Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 22/2010

Dictamen 22/2010

sobre l'Avantprojecte de llei de protecció civil a Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
26/04/2010
Aprovació
24 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
31

Grau d'acceptació

Projecte de llei de protecció civil a Catalunya

Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

En el dictamen es constata que, pel que fa al gravamen de protecció civil, l’increment de tipus impositius va més enllà del que s’estableix a la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. El CTESC considera que s’ha de revisar la xifra relativa a la divisió que s’ha de realitzar per obtenir el tipus aplicable del gravamen tenint en compte les successives modificacions que han fet les lleis de mesures fiscals i les de pressupostos i en el supòsit que s’hagi complert o no amb l’establert a la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1997 de protecció civil. També considera que hauria de constar expressament en la norma que ha de ser en la Llei de pressupostos on s’actualitzi el gravamen de protecció civil.

El CTESC entén que algunes de les competències establertes en la norma poden produir solapaments de competències respecte al que ja està regulat sectorialment, per la qual cosa considera imprescindible que hi hagi la màxima coordinació i col·laboració entre els diferents òrgans competents en aquestes matèries per tal d’evitar duplicar les exigències als administrats. El CTESC també considera que l’Avantprojecte de llei hauria de ser més curós en el respecte de les competències territorials que la legislació vigent atribueix a d’altres administracions.

El CTESC entén que la utilització de conceptes subjectivables o amb una càrrega important d’ambigüitat, per exemple, “desenvolupament normal” o “riscos significatius” genera inseguretat jurídica. Considera que tots els conceptes que comportin un grau d’incertesa haurien de ser degudament definits.

També es posa de manifest que s’hauria de tenir en compte que les definicions, la fixació de les metodologies i les eines de càlcul que s’hagin d’utilitzar no siguin contradictòries amb aquelles que ja s’utilitzen en aplicació de reglamentacions sectorials i/o derivades de normativa europea i gaudeixen d’un extens reconeixement.

El CTESC considera que cal evitar duplicitats en els plans d’autoprotecció, i si les activitats, establiments, instal·lacions i centres ja en disposen d’un en virtut de la reglamentació sectorial, només caldria complementar-ho en la dimensió estrictament necessària derivada de l’Avantprojecte de llei de protecció civil. També es proposa que, per a les activitats sotmeses a legislació sectorial, el termini de revisió mínim dels plans d’autoprotecció es mantingui tal i com està regulat en la normativa sectorial.

El CTESC considera que no hauria d’existir discrecionalitat en la determinació de qui pot realitzar les funcions de control i considera que la inspecció, en tots els casos, ha de ser realitzada per funcionaris públics.

El CTESC entén que l’eventual cessament de l’activitat o clausura, per no tenir plans d’autoprotecció o com a mesura no sancionadora, hauria de ser una decisió reservada al Consell Executiu.

Darrera actualització: 02/05/2024