Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 17/2009

Dictamen 17/2009

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
24/07/2009
Aprovació
15 a favor, 4 en contra, 3 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
13

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
11
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
18%
Comentaris
A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’han tingut en compte dues observacions ja que tenen un caràcter més general

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es recomana assegurar la competència dels professionals que operaran en aquesta matèria, així, s’assenyala que caldria definir el grau de competència del tècnic amb capacitat per emetre un certificat que autoritzi l’obertura de nous establiments industrials, ampliacions o modificacions i que l’acreditació de competència professional del personal inspector hauria de realitzar-se tenint en compte les competències de l’Institut Català de Qualificacions Professionals. Atès que els centres de formació actualment competents per impartir cursos de preparació per a l’obtenció dels “carnets professionals” perdran la competència en el termini d’un any, es recomana indicar què necessitaran per continuar operant transcorregut aquest any.

El CTESC considera que s’hauria d’incloure als gremis o associacions empresarials entre els col•lectius als que s’ha de facilitar i simplificar, mitjançant un protocol, els tràmits i les gestions administratives derivades d’aquesta norma. També considera que s’hauria d’establir un termini de tres mesos, a partir de l’entrada en vigor de la norma, per a dur a terme la signatura de l’esmentat protocol de col•laboració entre l’Agència Catalana de Seguretat Industrial i l’Oficina de Gestió Empresarial.

S’assenyala que s’hauria de crear un mecanisme per evitar les duplicacions de les potencials inspeccions o revisions d’instal•lacions industrials afectades per més d’un reglament tècnic de seguretat industrial.

Es posa de manifest que s’hauria de preveure la comunicació dels resultats de les auditories internes de les operadores d’inspecció de la seguretat industrial als representants legals dels treballadors. També es considera que els programes de formació continua s’han de comunicar i, en el seu cas, acordar amb els representants dels treballadors i s’han de presentar pel seu coneixement i seguiment a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

El CTESC considera que s’hauria de preveure un mecanisme específic, com ara una pàgina al web, per a l’accés públic a la informació registrada sobre les empreses autoritzades per actuar com a operadors d’inspecció.

Darrera actualització: 02/01/2024