Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 09/2013

Dictamen 09/2013

sobre l'Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
08/07/2013
Aprovació
23 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
12

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
12
Acceptades pel Govern
2,5
Variacions al Parlament
4,5
Acceptació
58%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma En el tràmit parlamentari s’ha inclòs a la Llei cinc de les observacions realitzades pel CTESC que no havien estat acceptades pel Govern.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que la regulació de la seguretat en els establiments que poden produir accidents greus i les limitacions urbanístiques al seu entorn haurien de ser objecte d’una llei especifica.

També considera que les noves taxes per a la indústria no haurien de ser més gravoses que les actuals tarifes que se satisfan per aquests mateixos serveis.

El CTESC recomana que en el Registre hi constin com a dades bàsiques, pel que fa a l’emplaçament on s’ubica la instal·lació, les següents:

  • L’existència o no de pla d’emergència o d’autoprotecció..
  • L’existència o no d’avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat preventiva.
  • L’existència o no d’un procediment de coordinació d’activitats empresarials de prevenció de riscos laborals.

Es posa de manifest que seria convenient fer referència a la participació dels representants dels treballadors/ores, i a la normativa de prevenció de riscos laborals. També es considera que s’hauria d’incloure, com una obligació dels organismes de control, el disposar dels recursos i mitjans materials necessaris per garantir la realització de les inspeccions. Pel que fa al control de l’Administració en matèria de seguretat industrial, es recomana que s’inclogui que l’Administració ha de comprovar periòdicament que els organismes de control que actuen a Catalunya mantenen les obligacions i requisits establerts en aquesta Llei. També es considera que s’haurien de regular les sancions, establint un mínim més elevat per a les quanties de les sancions greus i molt greus, i s’haurien de concretar els òrgans sancionadors.

El CTESC considera que s’hauria de fer constar el posterior desenvolupament, per reglament, d’algunes de les obligacions dels organismes de control establertes en la Llei.

Darrera actualització: 03/07/2024