Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2024 > Dictamen 03/2024

Dictamen 03/2024

sobre l'Avantprojecte de llei de l'estatut de municipis rurals

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
18/03/2024
Aprovació
27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
43

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC considera que la norma no hauria de regular aspectes concrets de les relacions laborals del personal de la funció pública i del sector privat, ja que aquestes qüestions s’han de negociar en l’àmbit de la negociació col·lectiva i respectant l’autonomia de les parts.

El CTESC considera que el contingut del títol 5, que regula mesures tributàries relatives als municipis rurals, s’hauria d’incorporar al Decret legislatiu 1/2024, de 12 de març, pel qual s’aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits.

La norma determina que la Generalitat ha de promoure l’activitat econòmica als municipis rurals d’especial atenció fent especial èmfasi en les activitats relacionades amb els serveis i comerç; el CTESC considera que també s’hauria d’incloure les activitats relacionades amb el sector primari i les relacionades amb el desenvolupament de les energies renovables.

Entre les mesures de suport i assistència als municipis rurals que estableix la norma s’inclou un portal electrònic per integrar els tràmits que afectin la relació dels ajuntament de municipis rurals amb la Generalitat i n’exclou els relacionats amb l’activitat econòmica; el CTESC considera que no s’hauria de realitzar aquesta exclusió.  

Pel que fa a la participació dels municipis rurals en els òrgans de la Generalitat, el CTESC considera que la representació dels municipis s’ha d’incloure en la representació de les administracions públiques i que la resta d’organitzacions que hi participen no han de perdre pes relatiu.

La norma estableix que les bases reguladores i convocatòries d’ajuts i subvencions han d’incorporar criteris d’incentivació positiva i mesures de suport específic per a les persones sol·licitants dels municipis rurals. El CTESC considera que s’hauria de posar en condicional (“poden incorporar”), perquè seria més adient que cada convocatòria determinés la necessitat d’aplicar aquest criteri de discriminació positiva.

El CTESC considera que, en la regulació de la deducció per trasllat de la residència habitual a un municipi rural, s’hauria d’especificar que el trasllat ha de ser des d’un municipi urbà a un municipi rural o rural d’especial atenció.

El CTESC considera que la norma hauria de precisar el termini de publicació del llistat inicial de municipis rurals.

En el dictamen també s’han realitzat observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma, i en d’altres observacions es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.
 

Darrera actualització: 03/07/2024