Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 30/2010

Dictamen 30/2010

sobre l'Avantprojecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
21/06/2010
Aprovació
17 a favor, 7 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
28

Grau d'acceptació

Projecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes

Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El CTESC valora positivament aquesta iniciativa legislativa per auna nova ciutadania i per a la igualtat de dones i homes de la qual fa anys que es reivindica la necessitat per tal d’avançar en matèria d’igualtat d’oportunitats. També es valora positivament que s’afrontin de manera transversal mesures en diferents àrees de la vida política i social i que s’introdueixin les accions positives, la qual cosa suposa un avenç important en polítiques de dones.

El CTESC considera que, per assolir l’objectiu d’afavorir la igualtat efectiva de dones i homes, la norma hauria de potenciar l’objectivitat en els sistemes d’accés als llocs de treball, als òrgans de representació, a les estructures directives, etc. i fomentar uns horaris laborals que igualin la disponibilitat dels homes i les dones davant de les responsabilitats exigides a la feina.

En el Dictamen es posa de manifest que s’hauria d’establir de forma clara l’obligació dels poders públics catalans de fer unes polítiques públiques per garantir la igualtat efectiva de dones i homes, concretant terminis i compromisos.

En el Dictamen es fan propostes a diferents àmbits - l’educatiu, el dels mitjans de comunicació, el de l’esport, el de la inspecció de treball, el de seguretat i salut, el de sanitat- per fomentar les relacions igualitàries entre dones i homes i evitar tot tipus de discriminació.

El CTESC considera que els plans d’igualtat s’han de planificar, elaborar, aprovar i executar en negociació amb les i els representants de treballadors i treballadores. També considera que el concepte “condicions laborals”, aplicat als àmbits d’actuació del Pla, és molt ampli i que s’hauria de concretar, tenint en compte conceptes com retribució, classificació professional, tipus de contracte, mobilitat i accés a la formació.

El CTESC considera que, en l’àmbit del treball i les relacions laborals, tenint present que la Generalitat només té competències executives, caldria establir instruments i mecanismes d’actuació, de vigilància i control per part de l’autoritat laboral. També s’haurien d’establir plans estratègics amb compromisos de seguiment i avaluació. D’altra banda, es posa de manifest que s’haurien d’establir mecanismes perquè les empreses vetllin per evitar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en les condicions i l’organització del treball i per articular procediments específics per a la seva prevenció.

Darrera actualització: 02/05/2024