Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 24/2014

Dictamen 24/2014

sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya i del Servei d'Ocupació de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
28/07/2014
Aprovació
20 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
5
Observacions generals
12
Observacions a l’articulat
34

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya PDF

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
34
Acceptades pel Govern
26,5
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
78%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions proposades pel CTESC. No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora molt positivament tant el debat generat com la participació dels agents econòmics i socials i entitats municipalistes en el procés d’elaboració de la norma. Es considera que aquesta norma hauria de tenir el màxim consens amb els agents amb funcions explícites en matèria d’ocupació.

El CTESC considera que la implantació de la Llei, amb la posada en marxa de nous instruments estratègics i operatius, facilitarà la millora en la qualitat i l’impacte de les polítiques actives d’ocupació. També valora positivament que la Llei estableixi entre els principis rectors la gratuïtat i la universalitat dels serveis que s’oferiran. Es considera que el seu desenvolupament ha de garantir la Carta de serveis a la població en situació d’atur o en recerca de feina, amb equitat, amb especial atenció als col•lectius més vulnerables.

El CTESC considera que el SOC ha d’oferir, amb recursos propis, part dels serveis ocupacionals, a la vegada que es puguin establir mecanismes de col•laboració amb entitats per al seu desenvolupament amb caràcter general.

El CTESC constata que el Consell de Direcció del SOC no actua o no té la naturalesa pròpia d’un consell de direcció, sinó que es tracta d’un consell consultiu o de participació i, més ara, amb el nou sistema d’adopció d’acords. També considera que no haurien de formar part d’aquest Consell les entitats més representatives del Tercer Sector Social de Catalunya, atès que considera que la condició de membre d’aquest Consell respon a la naturalesa d’interlocutors socials, constitucionalment reconeguda, de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya i, en el cas de les entitats municipalistes, a la seva naturalesa d’Administració Pública i pel principi de subsidiarietat. El CTESC proposa la creació d’un consell de participació on s’incorporin, entre d’altres, les entitats del Tercer Sector Social i les representatives de l’economia social.

El CTESC considera que cal tenir especial cura en el desplegament d’aquesta Llei i de la Llei del sistema de formació i qualificació professional, a fi de determinar com posar en marxa i gestionar els elements comuns de forma coordinada i ordenada per garantir uns sistemes de major eficiència i qualitat.

El CTESC considera que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de vetllar per la inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o transtorn mental que necessitin suport o una atenció especialitzada a través de la inserció en l’empresa ordinària i per al desenvolupament i la millora dels centres especials de treball i empreses d’inserció, com un dels instruments essencials en la inserció laboral d’aquests col•lectius.

El CTESC recomana que, en el desplegament i l’aplicació de la Llei es disposi dels recursos econòmics, humans i tècnics necessaris per tal de garantir el desenvolupament de les funcions del SOC. Tenint en compte que els recursos destinats a polítiques actives d’ocupació procedents dels pressupostos de l’Estat i de la Unió Europea són finalistes, es recomana que es garanteixi que no es produirà un endarreriment en el compliment de les obligacions del SOC com a conseqüència de possibles retards injustificats en la transferència dels fons.

Vots particulars

UGT i CCOO han presentat vot particular per manifestar que consideren que el caràcter públic del servei s’hauria de reflectir en el nom de l’organisme i que la intermediació laboral hauria de prestar-se de forma directa des del SOC. Foment, Fepime i Pimec han presentat vot particular per posar de manifest, entre d’altres qüestions, que consideren que les agències de col·locació no poden configurar-se com un sistema subsidiari sinó que han de participar en la intermediació laboral de manera activa i complementaria. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya en el seu vot posen de manifest que en aquesta Llei s’hauria de reflectir el reconeixement del paper del Tercer Sector Social i de l’economia social; així en el Consell de Direcció del SOC hi hauria d’haver representants amb veu i sense vot i se’ls hauria de reconèixer el fet de poder realitzar tasques d’intermediació laboral pel que fa als serveis d’inserció laboral.

Darrera actualització: 02/01/2024