Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 27/2009

Dictamen 27/2009

sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
16/11/2009
Aprovació
31 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
10
Observacions a l’articulat
28

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
27
Acceptades pel Govern
13,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
48%
Comentaris
Al realitzar el còmput de les observacions no s’ha tingut en compte una de elles, ja que s’ha suprimit del text la referència a què es feia esment en l’observació. Les observacions acceptades són majoritàriament formals o de proposta de clarificació del text de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora positivament que el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 reculli en un text únic gran part de la normativa desplegada en matèria d’habitatge en els darrers anys, cosa que facilita el coneixement als administrats dels diferents ajuts i polítiques desplegades pel Govern de la Generalitat en matèria d’habitatge.

També es valoren positivament les novetats introduïdes en aquesta norma, especialment, les mesures encaminades a convertir habitatges lliures nous en habitatges protegits, el sistema d’ajuts establerts, els programes de rehabilitació d’edificis i d’habitatges en àmbits especialment degradats i els programes socials d’habitatge. D’altra banda, es considera adequada i útil la nova tipologia d’habitatge protegit de lloguer amb opció de compra.

El CTESC recolza la utilització de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (l’IRSC) en comptes de l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), atès que l’IRSC va ser creat específicament per poder contemplar les diferències existents entre el nivell de vida a Catalunya i al conjunt de l’Estat Espanyol. Es considera que l’aplicació de l’IRSC s’hauria de fer directament en aquelles polítiques i ajuts que depenen de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, i en aquest casos, es proposa que es modifiquin els valors de referència. També es proposa que s’adjunti com a annex a la norma un quadre d’equivalències IPREM-IRSC i que s’actualitzi periòdicament.

En relació als habitatges amb protecció oficial, pel que fa als preus màxims de venda, el CTESC considera que a la zona A, s’hauria d’arribar fins al percentatge màxim (1,60, en lloc de 1,50 del darrer coeficient). Es proposa que es revisin els percentatges de descompte referits a les rendes percebudes durant el període de lloguer, per tal de poder garantir la viabilitat econòmica de les promocions. D’altra banda, no es troba justificat l’increment de preus màxims proposat pels habitatges amb protecció oficial de preu concertat i demana que es mantinguin els preus establerts actualment.

Pel que fa als habitatges amb protecció oficial de venda amb dret de superfície, el CTESC considera que s’hauria d’establir un preu màxim de venda inferior al de les promocions de compra-venda en la que el comprador adquireix el sòl.

Pel que fa als habitatges amb protecció oficial en copropietat, el CTESC considera excessiu que si un copropietari no pot satisfer la compra de la part corresponent al sòl, l’administració o promotor obtingui la plena propietat de l’habitatge. Es proposa establir fórmules d’ajuts o préstecs que permetin l’adquisició final de la part del sòl, o bé, fórmules per què sigui l’administració o el promotor qui adquireixi el vol.

Es considera restrictiva la limitació de l’edificació dels allotjaments col·lectius en sòl qualificat d’equipaments, per la qual cosa es sol·licita que aquesta tipologia es pogués fer en qualsevol sòl, llevat del que tingui el caire de residencial.

El CTESC considera que en el cas que les obres de rehabilitació les promogui una comunitat de propietaris dels quals menys del 70% utilitzen els habitatges com a residència habitual i permanent, el reconeixement de la subvenció s’hauria de fer tant per aquest, com per aquells propietaris que tenen l’habitatge llogat.

El CTESC considera que el programa de rendibilització del parc de lloguer privat s’hauria d’ampliar a contractes posteriors a l’any 1985 que tinguin situacions anàlogues als contractes anteriors a aquesta data.

El CTESC considera, d’una banda, que la Generalitat hauria d’assumir els costos de realització dels tests de l’edifici (TEDI), tal i com ha vingut fent fins ara i d’altra banda, considera positiu que s’admetin altres informes pericials.

Pel que fa al funcionament de les borses de mediació per al lloguer social, es considera convenient establir un registre informàtic unificat de les diferents borses d’habitatge adscrites.

També es recomana al Govern establir un acord amb les entitats financeres per tal que, per evitar l’exclusió residencial de les llars, en el cas que no puguin fer front al pagament de les quotes d’amortització de l’hipoteca, aquesta es pugui convertir en lloguer protegit.

Darrera actualització: 02/05/2024