Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 26/2008

Dictamen 26/2008

sobre l'Avantprojecte de llei d'aeroports i heliports de Catalunya

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
03/11/2008
Aprovació
10 a favor, 2 en contra, 7 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
9

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
8
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
0,6
Acceptació
45%
Comentaris
A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’ha tingut en compte una observació atès que ha variat el contingut del que regula la norma i l’observació del CTESC ha perdut el seu sentit. El parlament ha introduït la definició de dos dels tres conceptes que es proposava en una de les observacions

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria de regular les competències i les funcions de la Generalitat de Catalunya amb major detall.

També s’indica que les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya han de tenir presència en els Consells d’Administració tant d’Aeroports de Catalunya com de les societats gestores públiques que es creïn amb la finalitat de gestionar els diferents aeroports.

Atès que l’Avantprojecte de llei estableix diferents preceptes que hauran de ser regulats a través de reglaments, es proposa que aquestes normes reglamentàries s’agrupin en un sol text amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la norma per part dels legislats.

En el Dictamen es posa de manifest la necessitat d’afegir una disposició addicional on es reguli la situació i els drets dels treballadors que actualment depenen del gestor d’aeroports (AENA) en el supòsit que hi hagi una subrogació, i també que es reguli la possibilitat de mobilitat laboral entre els aeroports d’Aeroports de Catalunya i els d’AENA. També es proposa que es reguli la situació i els drets dels treballadors de les empreses concessionàries.

Pel que fa a l’articulat es proposa que s’incorporin a les definicions els conceptes de “societats gestores”, d’“usuari” i de “treballador aeroportuari”; que els vocals del Consell d’Administració designats en representació de la Generalitat o altres administracions cessin a proposta de l’òrgan que hagi proposat el seu nomenament; que es defineixi l’objecte del Consell Social com a òrgan consultiu i assessor d’Aeroports de Catalunya i que es defineixin les seves competències i funcions.

En el dictamen es proposa que, atesa la importància que té l’accessibilitat en el cas d’infraestructures aeroportuàries, aquesta previsió i la documentació associada (pla de mobilitat), hauria d’estar recollida en l’article 6.5 com a documentació obligatòria que ha d’incloure el Pla Director Urbanístic Aeroportuari, enlloc de a la disposició addicional cinquena.

Es valora positivament el fet d’establir el dret de tempteig i retracte respecte qualsevol negoci jurídic que comporti la transmissió d’un aeroport o aeròdrom de titularitat privada, i es considera que aquest precepte s’hauria d’ampliar també al cas en el que el titular de la infraestructura aeroportuària sigui un ens local.

La UGT ha presentat un vot particular mitjançant el qual manifesten que s’hauria de modificar la llei per tal que la gestió dels aeroports de la Generalitat sigui executada per les societats gestores públiques de cada aeroport o per Aeroports de Catalunya, sense que existeixi la possibilitat que aquesta sigui atorgada a un tercer a través d’una concessió.

Darrera actualització: 03/07/2024