Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 15/2006

Dictamen 15/2006

sobre el Projecte de Pla d’infraestructures del transport de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
13/07/2006
Aprovació
Vots particulars
0
Observacions generals
16
Observacions a l’articulat
0

Grau d'acceptació

Norma aprovada: DECRET 310/2006, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística.

Dictamen sense observacions avaluables a l’articulat.

Resum

El Dictamen vol destacar la importància que tenen les infraestructures per a un bon desenvolupament econòmic i que a Catalunya es constata un dèficit significatiu que cal reduir, articulat en un marc de sostenibilitat.

En aquest context, es valora positivament la presentació d’un pla d’infraestructures terrestres que preveu actuacions a llarg termini, alhora que prioritza les inversions que cal desenvolupar durant un primer període, que permetran reduir l’alt grau de congestió que hi ha a la xarxa infraestructural terrestre.

El Dictamen constata que en l’elaboració del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) s’ha tingut present el contingut de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat el febrer del 2005 entre els agents socials i el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Alhora, es valora que el PITC incorpori actuacions que vagin dirigides per tipus de mobilitat i que hi hagi respostes diferenciades en funció d’aquests tipus.

D’altra banda, també destaca que en el disseny del PITC es potencia el transport col·lectiu/públic alhora que es preveuen elements de cohesió social i territorial que permeten una millor accessibilitat, així com la constatació de noves àrees metropolitanes que s’han de gestionar de forma integrada, tant en serveis com pel que fa al seu sistema tarifari.

El Dictamen també vol posar en relleu que les estructures en xarxa exigeixen un seguiment acurat dels nodes de la xarxa, atès que poden produir-se colls d’ampolla sobre els quals cal actuar.

Atès que el PITC preveu actuacions tant de la Generalitat com de l’Administració general de l’Estat, considera que fóra adient establir mecanismes de cooperació entre ambdues administracions.

Pel que fa als pressupostos, es fa palès que, si bé el PITC preveu dotacions pressupostàries acordades amb el Ministeri de Foment, no deixen de ser volums estimats en la mesura que depenen de l’execució dels projectes, aspectes que no es resolen amb el PITC. S’entén, doncs, que caldria aprofundir la proposta de finançament així com definir millor la participació privada.

El Dictamen considera que cal reordenar i millorar la integració tarifària a les diferents zones de Catalunya on s’aplica; en el mateix sentit, es valora positivament la incorporació en el PITC del concepte de tarifa integrada per a tot Catalunya.

Amb referència a la mobilitat, el Dictamen valora la inclusió d’un capítol sobre l’accés col·lectiu als centres d’activitat econòmica, atesa la importància que té per a la població treballadora i les empreses. Tot i així, considera que la valoració recollida al PITC del nombre i el tipus d’actuacions realitzades als polígons d’acord amb el que estableix l’Acord estratègic no es correspon amb la informació de la qual disposen les organitzacions signants, i recomana revisar les dades per tal que el PITC reculli fidelment el contingut i el nombre d’actuacions realitzades.

Finalment, constata que la importància reconeguda en el PITC en relació amb el transport públic no es correspon amb la superació dels terminis previstos pel que fa a l’elaboració de la Llei de finançament del transport públic que preveuen la Llei de mobilitat i l’Acord estratègic.

Darrera actualització: 03/07/2024