Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 23/2014

Dictamen 23/2014

sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles publics i recreatives

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
28/07/2014
Aprovació
20 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
14

Grau d'acceptació

Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El CTESC recomana que en l’articulat de la Llei es garanteixi que, de la mateixa manera que els titulars dels establiments, els explotadors i organitzadors han de facilitar que les comunicacions i notificacions es realitzin amb mitjans informàtics i telemàtics accessibles, l’Administració faci el mateix vers l’administrat.

També es recomana que en el text de la norma es facin concordar els conceptes de “perill” i “risc” amb l’establert en la normativa sectorial de seguretat, especialment pel que fa al règim sancionador.

En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de clarificar, concretar la norma i millorar-ne la interpretació. Així es recomana que en la definició d’activitats de risc important la classificació es faci d’acord amb la superfície d’ús públic i no en base a la superfície; que es moduli el concepte “risc important” a efectes del que s’ha de considerar un risc important; que es concreti què és una alteració significativa de les característiques o del funcionament de les activitats; que s’acoti la responsabilitat solidària en funció del tipus de les infraccions; que s’aclareixi el concepte d’“obligació de caràcter permanent o continuat” en relació amb la prescripció; que es clarifiquin i acotin els casos en què s’ha d’informar la policia de Catalunya dels indicis de conducta incívica i que es clarifiqui el concepte de la proximitat dels seus establiments i dels espais on se celebren els espectacles públics o les activitats recreatives.

El CTESC també recomana que en la regulació de les transmissions se substitueixi el termini de dos mesos posteriors a la comunicació pel termini d’un mes i que en el procediment sancionador es redueixi el termini per resoldre i notificar.

Darrera actualització: 03/07/2024