Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 39/2014

Dictamen 39/2014

sobre el Projecte de decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre del edifici

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
22/12/2014
Aprovació
23 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
10
Acceptades pel Govern
7,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
70%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions realitzades pel CTESC. Una observació que no ha estat acceptada feia referència a convocar regularment la concessió de subvencions i no supeditar-ho a les disponibilitats presssupostaries

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC comparteix l’objecte de la norma, el fet que mitjançant les inspeccions tècniques d’edificis es faciliti el coneixement de l’estat en què es troben els edificis i es permeti el seu manteniment. També considera adequada la inclusió d’habitatges unifamiliars en l’àmbit d’aplicació del Projecte del decret.

Es considera que s’ha de realitzar un veritable pla d’impuls de la rehabilitació i modernització dels edificis de Catalunya i desenvolupar accions de dinamització del sector per tal d’avançar de manera eficaç en l’objectiu que es pretén assolir i reactivar econòmicament el sector de la rehabilitació.

Per tal d’assolir els objectius previstos a la norma, el CTESC proposa dotar suficientment el Programa de foment de la rehabilitació del Pla per al dret a l’habitatge, més enllà de les subvencions excepcionals per a obres de reparació urgent de deficiències greus o molt greus que possibilita la norma.

També es considera que la norma hauria de recollir expressament que els notaris i registradors han de fer constar si les persones adquirents d’un habitatge exoneren les persones transmitents de l’obligació de lliurar-los el certificat d’aptitud i l’informe d’inspecció tècnica.

D’altra banda, s’han realitzat observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma.

Darrera actualització: 02/01/2024