Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2024 > Dictamen 07/2024

Dictamen 07/2024

sobre el Projecte de decret sobre el qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
29/04/2024
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
2
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
15

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC comparteix l’objectiu del Pla d’assolir el compliment dels valors límit i dels valors objectiu regulats al Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. Igualment, comparteix l’assoliment gradual dels valors guia de les directrius sobre qualitat de l’aire de l’Organització Mundial de la Salut.

El CTESC recomana accelerar les mesures del Pla destinades a disposar d’un inventari d’emissions per territoris i recomana que aquest inventari s’actualitzi de forma periòdica. També considera que s’ha d’obrir un procés de debat territorial amb els sectors i les principals empreses emissores per estudiar els costos d’implantació a les empreses, especialment les pimes, dels valors límits d’emissió i dissenyar mesures per a la reducció d’emissions, per tal de tenir tota la informació per la revisió del Pla.

El CTESC proposa augmentar la quantia inicial de les subvencions per a la compra de vehicles de baixes emissions destinats al transport de mercaderies dins les zones de baixes emissions, per accelerar la renovació del parc de vehicles, i considera que s’han de coordinar aquestes ajudes amb altres subvencions existents. Així mateix, recomana que els vehicles dels serveis de trasllat de fons monetaris s’incorporin a la llista de vehicles que, per les seves característiques i funcions, poden accedir lliurement a les zones de baixes emissions. En les excepcions per raons socioeconòmiques, per poder accedir a les zones de baixes emissions, el CTESC recomana eliminar la referència a les “persones visitants”.

Pel que fa a les mesures relatives a la mobilitat, el CTESC considera que el termini per a que els centres de treball es puguin dotar de plans de desplaçament d’empresa no ha de ser superior a dotze mesos des de l’aprovació del Pla, i que els centres de treball amb més de 250 persones treballadores per torn també haurien de disposar de plans de desplaçament.  

El CTESC recomana que la representació legal dels treballadors participi en l’elaboració dels plans de desplaçament, i considera que els plans s’han de basar en criteris de sostenibilitat i s’han d’orientar a la reducció de la contaminació i dels desplaçaments i a que els desplaçaments es facin en transports sostenible i prioritàriament col·lectius.

El CTESC considera que les organitzacions empresarials i sindicals més representatives haurien de formar part de la Comissió Rectora del Pla, i que en la Taula de Qualitat de l’Aire s’hauria d’incorporar una vocalia en representació del cooperativisme agrari.

El CTESC recomana que el seguiment dels plans de desplaçament d’empresa, i de tot allò relatiu a la mobilitat laboral establert en el Pla de qualitat de l’aire, es faci en el marc del Consell del Diàleg Social.

Foment i Pimec formulen vots particulars per tal de deixar constància d’algunes consideracions d’àmbit general que no han estat recollides al dictamen i Foment també per mostrar el desacord en dues de les observacions aprovades.

Darrera actualització: 29/04/2024