Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 23/2006

Dictamen 23/2006

sobre l’Avantprojecte de llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
15/09/2006
Aprovació
Vots particulars
2
Observacions generals
11
Observacions a l’articulat
38

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
38
Acceptades pel Govern
13,5
Variacions al Parlament
4,3
Acceptació
47%
Comentaris
El Govern va recollir les observacions que feien referència a aspectes formals de la norma. El Parlament ha recollit 5 de les observacions proposades pel CTESC i que no havien estat acollides pel Govern. Si bé no ho ha fet literalment si que ha recollit la idea expressada en l’observació. Una de les observacions acceptada pel Govern ha decaigut atès que s’ha suprimit de l’exposició de motius el text al qual feia referència l’observació.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El dictamen fa una valoració global positiva de l’Avantprojecte de llei, ja que estableix drets per a les dones que pateixen violència i no tant penalitzacions per als homes que l’exerceixen, i perquè s’aborden tots els tipus de violència que pateixen les dones. Així mateix, s’hi defineixen clarament els serveis necessaris per abordar aquest problema i s’hi fa una aposta clara per la prevenció de la violència masclista.

El CTESC comparteix plenament l’objecte de l’Avantprojecte de llei i valora de forma positiva que es prevegi un nou model d’intervenció contra la violència generada per actituds i comportaments masclistes basat en la necessària coordinació dels organismes públics competents i en la concreció de mesures integrals que abordin tots els nivells d’intervenció. Així mateix, el Dictamen coincideix amb l’establiment de mesures específiques, atès el col·lectiu de dones a què van destinades i les seves diferents necessitats.

Atès que el CTESC considera que els equips professionals són la peça clau per al bon funcionament del sistema, valora positivament la importància que l’Avantprojecte dóna a la formació d’aquests equips.

El dictamen comparteix que s’ampliïn els mecanismes d’acreditació de la violència generada per actituds i comportaments masclistes més enllà de l’acreditació penal, i valora de forma positiva l’alt grau de participació que han tingut els agents i les entitats socials en el procés d’elaboració de la norma.

Vots particulars

El vot particular que formula Foment del Treball Nacional es basa en la mateixa argumentació que el presentat al dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència per a la Tutela i Protecció de Persones Adultes. Es considera que el Dictamen del CTESC és innocu i innecessari, atès que a la fi de cada legislatura caduquen tots els tràmits parlamentaris d’examen i de resolució del Parlament i que, per tant, l’avantprojecte de llei remès al CTESC no pot tenir viabilitat legal.

El vot particular que formula Pimec exposa que l’article 56 de l’Avantprojecte de llei preveu la possibilitat que la gestió dels serveis inclosos en el títol corresponent pugui ser privada i estableix directrius orientadores dels criteris per a l’assignació d’aquesta gestió. No obstant això, considera que s’introdueixen obligacions que excedeixen les conclusions dels informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, dels quals es desprèn que la selecció del contractista ha d’ajustar-se estrictament a la legislació de contractes i a la interpretació que n’ha fet la jurisprudència i, molt en particular, la jurisprudència comunitària. Per aquest motiu, el vot particular recull una nova redacció de l’article 56.

Darrera actualització: 03/07/2024