Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 33/2014

Dictamen 33/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives per l'any 2015

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
24/11/2014
Aprovació
6 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
2
Observacions generals
10
Observacions a l’articulat
44

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
37
Acceptades pel Govern
11,0
Variacions al Parlament
5,0
Acceptació
43%
Comentaris
La meitat de les observacions acceptades per Govern són sobre qüestions formals de la norma. En tràmit parlamentari s’han suprimit articles de la norma sobre els quals el CTESC havia fet set observacions. També s’han acceptat cinc observacions en les quals el CTESC recomana eliminar de la norma allò que s’estava regulant

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que el Govern hauria d’emprar vies ordinàries per a les modificacions normatives que no guarden una relació directa amb els pressupostos de la Generalitat enlloc de tramitar-les a través de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives.

El CTESC considera adequada la nova definició de deixalleria, molt més propera als usos reals i al seu potencial servei a la societat. Així mateix, considera que abans de proposar nous increments del cànon de residus caldria valorar els seus efectes ambientals en relació amb l’objectiu ambiental que persegueix.

El CTESC considera adequades les bonificacions proposades per les taxes pels serveis de l’Agència de Residus de Catalunya tramitades per mitjans electrònics així com la nova regulació de l’enllumenament per a la protecció de medi nocturn i la inclusió d’un termini indicatiu per als règims d’autocontrols periòdics de les activitats incloses a l’annex III de la Llei 20/2009. Així mateix, considera adequat incloure les activitats relacionades amb les tècniques de fracturació hidràulica a l’annex I.2.a) de la llei 20/2009.

El CTESC considera que després de quinze anys de la promulgació de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, no s’ha acomplert l’objectiu de dotar els silvicultors d’un organisme d’administració pròpia en no haver convocat les eleccions per a l’elecció del nou Consell Rector, motiu pel qual proposa que el departament competent en matèria forestal recuperi transitòriament el conjunt de funcions de gestió pública atribuïdes fins ara al Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal fins que es reformuli l’esmentada Llei.

Entre les observacions a l’articulat destaquen les que proposen eliminar diverses de les modificacions que l’Avantprojecte de llei fa a les lleis 8/2007 i 15/1990 en relació amb l’àmbit sanitari.

Vots particulars

Foment i Fepime presenten un vot particular per fer constar l’oposició a l’observació general vuitena i a les observacions a l’articulat que se’n deriven, relatives al Centre de la Propietat Forestal. Així mateix, en el vot particular recomana que a l’article 61.4 de l’Avantprojecte de llei se substitueixi la referència a “organitzacions de propietaris forestals” per “organitzacions agràries representatives de propietaris forestals en l’àmbit de Catalunya”.

JARC presenta un vot particular per fer constar que, si bé dóna suport al Dictamen aprovat, no comparteix ni les noves taxes ni l’increment de les existents que preveu l’Avantprojecte i més quan no hi ha hagut una veritable racionalització del procediment ni dels costos que l’Administració ha d’assumir per l’excés burocràtic que finalment s’acaba traslladant als productors. PIMEC s’adhereix al vot particular formulat per JARC.

Darrera actualització: 03/07/2024