Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 25/2008

Dictamen 25/2008

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
20/10/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
29%
Comentaris
Les dues observacions acceptades són de tipus formal

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es valora de forma positiva que l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres reguli majoritàriament matèries de la seva competència, ja que el CTESC considera que no és adient que aquesta Llei reguli aspectes legislatius que no tinguin relació amb el tema pressupostari.

Es constata que en aquest Avantprojecte de llei s’han incorporat qüestions relatives al Cànon de l’Aigua, i al Cànon de Regulació, qüestions que són competència de l’Agència Catalana de l’Aigua, sense que s’hagi consultat prèviament al seu Consell d’Administració.

Es considera que la simplificació de criteris a l’establir les quotes que han d’abonar les Entitats Col·laboradores de l’Administració en concepte d’acreditació pot afavorir l’entrada de noves empreses i facilitar una competència raonable en aquest sector. També es considera que la reducció de costos derivada d’aquest procés hauria de repercutir en tarifes més ajustades per a les empreses que contractin serveis de les esmentades entitats.

Es posa de manifest que es regula d’una manera clara la utilització de la xarxa ferroviària i els cànons que s’han de percebre de les empreses usuàries, la qual cosa pot facilitar la seva valoració i l’ús efectiu de la xarxa actual i de les futures i pot contribuir a l’impuls d’aquest sistema de transport, especialment per a mercaderies.

Es considera positiva la voluntat que quedin autoritzats, mentre no s’executen les actuacions del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes, els abocaments d’aigua residual urbana en aquells municipis que tot i estar afectats pel Programa, encara no tenen en funcionament els sistemes de depuració que s’hi inclouen.

El CTESC valora negativament la creació de noves taxes i fets imposables que graven certs serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya com ara, la taxa per a la realització d’actuacions d’activitat administrativa del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en relació amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte les activitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual i la taxa que grava l’expedició de l’autorització de centres de formació, l’expedició del visat de centres de formació, l’homologació de cursos, la inscripció i realització de proves, l’expedició de certificats i l’expedició de targetes de qualificació professional, relatius a la capacitació professional per a conductors de vehicles de transport de mercaderies de transport de viatgers.

Es considera que els increments d’un 5% a les quanties aprovades pels serveis portuaris i concessions i autoritzacions administratives que presta Ports de la Generalitat, no estan prou justificats en la memòria econòmica que acompanya l’Avantprojecte.

Darrera actualització: 24/04/2024