Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2024 > Dictamen 04/2024

Dictamen 04/2024

sobre l'Avantprojecte de llei per a l'erradicació de l'amiant de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
15/04/2024
Aprovació
6 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
27

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC valora que s’atorgui un marc normatiu i seguretat jurídica a la gestió i retirada d’amiant a Catalunya ja que impacta en la salut i benestar de la ciutadania i en el teixit empresarial.

El CTESC considera que cal tenir en compte, i avaluar correctament, els efectes econòmics i socials que pot comportar l’aplicació de les mesures previstes en aquesta norma, i creu convenient que es prevegin mecanismes que els atenuïn, especialment els que afecten aquelles empreses de dimensió més petita. Així, s’hauria de preveure un sistema per atenuar els costos que pot comportar l’aturada de l’activitat durant el període en què es dugui a terme la retirada de l’amiant, s’hauria de comptar amb mecanismes de suport, assessorament i acompanyament a les empreses per a la sol·licitud d’ajuts i s’hauria de preveure deduccions o reduccions fiscals dirigides a incentivar la retirada de l’amiant dels immobles.

El CTESC recomana que s’inclogui que el Fons per a la Gestió i Retirada de l’Amiant pugui finançar actuacions d’assessorament sobre el tractament i la gestió i retirada de l'amiant.

El CTESC considera que els municipis han de complir les obligacions que preveu la norma i que no s’ha de discriminar en funció de la seva capacitat tècnica, personal i pressupostària.

El CTESC considera que la norma hauria de tenir en compte en determinats articles a les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya ja que entre les seves funcions s’hi troba l’atenció a les persones afectades per l’amiant i les tasques de prevenció.

El CTESC considera que la norma hauria de regular les característiques del certificat de presència o d’absència d’amiant i no remetre-ho al desenvolupament reglamentari. També considera que en el cas d’habitatges, l’informe de la inspecció tècnica dels edificis hauria d’incloure el certificat de presència o absència d’amiant.

El CTESC considera que al registre d’empreses i professionals capacitades per a la gestió de l’amiant a Catalunya s’haurien d’incloure a les persones treballadores autònomes dedicades a la diagnosi i la retirada de l’amiant, i incloure l’obligatorietat que un servei de prevenció realitzi l’avaluació de riscos i la pertinent vigilància de la salut a aquests treballadors i treballadores autònoms.

També considera que s’haurien d’establir sistemes específics de coordinació entre els metges i metgesses de la sanitat pública, els serveis de prevenció, les mútues col·laboradores amb la seguretat social  i les unitats de salut laboral (USL) per determinar el possible origen laboral de la malaltia professional per exposició a l’amiant i el seu control i seguiment ocupacional i post-ocupacional. També haurien de col·laborar en la difusió de les campanyes i eines de sensibilització.

El CTESC considera que les administracions públiques haurien de col·laborar amb el Departament d’Educació per tal d’incorporar en les diferents etapes i nivells educatius continguts relacionats amb l'amiant i les seves conseqüències pel que fa a la salut de les persones.

El CTESC considera que, d’una banda, s’hauria d’incorporar com a infracció greu el retard en l’incompliment de la retirada dels MCA en els equips de treball i equipaments i no només en els immobles; i d’altra banda, s’hauria d’excloure l’incompliment de l’obligació de les taxes que s’estableixin.

El CTESC considera convenient modular les multes establertes a l’article 53, així es considera que les multes per infraccions lleus no haurien de superar els 2.000 euros i per les infraccions greus no haurien de superar els 20.000 euros. També es considera que les prohibicions establertes per les sancions accessòries en les infraccions greus no tinguin una durada superior a l’any i en les infraccions molt greus no tinguin una durada superior als tres anys.

El CTESC considera que, en determinats casos, és desproporcionada l’expropiació de béns amb presència d’MCA. 

En el dictamen també es realitzen observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma i també, en algunes altres, es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula. 

Darrera actualització: 24/04/2024