Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 23/2009

Dictamen 23/2009

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
26/10/2009
Aprovació
5 a favor, 0 en contra, 2 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
4
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
75%
Comentaris
Per fer el còmput no s’han tingut en compte tres observacions ja que o bé eren observacions generals o bé s’ha suprimit del text la disposició a què es feia referència

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es recomana que es mantingui la redacció de l’article 1.2.7 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, del text refós de la Llei de taxes, on es recollia l’establiment d’una bonificació del 10% de la quota de la taxa corresponent per la prestació del servei o la realització d’activitats quan la sol·licitud del servei o les activitats es realitzessin per mitjans electrònics.

El CTESC considera que, atenent l’explicació de la memòria econòmica de l’Avantprojecte, el canvi de preu públic a taxa per a la realització de les proves d’accés a la universitat podria significar un major cost per als matriculats.

L’article 20 de l’Avantprojecte modifica la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats a fi i efecte d’ampliar el termini per emetre els informes relatius al professorat lector i al professorat col·laborador. El CTESC demana la supressió d’aquest article ja que considera que aquesta modificació no millora ni l’eficàcia, ni l’eficiència ni la qualitat de l’avaluació. Es proposa que aquesta modificació segueixi el procediment ordinari, atès que actualment està en fase d’elaboració una nova Llei d’Universitats de Catalunya.

També es demana la supressió de la disposició addicional tercera de l’Avantprojecte, relativa a “Afectació d’Ingressos”, i que, en conseqüència, es mantingui la redacció vigent dels articles 55, 56, 57, i 58 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de Mesures Fiscals i Financeres. El CTESC considera que la crisi econòmica no pot comportar una desatenció cap els programes de prevenció dels riscos laborals i la seguretat minera i aquesta mesura proposada per l’Avantprojecte retalla sensiblement els recursos destinats a aquests fins.

La UGT i CCOO han presentat un vot particular cadascun d’ells mitjançant els quals valoren molt negativament les deduccions que estableixen els articles 13 i 14 de l’Avantprojecte sobre la liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques respecte a les inversions fetes per Business Angel o per inversions efectuades en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari. Bàsicament, consideren que les decisions de participació en activitats privades no han d’ésser estimulades amb recursos públics.

Darrera actualització: 02/01/2024