Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 09/2012

Dictamen 09/2012

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de caixes d'estalvi de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d'11 de març

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
26/06/2012
Aprovació
23 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
25

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2012, del 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
19
Acceptades pel Govern
11,5
Variacions al Parlament
2,0
Acceptació
71%
Comentaris
El CTESC ha fet cinc observacions a articles que passat el tràmit de dictamen del CTESC han estat suprimits de la norma. En el tràmit parlamentari s’ha inclòs a la Llei dues de les observacions realitzades pel CTESC que no havien estat acceptades pel Govern

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Pel que fa a les observacions generals, el CTESC recomana que, a fi de garantir la transparència, s’aclareixi qui constitueix una caixa d’estalvi i qui constitueix una fundació especial. També considera que els òrgans de govern d’unes i altres entitats han d’estar perfectament definits i diferenciats. D’altra banda, considera que s’hauria d’establir el procediment i els supòsits en què una fundació especial es pugui convertir en fundació de règim comú.

Pel que fa a les observacions a l’articulat, algunes d’elles van dirigides a clarificar la redacció de la norma o a fer-la més entenedora.

El CTESC considera que, en la regulació de la pèrdua de control i la reducció de la participació per sota del 25%, s’hauria de preveure que fos del conjunt d’entitats del Sistema institucional de protecció (SIP) i no entitat per entitat.

El CTESC considera que la fundació especial sorgeix de les caixes que no poden actuar com a entitat de crèdit, per la qual cosa proposa que les entitats que exerceixen activitat financera no puguin constituir una fundació especial.

Pel que fa a la composició del Patronat, es considera que existeix una excessiva discrecionalitat en la relació de grups que n’han de format part i recomana que es defineixin i concretin aquests grups. També considera que s’hauria de donar un pes més important a les entitats fundadores, en lloc del grup c) i, si no és així, es considera que tots els grups haurien de tenir el mateix nombre màxim potencial de membres. D’altra banda es constata que els treballadors i els impositors, que tenien representació en els òrgans de govern de les caixes, no estan representats en el Patronat de la fundació de caràcter especial, per la qual cosa es proposa la incorporació al patronat de persones designades per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

El CTESC considera desproporcionat que a totes les dissolucions i liquidacions de caixes se’ls apliqui automàticament el règim de les fundacions especials, per la qual cosa es recomana la seva concreció.

El CTESC considera que no està suficientment justificat que hi hagi d’haver un control de les fundacions especials pel departament competent en caixes d’estalvis, atès que aquestes ja no ostenten la condició d’entitat de crèdit.

Darrera actualització: 02/01/2024