Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2019 > Dictamen 11/2019

Dictamen 11/2019

sobre el Projecte de decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
18/12/2019
Aprovació
22 a favor, 0 en contra, 2 abstencions
Vots particulars
4
Observacions generals
8
Observacions a l’articulat
20

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
20
Acceptades pel Govern
5,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
28%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma i ha afegit com a requisit d’acreditació de les cooperatives a la Xarxa el compliment del règim jurídic aplicable als seus socis treballadors.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora que es vetlli per garantir uns estàndards de qualitat en els serveis públics de serveis socials proveïts per persones físiques o jurídiques privades. El CTESC considera que la qualitat del servei va lligada, entre d’altres qüestions, a la qualitat de les condicions de treball de les persones que el desenvolupen i que aquesta qualitat s’ha d’assegurar mitjançant la garantia que els costos laborals derivats del conveni col·lectiu sectorial d’aplicació quedin coberts pel preu del servei. D’altra banda, considera que cal valorar més els criteris no econòmics que garanteixin la qualitat ja que els serveis d’atenció a les persones són serveis d’interès general.

El CTESC considera que en el preàmbul de la norma s’hauria de fer esment del compromís del Govern, adquirit i expressat en seu parlamentària, d’elaborar una llei de concertació social. També es considera, per seguretat jurídica, que s’hauria de suprimir de l’articulat de la norma les referències a la futura llei.

El CTESC considera que s’hauria d’afegir als principis i als requisits d’acreditació que recull la norma que tant la concertació social com la gestió delegada han d’estar vinculades de manera objectivament acreditable al compliment tant de la corresponent normativa laboral i social com del règim laboral vigent en matèria de cooperatives en els estatuts socials i en els reglaments de règim intern de les cooperatives. També s’hauria d’afegir el compliment dels requisits establerts al capítol V, sobre activitat socioeconòmica, de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

El CTESC considera que la Llei de contractes del sector públic estableix un seguit de garanties per a les licitacions públiques que es perden en el moment que es regula un procediment de provisió directa i un procediment d’emergència.

El CTESC recomana que en la convocatòria pública per a la provisió d’aquests serveis es concreti quin és el conveni o convenis col·lectius sectorials aplicables i considera que en el Comitè d’Acreditació de Serveis Socials hi ha d’haver representants de les organitzacions sindicals més representatives.

El CTESC considera que en els criteris de distribució territorial dels concerts socials o de la gestió delegada s’han de tenir en compte les necessitats socials del territori. D’altra banda, en els criteris generals d’assignació, es recomana que, en lloc d’establir com a criteri que es destini un percentatge dels beneficis o excedents de l’empresa a la promoció d’activitat per a la millora dels serveis a les persones usuàries, el que s’hauria de destinar és la totalitat dels beneficis o excedents.

El CTESC també considera que s’han de detallar els aspectes que permetin determinar el cost de referència. Aquests aspectes s’haurien de basar en els principis d’eficiència i suficiència pressupostària per permetre desenvolupar la prestació del servei, s’hauria d’incloure una memòria econòmica, pública i transparent i hauria de comptar amb un procediment àgil d’actualització i revisió.

En els seus vots particulars Foment i Pimec consideren que en el procés de selecció de proveïdors de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública s’han de garantir els principis de lliure concurrència i no discriminació, concretament per titulars. També consideren que el percentatge màxim de diferència salarial igual al que tingui l’administració que licita el servei posa en relació esquemes retributius incomparables. D’altra banda, consideren que correspon a l’Administració pública efectuar el cobrament de l’aportació econòmica de les persones usuàries dels serveis no gratuïts.

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació de Cooperatives en el vot particular recorden que l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix a les entitats d’iniciativa social el dret a complir llurs funcions en els àmbits de la participació i la col·laboració socials. Per aquest motiu, consideren que l'Administració pública competent en l’àmbit de l’acreditació ha d'establir diàleg amb els òrgans representatius del sector social, ja sigui en els espais previstos en el present decret com en altres que es puguin determinar i proposen que tant el Comitè d’Acreditació de Serveis Socials com el Comitè de Provisió de Serveis Socials siguin òrgans amb participació dels representants de les entitats del sector social i de l’economia social i cooperativa.

La Confederació de Cooperatives també proposa, per garantir seguretat jurídica, substituir la frase “Disposar un Pla per a la implementació i el treball en governança democràtica” per “Acreditar la incorporació, de manera sistematitzada i freqüent, de mecanismes de participació de les persones treballadores, usuàries o associades en els òrgans de presa de decisions.”

Darrera actualització: 03/07/2024