Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 08/2014

Dictamen 08/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de cooperatives

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
14/04/2014
Aprovació
24 a favor, 1 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
51

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
51
Acceptades pel Govern
17,0
Variacions al Parlament
9,5
Acceptació
52%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions d’aclariment de la norma, també n’ha acceptat sis sobre el contingut de la norma. En el tràmit parlamentari s’han acceptat 9,5 observacions que no havien estat acceptades pel Govern, 2 d’elles tenen caràcter formal.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que s’hauria d’haver demanat la participació del conjunt dels agents socials i econòmics en els treballs previs a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei i no només haver limitat els contactes a les organitzacions pròpies del moviment cooperatiu.

El CTESC considera que s’hauria d’eliminar la inclusió de les paraules “societat” i “limitada” de la denominació social, i identificar-la només com a Cooperativa Catalana (CC o bé Coop. C).

El CTESC recomana que la constitució de cooperatives amb dos socis es limiti temporalment, i que en un termini de cinc anys s’acrediti que la cooperativa ja té tres o més persones sòcies.

Es recomana mantenir el percentatge actual del 40% (en lloc del 49% regulat per l’Avantprojecte de llei) com a màxim que poden representar els vots dels socis o sòcies col·laboradors respecte de les persones sòcies comunes, presents i representades en una assemblea.

El CTESC considera que, indistintament del nombre de persones sòcies de la cooperativa, l’òrgan de govern de les societats cooperatives hauria de mantenir la nomenclatura actual i anomenar-se consell rector. Recomana que es regulin qüestions de procediment, que s’indiqui la forma d’elecció dels membres del consell rector que no siguin persones sòcies i que s’indiqui la forma de substitució d’un membre no soci del consell rector quan aquest hagi de cessar per causa de força major i no hi hagués nomenat suplent.

Pel que fa a la delegació de facultats i apoderaments, el CTESC considera que s’hauria de regular que la persona en qui es delega la facultat és responsable també, davant la cooperativa, les persones sòcies, i els tercers per la seva gestió efectuada, pels danys que causi per actes o omissions contraris a la Llei, als estatus o pels realitzats incomplint els deures inherents a la seva delegació.

Pel que fa al percentatge d’excedents, el CTESC recomana mantenir la situació actual i destinar el 30% (en lloc del 15% regulat en l’Avantprojecte de llei) al Fons de reserva obligatori i el 10% (en lloc del 5% regulat en l’Avantprojecte de llei) al Fons d’educació i promoció de cooperatives.

Pel que fa a la imputació de pèrdues, el CTESC recomana que les indemnitzacions, els pagaments i les obres que realitzi una cooperativa d’habitatges en favor de fases d’habitatges ja lliurats, ja sigui fruit de condemna judicial o per transacció, puguin considerar-se pèrdues i imputar-se al 100% al Fons de reserva obligatori.

El CTESC considera que la finalitat del Fons de reserva obligatori és la de consolidar econòmicament la societat, per la qual cosa ha de tenir caràcter inamovible i no es pot repartir entre les persones sòcies.

En l’adjudicació de l’haver social, el CTESC considera que l’haver líquid sobrant només s’hauria de poder adjudicar a la Federació de Cooperatives a la qual podria haver estat associada la cooperativa o a la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les cooperatives agràries, el CTESC considera que caldria concretar quines persones en podrien ser sòcies; així es proposa que siguin persones sòcies comunes de les cooperatives agràries, els titular d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals i aquells que participin en l’activitat cooperativitzada agrària aportant el seu producte a la cooperativa. També hauria de tenir la consideració de persona sòcia comuna aquella que per motius de cessament de la seva activitat agrària per jubilació, incapacitat o invalidesa, sense realitzar activitat cooperativitzada agrària amb la cooperativa, continua participant en la cooperativa amb veu, però sense vot. Aquesta persona sòcia tindria dret a un vot, quan participi, si n’hi ha, de la secció de crèdit de la cooperativa agrària.

També és recomana que es reguli que les cooperatives agràries puguin tenir per objecte accessòriament l’explotació d’energia renovable, els serveis forestals, turístics, d’oci i culturals, assistencials i d’assessorament, accions mediambientals i tecnològiques, rehabilitació, conservació i gestió del patrimoni rural i dels espais naturals, o qualsevol altra activitat d’igual o similar naturalesa, sempre i quan aquestes activitats no superin, en el seu conjunt, el vint-i-cinc per cent del volum total de les operacions.

El CTESC considera que, en l’exercici de la seva llibertat d’associació, tant les cooperatives com les seves federacions han de poder constituir tantes confederacions com creguin convenients. Per la qual cosa es considera que la previsió que les federacions de cooperatives puguin constituir només la Confederació de Cooperatives de Catalunya atempta contra la llibertat d’associació.

Pel que fa a les federacions de cooperatives, es recomana que se’ls atorguin les mateixes funcions que actualment els atribueix l’article 132 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives

En la normativa reguladora de les seccions de crèdit el CTESC recomana incloure qui podrà ser soci de les seccions de crèdit, a més de les persones sòcies comunes que compleixin els requisits legals per tenir la condició de persona sòcia comuna en una cooperativa agrària, es recomana ampliar-ho als familiars de fins a segon grau de consanguinitat i afinitat de la persona sòcia comuna i als treballadors de la cooperativa.

En el vot particular, la Federació de Societats Laborals de Catalunya recomana la retirada de l’Avantprojecte de llei, ja que considera que desfigura les característiques pròpies del cooperativisme, una societat de persones que s’associen per millorar la seva situació econòmica i social mitjançant una activitat empresarial de base col·lectiva, i ofereix com a model de referència el de les societats de capital.

Darrera actualització: 24/04/2024