Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 02/2009

Dictamen 02/2009

sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
23/02/2009
Aprovació
32 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
16

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
13
Acceptades pel Govern
0,0
Variacions al Parlament
3,0
Acceptació
23%
Comentaris
La valoració del Govern no escau ja que es va presentar al Parlament abans de presentar-se al CTESC. Al Parlament es va admetre a tràmit el 13 de gener de 2009 (BOPC 384 de 19 de gener de 2009) i al CTESC es va presentar el 4 de febrer de 2009. A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’han tingut en compte tres observacions ja que es realitzava l’observació sobre articles o parts d’articles que han estat suprimits

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen, es valora positivament la creació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es considera que la integració de la gestió i l’execució de les polítiques públiques d’habitatge del Govern de la Generalitat en un mateix organisme ha de significar una millor atenció per a la ciutadania, així com més agilitat, eficàcia i eficiència en la gestió i promoció del parc públic d’habitatges i dels ajuts públics en aquesta matèria.

El CTESC considera que, en la contractació de béns i serveis, l’Agència ha de tenir cura del compliment de l’establert a la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI).

En el dictamen, es posa de manifest que s’haurien de concretar les condicions sota les que el president de l’Agència pot delegar les seves funcions, tot i que es considera que la potestat sancionadora no és delegable, i que s’hauria de limitar l’abast temporal de les possibles delegacions.
Es considera que la norma hauria de recollir la participació institucional dels agents socials, per la qual cosa, es proposa que formin part del Consell d’Administració de l’Agència dos persones en representació dels sindicats més representatius a Catalunya i dos persones en representació de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya.

En el dictamen, es posa de manifest que s’hauria de clarificar l’adscripció dels diferents tipus de personal a l’Agència, del personal que està ocupant llocs de treball a ADIGSA, del personal funcionari que està ocupant llocs de treball al Departament de Medi Ambient i Habitatge les funcions de les quals passen a ser assumides per l’Agència i del personal que ocuparà els nous llocs de treball. També es considera que la norma hauria de recollir que al personal funcionari de l’Agència li és aplicable la normativa sobre funció pública de la Generalitat i al personal laboral de l’Agència li són aplicables, com a mínim, les condicions del conveni col·lectiu únic, vigent de personal laboral de la Generalitat.

Darrera actualització: 03/07/2024