Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 03/2022

Dictamen 03/2022

sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
21/02/2022
Aprovació
5 a favor, 0 en contra, 0 abstenció
Vots particulars
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
21

Grau d'acceptació

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari.

Resum

En el preàmbul es determina que les prioritats d’aquest Pla estadístic, entre d’altres qüestions, han de contribuir a fomentar l’accés a les dades disponibles per a la recerca i l’avaluació de polítiques públiques. El CTESC considera que també s’hauria de fer esment que les dades han de contribuir a fomentar el disseny i l’avaluació d’aquestes polítiques públiques.

El CTESC considera que entre els objectius del Pla estadístic s’hauria d’incorporar l’accessibilitat universal de les dades i la informació. També recomana que es reguli l’accés gratuït a la informació estadística i al sistema col·laboratiu d’accés a dades quan la sol·licitud respongui a finalitats d’interès públic i sigui sol·licitada per part dels agents socials, les entitats sense ànim de lucre i les universitats.

El CTESC considera que cal reforçar les competències i la periodicitat de reunions del Consell Català d’Estadística per facilitar les seves funcions de seguiment i avaluació.

També considera que s’hauria de potenciar l'Observatori creat en el Pacte nacional per a la indústria perquè reculli, en coordinació amb el Consell de Relacions Laborals, les dades disponibles referents a ocupació i condicions laborals en la indústria.

Tenint en compte les conclusions d’alguns dels estudis elaborats pel CTESC, es recomana que en els objectius dels diferents àmbits estadístics s’incloguin aquestes qüestions:

  • Pel que fa a l’àmbit de demografia i població, que es generin i gestionin dades de mobilitat que permetin impulsar la digitalització i automatització del transport.
  • En l’àmbit del mercat de treball i costos laborals, que es dissenyin fonts estadístiques específiques per estudiar la qualitat de l’ocupació a escala sectorial. També es constata la manca de dades sobre els convenis col·lectius vigents a Catalunya.
  • En l’àmbit de l’economia, que es tingui en compte la desagregació de les macromagnituds per sectors institucionals, que s’incorporin dades desagregades per a l’economia social i que s’incorporin dades sobre treball autònom i sobre treball autònom col·lectiu.
  • Pel que fa a l’àmbit dels sectors econòmics, que s’inclogui una referència al sector de la construcció i s’incorporin indicadors sobre evolució dels preus de l’habitatge i d’habitatges buits.
  • En l’àmbit de ciència, tecnologia i societat digital, que s’incloguin les dades sobre el foment públic de la inversió en R+D destinada a les TIC.
  • En l’àmbit de condicions de vida i protecció social, que s’incloguin dades amb l’objectiu del coneixement de la distribució de la renda entre les llars, i en el territori.
  • En l’àmbit de l’educació, que s’inclogui l’aprenentatge no formal i l’informal.

Darrera actualització: 02/01/2024