Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2024 > Dictamen 06/2024

Dictamen 06/2024

sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
22/04/2024
Aprovació
27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
1
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
29

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC considera que aquesta norma reitera aspectes àmpliament reconeguts per a tota la ciutadania en altres documents legals de caràcter general i estima necessari centrar les accions promogudes en la promoció i protecció dels drets específics del col·lectiu afectat, sense redundar en aquells drets ja consagrats per una o diverses lleis per a tota la ciutadania en circumstàncies que no es relacionen amb les particularitats que pugui presentar el col·lectiu de persones trans* i intersexuals.

El CTESC recomana que es clarifiquin els subjectes jurídics protegits per la norma i, en relació amb les definicions, considera important alinear-se amb les definicions contingudes en altres normes que també regulen la igualtat de tracte i no-discriminació.

El CTESC considera que seria recomanable, d’una banda, substituir en la norma el terme ‘discapacitat intel·lectual i del desenvolupament’ pel de ‘discapacitat intel·lectual i/o autisme’ i, de l’altra, adoptar una perspectiva interseccional al llarg de tot el text.

El CTESC posa en valor que la norma faci referència a les persones migrades en situació administrativa irregular.

El CTESC recomana incorporar a la definició de  “Persones trans*” l’explicació del que significa l’asterisc: “L’asterisc és un recurs lingüístic que vol representar la diversitat d’identitats trans*.”

El CTESC considera que les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya han de tenir representació en la comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació. 

El CTESC recomana revisar la regulació de la comunicació d’identitat de gènere, tenint en compte l’àmbit competencial.

El CTESC proposa que es concreti millor la definició de maduresa de la persona menor i que es defineixi el nivell de maduresa necessari per la modificació dels òrgans sexuals en persones de 12 a 16 anys, per tal de garantir l’interès superior de l’infant i promoure l’accés als drets que recull aquesta norma. També considera que s’ha de desenvolupar el procediment de mediació previst en cas de discrepància de la persona menor amb les persones progenitores o a càrrec de la seva tutela legal.

El CTESC recomana eliminar que el departament competent en matèria de treball impulsi la inclusió d’una tercera opció en la identificació del gènere en formularis, currículums o altra documentació interna de l’empresa. En cas de no eliminar-se, el CTESC recomana suprimir la referència als currículums i substituir “tercera opció” per “gènere no binari”.

En relació amb que el departament competent en matèria de treball impulsi un sistema de distintius pel reconeixement de les empreses que destaquin per l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i no-discriminació, el CTESC considera que s’hauria de fer referència als distintius ja existents com el distintiu de la Llei 17/2015 o el reconeixement en el mapa d’experiències de responsabilitat social del Consell de Relacions Laborals.

El CTESC recomana incorporar a la norma que el departament competent en matèria de treball ofereixi suport tècnic especialitzat i subvencions a les empreses, entitats i cooperatives en la implementació de mesures per a la promoció de la igualtat d’oportunitats i la inclusió de les persones trans* en l’àmbit laboral. També recomana que promogui i impulsi clàusules de negociació col·lectiva sobre planificació de mesures i recursos per assolir la igualtat real i efectiva de les persones LGBTI+, per a totes les empreses, independentment de la seva grandària.

El CTESC recomana afegir, en la protecció de les persones joves trans* i intersexuals, que l’Administració ofereixi formació a l’equip professional dels serveis d’atenció i protecció a la infància i adolescència perquè puguin abordar de manera informada els casos de persones trans* o intersexuals menors d’edat.

En l’àmbit de l’esport, el CTESC considera que s’hauria d’incorporar a la norma que la normativa de les federacions esportives s’ha de coordinar i adequar a la reglamentació esportiva que garanteixi la participació de les persones trans* i intersexuals d’acord amb la identitat de gènere manifestada.  

El CTESC recomana que en  la recuperació de la memòria democràtica es faci referència també al col·lectiu intersexual.

El CTESC considera que les organitzacions i associacions constituïdes legalment estan legitimades per a defensar tant els drets i els interessos de les persones afiliades o associades com el de qualsevol persona que s’adreci a aquestes organitzacions.

CCOO ha presentat un vot particular en que mostra la disconformitat amb una de les observacions que planteja una nova redacció que pot acabar aconseguint que la normativa d’una entitat privada pugui evitar l’aplicació d’una norma amb rang de llei.

Darrera actualització: 24/04/2024