Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 24/2010

Dictamen 24/2010

sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
17/05/2010
Aprovació
31 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
0,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
0%
Comentaris
El Govern no ha acceptat cap de les tres observacions que formulava el CTESC relatives a concretar aspectes de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme dóna compliment a la disposició final segona de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, on s’autoritza el Govern perquè, en el termini de vuit mesos des de la seva entrada en vigor, refongui el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, les modificacions introduïdes per la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i l’esmentada Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

El CTESC considera que la refosa s’ha fet de forma adequada seguint els criteris necessaris per la regularització, l’aclariment i l’harmonització de les disposicions esmentades, sense variar els preceptes normatius.

No obstant aquesta constatació, el CTESC ha considerat oportú recomanar que, per evitar confusions, la remissió a la normativa que regula l’avaluació ambiental dels plans s’incorpori directament als articles 83 i 85 de la norma per evitar remissions reiterades i recíproques a la disposició addicional setena.

El CTESC també recomana que, en relació amb l’incís “com també en aquells altres supòsits que preveu aquesta legislació” de la disposició addicional 14ª.3, s’aclareixi en quins supòsits serà d’aplicació la legislació sobre contractes del sector públic.

Darrera actualització: 03/07/2024