Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023 > Dictamen 04/2023

Dictamen 04/2023

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
13/02/2023
Aprovació
6 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
17

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 118/2023, de 27 de juny, pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta consultiva de Contractació Pública de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
17
Acceptades pel Govern
9,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
53%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a clarificar la representació de les organitzacions empresarials més representatives i les observacions referides a qüestions formals de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que el Projecte de decret, tenint en compte el Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, hauria de determinar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.

El CTESC considera que haurien de formar part de la Junta dues persones en representació de les organitzacions empresarials més representatives. Així, recomana fer referència al llarg de la norma a aquestes organitzacions i eliminar les referències a “les organitzacions empresarials representatives dels sectors afectats per la contractació pública” i “organitzacions que agrupen empreses afectades pels contractes de subministraments i pels contractes de serveis”.

El CTESC considera que qualsevol membre de la Junta hauria de poder sol·licitar-li informes, motiu pel qual es recomana que s’incloguin com a legitimats per sol·licitar informes a les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya. D’altra banda considera que els representants de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya haurien de formar part del Comitè de Preus de Contractes de Catalunya.

El CTESC considera que s’haurien de regular les diferents comissions o grups de treball que existeixen actualment a la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya ja que contribueixen a garantir el compliment dels objectius estratègics que té la contractació pública, especialment pel que fa referència a qüestions ambientals i socials.

El CTESC considera que, malgrat que el procés de classificació empresarial és molt tècnic, s’hauria de mantenir el dret a vot de la representació de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives com a garantia de transparència en el procés participatiu. D’altra banda considera que les persones suplents de les persones vocals dels òrgans col·legiats que ho son per designació haurien de poder participar amb veu i vot

El CTESC considera que s’hauria d’establir un termini mínim de set dies naturals per rebre la convocatòria o el canvi de data, l’ordre del dia, i la informació de la reunió a la qual es convoca i que s’hauria de fomentar la modalitat presencial en les reunions de la Junta. També considera que s’haurien d’establir terminis màxims d’execució dels informes sol·licitats a la Junta Consultiva de Contractació Pública.

CCOO ha presentat un vot particular on posa de manifest que la comunicació del resultat de la classificació empresarial per a una empresa que vol optar a contractes amb l’Administració pública és d'interès per a tots els actors implicats en l’activitat productiva de béns i serveis de l’empresa i que no hi pot haver diferent nivell d’informació cap a la direcció de l’empresa i cap a la representació legal de les persones treballadores.

Darrera actualització: 03/07/2024