Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 04/2009

Dictamen 04/2009

sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
23/02/2009
Aprovació
17 a favor, 11 en contra, 4 abstencions
Vots particulars
2
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
20

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 11/2010, del 19 de maig, de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
20
Acceptades pel Govern
4,0
Variacions al Parlament
4,0
Acceptació
40%
Comentaris
De les observacions acceptades pel Govern, una ha estat d’aclariment de la redacció, una altra de forma i les altres de contingut

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es valora adient i necessària la iniciativa de crear l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball com a eina per donar resposta a la necessitat de compatibilitzar l’exercici efectiu per part de la Generalitat de Catalunya, de les seves competències sobre la funció inspectora, i la necessitat d’articular mecanismes de col·laboració i coordinació institucional amb l’Administració General de l’Estat i les administracions autonòmiques i amb una clara pretensió d’evitar disfuncions, les duplicitats d’inspecció i possibles efectes d’una fractura del servei de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Tot i això, es considera que la norma hauria d’explicitar el marc de col·laboració i coordinació institucional amb el Ministeri de Treball i Immigració i la resta de comunitats autònomes.

Es posa de manifest que en l’elaboració de les normes de desenvolupament d’aquesta Llei s’hauria de comptar amb la participació i consulta de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.

Es considera que els informes anuals que ha de publicar l’Agència s’haurien de tramitar amb caràcter previ al Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que és l’òrgan de participació institucional.

Pel que fa al cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en el treball es considera que s’hauria d’explicitar amb més detall el procés concret i les proves que es realitzaran en el procés de selecció i que hauran de superar els tècnics habilitats per accedir a la plaça de Subinspecció de Seguretat i Salut en el Treball.

Vots particulars

En el seu vot particular, Foment manifesta que l’Avantprojecte de llei s’hauria de limitar a desenvolupar estrictament l’objecte del traspàs de competències tenint en compte l’Acord Generalitat-Estat, és a dir, el traspàs de la Inspecció de Treball, dels mitjans personals i materials i dels recursos corresponents. I sembla evident que l’Avantprojecte de llei no compleix amb aquestes previsions al crear un nou cos de subinspecció de seguretat i salut en el treball.

Pimec considera, en el seu vot particular, que la regulació de la disposició addicional cinquena pel que respecta a la creació d’un cos de subinspecció de seguretat i salut per ser viable requeriria una modificació de la Llei 42/1997, atès que la regulació estatutària dels cossos que realitzen la funció inspectora correspon, de conformitat amb la normativa d’aplicació, a l’Estat.

Darrera actualització: 03/07/2024