Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 04/2013

Dictamen 04/2013

sobre el Projecte de decret sobre el funcionament de les societats agràries de transformació de Catalunya i d'organització i funcionament del seu registre

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
11/03/2013
Aprovació
25 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
24

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 199/2013, de 23 de juliol, sobre les societats agràries de transformació de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
24
Acceptades pel Govern
22,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
92%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les recomanacions del CTESC. No ha estat acceptada una observació en la que es considerava una càrrega administrativa innecessària l’haver de presentar al Registre de les societats agràries de transformació les altes i baixes de les persones sòcies ja que aquestes societats estan obligades a dur un Llibre de registre de socis

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria d’aprofundir en la simplificació i l’eliminació de càrregues administratives, d’acord amb els objectius que es marca en el preàmbul.

Es considera una càrrega administrativa innecessària haver de confeccionar i registrar al Registre de les SAT les altes i baixes de les persones sòcies i mantenir un fitxer de dades de caràcter personal de totes les persones sòcies, ja que les SAT tenen l’obligació de dur, en ordre i al dia, un Llibre de registre de socis, el qual pot ser inspeccionat per l’Administració als efectes de poder efectuar les comprovacions que consideri necessàries.

També es considera innecessària la declaració que no existeix cap altra entitat amb denominació idèntica o similar a la SAT que es vol inscriure, ja que s’ha d’aportar una certificació acreditativa, expedida pel Registre.

El CTESC considera que la norma hauria de preveure en el seu articulat l’ús de mitjans informàtics per a les tramitacions i comunicacions amb l’Administració, d’acord amb els objectius establerts en el preàmbul i en la disposició addicional segona.

El CTESC considera que la norma ha de recollir explícitament que, d’acord amb la Llei de cooperatives de Catalunya, les SAT poden participar o integrar-se en altres entitats o federacions que tinguin finalitat agrària, i establir amb elles relacions que serveixin al compliment del seu objecte social.

El CTESC recomana que en el capítol IV, que regula els òrgans socials, es dediqui algun article específic a regular tant la Presidència com la Secretaria.

El CTESC considera que el silenci administratiu regulat per la norma hauria de ser positiu, tenint en compte l’article 54 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El CTESC considera que el procediment d’inscripció en el Registre previst a l’article 42, en relació amb el previst a l’article 34.1 a) que estableix que s’adquireix la capacitat d’obrar amb la inscripció al Registre, dilata massa el termini per disposar de l’autorització administrativa per operar com a empresa, per això recomana regular un termini més curt que l’establert.

D’altra banda, el CTESC realitza observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma i també en algunes altres es demana que sigui l’Administració que clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.

Darrera actualització: 02/01/2024