Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 33/2010

Dictamen 33/2010

sobre el Projecte de decret legislatiu per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
19/07/2010
Aprovació
21 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
5

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
5
Acceptades pel Govern
3,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
70%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC, i ha acceptat una observació de caràcter formal i les altres sobre el contingut de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora positivament l’esforç i el treball previ que ha comportat la transposició de la Directiva de serveis de mercat interior i considera que s’hauria de donar la màxima prioritat a la tramitació d’aquest Projecte de decret legislatiu atès que el termini de transposició de la Directiva finalitzava el 28 de desembre de 2009.

El CTESC considera que l’establiment d’un període d’antelació per presentar la comunicació prèvia que es conté als articles 6 i 20 del Projecte de decret legislatiu podria ser contradictori amb l’article 71 bis.3 de la Llei 30/1992 modificada per Llei 25/2009.

El CTESC considera que la durada de l’autorització per a la venda ambulant, que el Projecte de decret legislatiu amplia a 4 anys, continua essent insuficient, raó per la qual proposa que s’ampliï.

Finalment, atesos la Directiva de serveis, la mesura 53 de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011 i el Decret 106/2008 de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, el CTESC considera que a la disposició addicional segona del Projecte de decret legislatiu objecte de dictamen caldria fer constar de manera més explícita el paper de l’Oficina de Gestió Empresarial com a finestreta única a la qual es pot accedir per via presencial, telefònica, electrònica o per qualsevol altre mitjà que permetin les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Darrera actualització: 02/01/2024