Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2015 > Dictamen 15/2015

Dictamen 15/2015

sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
30/06/2015
Aprovació
25 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
2
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
4

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 206/2015, de 15 de setembre, relatiu al procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
4
Acceptades pel Govern
1,3
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
33%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma que concreten el seu sentit

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera necessari que hi hagi un sistema de mesura de la representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya i que la norma que ho reguli susciti el consens de les organitzacions empresarials afectades pel seu contingut.

També considera que s’hauria de tenir en compte la complexitat de les organitzacions empresarials que tenen afiliacions d’organitzacions sectorials i territorials, així com la problemàtica de la doble o triple afiliació d’empreses a diferents organitzacions empresarials. Per aquest motiu es recomana que es modifiqui el sistema d’acreditació del grau d’afiliació de les organitzacions per tal de garantir fefaentment l’afiliació mitjançant documents que posseeixin suficiència probatòria. També es considera que s’haurien de concretar els criteris objectius que discriminin quines afiliacions han de considerar-se vàlides a efectes de còmput i s’haurien d’establir criteris de valoració i ponderació respecte a les empreses afiliades.

En el Dictamen es constata que si bé existeix una assignació de recursos públics aprovada anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat per la funció institucional que desenvolupen les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, no existeix una norma legal que reguli aquesta assignació. També es constata que l’Estat encara no ha elaborat el cens d’empreses i de població ocupada previst a la disposició final tercera del paràgraf segon de l’Estatut dels treballadors, amb les distorsions que això comporta.

Vots particulars

En el vot particular, PIMEC valora de forma positiva que el Govern impulsi un sistema que doni resposta al buit legal existent, amb relació al procediment per acreditar i atribuir la quota de representativitat de les organitzacions empresarials més representatives. Considera que aquest buit legal ha comportat conflictes entre les organitzacions empresarials, que han dificultat la posada en marxa o el funcionament de determinats organismes institucionals catalans. PIMEC està d’acord amb el sentit general de la norma i no comparteix les tres primeres observacions a l’articulat.

En el vot particular FOMENT i FEPIME no comparteixen que el Govern de la Generalitat impulsi un sistema que doni resposta al buit legal existent respecte del procediment per acreditar i atribuir la quota de representativitat de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, pel que fa a la seva participació en els organismes institucionals de Catalunya, ja que l’Estat té competència exclusiva en matèria de legislació laboral.

També consideren que la norma s’ha de sotmetre a informació pública, que s’ha incomplert el preceptiu tràmit d’audiència i que l’Administració no ha donat resposta a les seves al·legacions. Manifesten que l’expedient administratiu de la norma es troba incomplet i que el silenci administratiu regulat per la norma ha de ser positiu.

Consideren que la regulació que fa la norma és restrictiva i limita el que preveu la disposició addicional sisena de l’Estatut dels treballadors. Consideren que el sistema del còmput de la quota de representativitat de les associacions empresarials establert a la norma modifica els criteris i percentatges mínims exigits per l’Estatut dels treballadors per tenir la representació institucional dels empresaris.

També consideren que existeix una ingerència publica que no respecta el dret de llibertat d’associació, en el vessant del dret a no declarar a quina organització empresarial es pertany.

També constaten que encara no s’ha elaborat el cens d’empreses i de població ocupada previst a la disposició final tercera del paràgraf segon de l’Estatut dels treballadors; per tant, no existeixen instruments objectius de mesura i de comprovació que permetin acreditar i determinar el percentatge concret de representativitat que ostenten les associacions empresarials amb relació al total d’empreses i treballadors d’un àmbit territorial determinat.

Darrera actualització: 03/07/2024