Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2019 > Dictamen 09/2019

Dictamen 09/2019

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
15/10/2019
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
1
Observacions generals
12
Observacions a l’articulat
6

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modifiació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecánica

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
6
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
0,5
Acceptació
42%
Comentaris
El Govern ha acceptat dues observacions formals. El Parlament no ha acceptat l’observació en què es feia referència a que l’impost s’hauria d’exigir en el període anual següent al de l’aprovació de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC comparteix els objectius de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, que aquest Avantprojecte de llei desenvolupa i considera que s’han d’activar les altres mesures de mitigació i d’adaptació previstes a la Llei del canvi climàtic davant els impactes de l’escalfament global sobre la societat.

El CTESC entén que l’impost que es crea no garanteix el compliment de l’objectiu que motiva la seva creació. El CTESC considera que la base imposable de l’impost hauria de tenir en compte els km. reals recorreguts per complir amb la finalitat de gravar les emissions de CO2 de forma proporcional al seu volum d’emissió. D’altra banda, el CTESC constata que queden fora de l’impost les emissions dels vehicles que circulen per Catalunya i en són titulars persones físiques o jurídiques d’altres països o de la resta de l’Estat.

El CTESC considera que en aquesta opció del Govern de triar la via fiscal per assolir la reducció de les emissions de diòxid de carboni caldria una estratègia conjunta de totes les administracions ja que la crisi climàtica té una dimensió que supera l’àmbit territorial i competencial de Catalunya.  El CTESC considera que cal analitzar i tenir en compte la repercussió sobre el model econòmic català de l’aprovació de figures fiscals a àmbits territorials, ja que situen part de les empreses en condicions de competitivitat diferents respecte a les de l’entorn immediat. També es considera que caldria tenir en compte l’opció d’integrar el gravamen en algun dels impostos existents com ara l’impost de matriculació, l’impost de vehicles de tracció mecànica, o en els impostos que ja graven els combustibles.

El CTESC considera que s’hauria de suprimir l’exempció de l’impost per als vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i dels ens locals i s’haurien d’afegir a les exempcions els vehicles utilitzats per les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

El CTESC estima que no s’ha tingut en compte l’impacte d’aquest impost sobre la indústria de l’automòbil i la de components d'automoció, i sobre els sectors de la distribució i la gestió de flotes i alerta que aquest gravamen pot generar incertesa en els consumidors a l'hora d'adquirir un nou vehicle. El CTESC proposa que s’activin els estudis adients, amb la participació dels agents socials implicats, per valorar aquest impacte.

El CTESC considera que una part dels recursos obtinguts per aquest impost s’haurien de destinar al sector de l’automoció i els seus components; també es considera que una part important dels recursos del Fons Climàtic s’haurien de destinar a incentivar la renovació de vehicles de tracció mecànica amb una menor emissió de CO2. D’altra banda, considera que cal proporcionar una alternativa a les pimes i micropimes dedicades al transport de mercaderies per carretera per tal que puguin fer una transició a vehicles de zero emissions.

En el vot particular Foment posa de manifest que comparteix el contingut del Dictamen, però tot i així, considera que caldria eliminar l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. En cas que no se suprimeixi l’impost, considera que caldria incorporar una exempció per als vehicles més nous, fins a quatre anys d’antiguitat, que els vehicles que constin en els registres públics corresponents a municipis amb mancança o deficiència de transport haurien de gaudir d’una bonificació del 100% o del 50% de la quota íntegra i que la recaptació de l’impost s’hauria de destinar íntegrament a renovar el parc de vehicles de Catalunya.

Darrera actualització: 02/05/2024