Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2015 > Dictamen 05/2015

Dictamen 05/2015

sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
16/02/2015
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
9
Observacions a l’articulat
21

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
19
Acceptades pel Govern
9,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
47%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a concretar determinats aspectes de la norma i a aclarir determinats conceptes que s’hi utilitzen

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Tenint en compte el contingut de la norma, el CTESC considera que el Projecte de decret s’hauria d’haver debatut amb els agents econòmics i socials en els espais de diàleg existents.

El CTESC recomana avançar en la integració de les persones amb discapacitat en el mercat de treball ordinari, atès que el Reial decret 364/2005 permet que les comunitats autònomes amb competències en matèria de treball, ocupació i formació puguin adaptar el procediment a les normes pròpies d’organització interna.

També s’insta el Govern a realitzar una avaluació i un seguiment de l’aplicació de la quota de reserva del 2% i dels resultats de les mesures alternatives.

La norma determina que es pot demanar informació a les empreses sobre les contractacions efectuades en els últims dotze mesos. El CTESC recomana que s’aclareixi qui té la potestat per requerir informació a l’empresa oferent en cas que l’oferta de treball s’hagi presentat a una agència de col·locació. També es considera que les oficines de treball haurien de ser les úniques que certifiquessin la inexistència de candidats que complissin els requeriments de l’oferta d’ocupació.

El CTESC considera que els centres especials de treball i les fundacions i associacions d’utilitat pública el primer que haurien de justificar és la creació directa d’ocupació, mesurada en el nombre de persones incorporades i de contractes de treball realitzats, o de les contractacions que s’han pogut mantenir.

Pel que fa a les mesures alternatives, el CTESC considera que s’haurien de prioritzar i deixar com a darrera mesura la realització de donacions i d’accions de patrocini de caràcter monetari.

El CTESC recomana introduir una disposició transitòria per tal d’establir que fins que no entri en vigor la normativa reglamentària que ha de regular les condicions de funcionament dels centres especials de treball, d’acord amb l’establert al Reial decret legislatiu 1/2003, s’estableixi l’obligatorietat de la inscripció en el registre català per tal de preservar el model de centres especials de treball existents a Catalunya.

El CTESC proposa que es defineixi el sistema per calcular els recursos econòmics que els centres especials de treball han d’invertir per promoure el trànsit del personal amb discapacitat cap al mercat de treball ordinari. També es proposa que es defineixi el sistema per calcular els recursos econòmics que s’han d’invertir per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació a favor de persones amb discapacitat en el mercat de treball.

El CTESC recomana eliminar alguns conceptes jurídicament indeterminats que poden generar incertesa i/o inseguretat jurídica pel que fa al grau de compliment.

En el vot particular presentat conjuntament per Foment del Treball i Fepime, es posa de manifest que no comparteixen tres observacions del Dictamen. En primer lloc no comparteixen la priorització de les mesures alternatives a la reserva de plantilla per a persones amb discapacitat. En segon lloc consideren que si una agència de col•locació ha tramitat la gestió de l’oferta de treball hauria de poder certificar la inexistència de candidats que complissin els requeriments de l’oferta d’ocupació. En tercer lloc, consideren que l’obligatorietat de la inscripció en el Registre Català de Centres Especials de Treball no té prou empara legal i podria ser contrari a les regles de lliure competència en el mercat, llibertat d’empresa i unitat de mercat de la Unió Europea.

Darrera actualització: 02/01/2024