Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2015 > Dictamen 20/2015

Dictamen 20/2015

sobre l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
07/09/2015
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
10
Observacions a l’articulat
13

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
13
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
8%
Comentaris
El Govern ha acceptat una observació que proposava que per d’incentivar les actuacions per afavorir l’adaptació al canvi climàtic o a la reducció d’emissions de gasos s’hauria de tenir en compte que fos possible tant tècnicament com econòmicament. El Parlament ha acceptat una observació referida a una qüestió formal de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Pel que fa a les observacions generals, el CTESC comparteix els objectius de l’article 1 de l’Avantprojecte de Llei de canvi climàtic. No obstant això, el CTESC considera que l’adopció de polítiques fiscals fragmentades en el territori pot repercutir negativament en la competitivitat, sense que s’assoleixin objectius ambientals significatius, i constata la importància d’aplicar el principi de proporcionalitat en les estratègies d’abast mundial.

El CTESC també considera que no s’haurien de fixar objectius territorials voluntaris sense disposar del finançament necessari, i que la manca de finançament pot generar una pressió asimètrica sobre l’activitat econòmica, la ciutadania i l’empresariat de Catalunya respecte dels d’altres territoris.

En sisè i setè lloc, el CTESC considera que caldria valorar conjuntament els impactes econòmics i ambientals de fixar objectius d’energies renovables, i comparteix la necessitat d’interconnectar les xarxes d’abastament d’aigua per dotar el sistema de més seguretat davant dels episodis d’escassetat hídrica.

El CTESC considera que la fiscalitat ambiental hauria de tenir un enfocament integral que incorporés criteris correctors dels impactes ambientals als tributs existents, o els substituís per d’altres amb un disseny orientat a corregir-los, i valora la inclusió de la Disposició final sisena de l’Avantprojecte de llei sobre programes voluntaris de compensació d’emissions.

El CTESC també considera que les polítiques socials de l’Avantprojecte de Llei, no tenen a veure amb el canvi climàtic, i s’haurien d’examinar i finançar per normes i recursos procedents de polítiques i pressupostos socials.

Quant a les observacions a l’articulat, el CTESC recomana substituir el títol de la norma per “Avantprojecte de llei de mitigació i adaptació al canvi climàtic”.

El CTESC proposa una nova redacció de l’article 11 d), i a l’article 15, tenir en compte els criteris que estableix la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses. A l’article 15 b) el CTESC considera que l’Administració hauria d’obtenir la informació d’emissions a l’atmosfera a partir dels informes lliurats al Registre europeu d’emissions i transferència de contaminants (PRTR).

El CTESC recomana traslladar l’article 26 a continuació del 24, per facilitar-ne la comprensió, afegir a l’article 31 l’expressió: “quan sigui possible tècnicament i econòmica” per garantir el principi d’eficàcia ambiental, i traslladar l’article 33 de la secció primera a la segona.

A l’article 32, el CTESC considera que cal aplicar criteris homogenis entre l’Administració autonòmica i la local, atès l’abast mundial del problema.

El CTESC considera que la creació de l’impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica de l’article 33 generarà distorsions en el nivell d’exigència a la ciutadania i l’empresariat de Catalunya respecte del d’altres territoris. I que per millorar la comprensió del tribut, a l’article 38 caldria clarificar el càlcul de la quota, i el paper que tenen els quilòmetres recorreguts.

El CTESC també considera que les instal·lacions incloses en el comerç de drets d’emissions de la disposició final tercera, haurien de quedar exemptes d’un nou tràmit d’informació i que la metodologia de càlcul hauria de ser igual a la utilitzada en l’informe PRTR.

Per acabar, el CTESC recomana que a la Disposició final onzena s’especifiqui que la Generalitat establirà una tarifa social del cànon de l’aigua, concretant els criteris d’aplicació, a efectes de garantir l’accés al recurs bàsic d’aigua, i que a l’apartat 3 d’aquesta, es tingui en compte l’àmbit competencial en matèria d’energia, pel que fa a la fixació de tarifes socials.

Darrera actualització: 02/05/2024