Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2007

Dictàmens

2007

Dictamen 21/2007
sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres
17/12/2007

Dictamen 20/2007
sobre el Projecte de llei en matèria de garantia i qualitat del subministrament elèctric
17/12/2007

Dictamen 19/2007
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència Tributària de Catalunya
13/12/2007

Dictamen 18/2007
sobre l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial
03/12/2007

Dictamen 17/2007
sobre l’Avantprojecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
26/11/2007

Dictamen 16/2007
sobre l’Avantprojecte de llei reguladora del sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge
26/11/2007

Dictamen 15/2007
sobre el Projecte decret pel qual es regula les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
20/11/2007

Dictamen 14/2007
sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen mesures addicionals de seguretat en les activitats de control de plagues i utilització i comercialització de plaguicides d’àmbit ambiental i a la indústria alimentària i en els tractaments fitosanitaris que puguin afectar espais urbans
05/11/2007

Proposta de Dictamen
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres
24/10/2007

Dictamen 13/2007
sobre el Projecte de decret de creació, dins de l’àmbit competencial i territorial de Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació
22/10/2007

Dictamen 12/2007
sobre el Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals
22/10/2007

Dictamen 11/2007
sobre l’Avantprojecte de llei de pesca i d'acció marítima
25/09/2007

Dictamen 10/2007
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació
14/09/2007

Dictamen 09/2007
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública
14/09/2007

Dictamen 08/2007
sobre el Projecte de decret sobre distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i d’obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i instrucció dels procediments sancionadors per aquestes matèries
21/05/2007

Dictamen 07/2007
sobre el Projecte de decret d’aprovació del Pla d’actuació 2007-2009 per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig
21/05/2007

Dictamen 06/2007
sobre l’Avantprojecte de llei de mesures de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
07/05/2007

Dictamen 05/2007
sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
07/05/2007

Dictamen 04/2007
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
20/04/2007

Dictamen 03/2007
sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres
26/03/2007

Dictamen 02/2007
sobre el Projecte de decret pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desenvolupament de la Llei 13/2006, de 7 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
19/03/2007

Dictamen 01/2007
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya 2007-2015
21/02/2007

Darrera actualització: 09/04/2024