Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010

Dictàmens

2010

Dictamen 50/2010
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Consell Assessor de l'Agència Tributària de Catalunya
20/12/2010

Dictamen 49/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals
20/12/2010

Dictamen 48/2010
sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
20/12/2010

Dictamen 47/2010
sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de carácter excepcional al seu compliment
12/11/2010

Dictamen 46/2010
sobre el Projecte de decret del registre de delegats i delegades de prevenció
02/11/2010

Dictamen 45/2010
sobre el Projecte de decret d'ordenació general de la formació professional inicial
19/10/2010

Dictamen 44/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
14/10/2010

Dictamen 43/2010
sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel qua fa a les llicències i comunicacions
14/10/2010

Dictamen 42/2010
sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel qua fa a l'autorització ambiental i a l'autorització substantiva amb avaluació d'impacte ambiental i es regulen les Entitats Col·laboradores de l'Administració ambiental
14/10/2010

Dictamen 41/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'habitatge i es crea el Fons de solidaritat urbana
14/10/2010

Dictamen 40/2010
sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
14/10/2010

Dictamen 39/2010
sobre el Projecte de decret del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)
08/10/2010

Dictamen 38/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l'autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d'autopròtesis i se'n regula el procediment d'autorització
13/09/2010

Dictamen 37/2010
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'ordenació de la formació professional per a l'ocupació a Catalunya
29/07/2010

Dictamen 36/2010
sobre l'Avantprojecte de llei de Jocs i Apostes
26/07/2010

Dictamen 35/2010
sobre el Projecte de decret d'establiments d'allotjament turístic
26/07/2010

Dictamen 34/2010
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'Oficina del Contribuent
19/07/2010

Dictamen 33/2010
sobre el Projecte de decret legislatiu per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior
19/07/2010

Dictamen 32/2010
sobre el Projecte de decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges, el certificat d'aptitud i el programa d'inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat
19/07/2010

Dictamen 31/2010
sobre el Projecte de decret de Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic
21/06/2010

Dictamen 30/2010
sobre l'Avantprojecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes
21/06/2010

Dictamen 29/2010
sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis tècnics de punt de trobada
21/06/2010

Dictamen 28/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable
07/06/2010

Dictamen 27/2010
sobre el Projecte de decret de regulació dels habitatges d'ús turístic
31/05/2010

Dictamen 26/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011
31/05/2010

Dictamen 25/2010
sobre el Projecte de decret sobre beneficis per a les famílies monoparentals i les famílies nombroses en el preu del transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril
17/05/2010

Dictamen 24/2010
sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
17/05/2010

Dictamen 23/2010
sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat
17/05/2010

Dictamen 22/2010
sobre l'Avantprojecte de llei de protecció civil a Catalunya
26/04/2010

Dictamen 21/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
19/04/2010

Dictamen 20/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya
19/04/2010

Dictamen 19/2010
sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix el Col·legi d’Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya
07/04/2010

Dictamen 18/2010
sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix el Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya
07/04/2010

Dictamen 17/2010
sobre el Projecte de decret sobre el pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines
22/03/2010

Dictamen 16/2010
sobre el Projecte de decret de regulació de la Xarxa de serveis d'informació, difusió i atenció turística de Catalunya
08/03/2010

Dictamen 15/2010
sobre l'Avantprojecte de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d'utilitat pública
08/03/2010

Dictamen 14/2010
sobre el Projecte de decret de titulacions de patró/ona d'embarcacions en aigües continentals i fluvials i habilitació per al govern d'embarcacions d'esbarjo de lloguer en aquestes aigües
01/03/2010

Dictamen 13/2010
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'integració en la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil
22/02/2010

Dictamen 12/2010
sobre el Projecte de decret sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació i creació de la Comissió sobre l'aplicació del Codi tècnic de l'edificació a Catalunya i del Registre general del Codi tècnic de l'edificació
22/02/2010

Dictamen 11/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020
22/02/2010

Dictamen 10/2010
sobre l'Avantprojecte de llei de polítiques de joventut
25/01/2010

Dictamen 09/2010
sobre l'Avantprojecte de llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat
25/01/2010

Dictamen 08/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures
18/01/2010

Dictamen 07/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals
18/01/2010

Dictamen 06/2010
sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals
18/01/2010

Dictamen 05/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC) i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
18/01/2010

Dictamen 04/2010
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Gestió de Residus Industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril sobre procediments de gestió de residus
18/01/2010

Dictamen 03/2010
sobre el Projecte de decret de la Comissió Rectora del Pla d'Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya
11/01/2010

Dictamen 02/2010
sobre el Pla territorial d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya per al període 2010-2014
04/01/2010

Dictamen 01/2010
sobre l'Avantprojecte de llei del cinema
04/01/2010

Darrera actualització: 21/05/2024