Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012

Dictàmens

2012

Dictamen 25/2012
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l'article 6 del Decret 92/2009, de 9 de juny, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi
05/11/2012

Dictamen 24/2012
sobre el Projecte de decret de fixació d'un nou termini per a presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures
05/11/2012

Dictamen 23/2012
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Fons per al Foment del Turisme
05/11/2012

Dictamen 22/2012
sobre el Projecte de decret sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament i de rescabalament de danys i perjudicis
05/11/2012

Dictamen 21/2012
sobre el Projecte de decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris
22/10/2012

Dictamen 20/2012
sobre l'Avantprojecte de llei d'accessibilitat
22/10/2012

Dictamen 19/2012
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020
15/10/2012

Dictamen 18/2012
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano
15/10/2012

Dictamen 17/2012
sobre el Projecte de decret d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic
21/09/2012

Dictamen 16/2012
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges
21/09/2012

Dictamen 15/2012
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum
21/09/2012

Dictamen 14/2012
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, i per a l'autorització d'entitats formatives per al seu ús
12/09/2012

Dictamen 13/2012
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat
26/07/2012

Dictamen 12/2012
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics
26/07/2012

Dictamen 11/2012
sobre el Projecte d'ordre d'estructuració del sistema català de qualitat turística
26/07/2012

Dictamen 10/2012
sobre el Projecte de decret sobre la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals de Catalunya
02/07/2012

Dictamen 09/2012
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de caixes d'estalvi de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d'11 de març
26/06/2012

Dictamen 08/2012
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal, i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya
26/06/2012

Dictamen 07/2012
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum
15/05/2012

Dictamen 06/2012
sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament dels jocs del bingo
12/04/2012

Dictamen 05/2012
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat
19/03/2012

Dictamen 04/2012
sobre el Projecte de modificació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer
20/02/2012

Dictamen 03/2012
sobre el Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes animals
20/02/2012

Dictamen 02/2012
sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya
16/01/2012

Dictamen 01/2012
sobre el Projecte de decret sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya
16/01/2012

Darrera actualització: 21/05/2024