Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013

Dictàmens

2013

Dictamen 27/2013
sobre el Projecte de decret relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries
20/12/2013

Dictamen 26/2013
sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis d'Informació, difusió i Atenció Turística de Catalunya
20/12/2013

Dictamen 25/2013
sobre el Projecte de decret del Consell Català de l'Empresa
20/12/2013

Dictamen 24/2013
sobre l'Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública
09/12/2013

Dictamen 23/2013
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport
09/12/2013

Dictamen 22/2013
sobre el Projecte de decret sobre el procediment de mediació en les relacions de consum
09/12/2013

Dictamen 21/2013
sobre el Projecte de decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya
18/11/2013

Dictamen 20/2013
sobre el Projecte de decret d'ordenació de les explotacions ramaderes
18/11/2013

Dictamen 19/2013
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres, i del sector públic
28/10/2013

Dictamen 18/2013
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'apostes
28/10/2013

Dictamen 17/2013
sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l'habitatge
21/10/2013

Dictamen 16/2013
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
21/10/2013

Dictamen 15/2013
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els criteris de tarifació per ús a aplicar als vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera al seu pas per determinades infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya
07/10/2013

Dictamen 14/2013
sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya
16/09/2013

Dictamen 13/2013
sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals
29/07/2013

Dictamen 12/2013
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
19/07/2013

Dictamen 11/2013
sobre l'Avantprojecte de llei de l'Acció exterior de Catalunya
19/07/2013

Dictamen 10/2013
sobre el Projecte de decret del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
08/07/2013

Dictamen 09/2013
sobre l'Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
08/07/2013

Dictamen 08/2013
sobre el Projecte de Pla director d'infraestructures de transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (dpI) per al període 2011-2012
17/06/2013

Dictamen 07/2013
sobre el Projecte de decret de règim sancionador en matèria d'infància i l'adolescència, en l'àmbit competencial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
10/06/2013

Dictamen 06/2013
sobre el Projecte de decret de la taula nacional i les taules territorials i locals d'infància
10/06/2013

Dictamen 05/2013
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica
15/04/2013

Dictamen 04/2013
sobre el Projecte de decret sobre el funcionament de les societats agràries de transformació de Catalunya i d'organització i funcionament del seu registre
11/03/2013

Dictamen 03/2013
sobre el Projecte de decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya
18/02/2013

Dictamen 02/2013
sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament de campaments juvenils
04/02/2013

Dictamen 01/2013
sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre
21/01/2013

Darrera actualització: 21/05/2024