Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2015

Dictàmens

2015

Dictamen 23/2015
sobre el Projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys
14/12/2015

Dictamen 22/2015
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tècnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida
19/10/2015

Dictamen 21/2015
sobre el Projecte de decret sobre la comunicació prèvia d'activitats en matèria de residus i sobre el Registre general de persones productores de residus de Catalunya i el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a l'Agència de Residus de Catalunya
14/09/2015

Dictamen 20/2015
sobre l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic
07/09/2015

Dictamen 19/2015
sobre el Projecte de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya
07/09/2015

Dictamen 18/2015
sobre el Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores
13/07/2015

Dictamen 17/2015
sobre l'Avantprojecte de llei de l'arquitectura
13/07/2015

Dictamen 16/2015
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament d'arbres i arbustos
13/07/2015

Dictamen 15/2015
sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya
30/06/2015

Dictamen 14/2015
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de marc, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d'11 d'octubre, pels quals s'aproven diferents reglaments en material de joc
25/05/2015

Dictamen 13/2015
sobre el Projecte de decret de formació sanitària
25/05/2015

Dictamen 12/2015
sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
24/04/2015

Dictamen 11/2015
sobre el Projecte de decret dels fons a què es destina l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
24/04/2015

Dictamen 10/2015
sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya
10/04/2015

Dictamen 09/2015
sobre l'Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior
31/03/2015

Dictamen 08/2015
sobre la Proposta d'ordre relativa al procediment d'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya
27/03/2015

Dictamen 07/2015
sobre el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018
02/03/2015

Dictamen 06/2015
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el marc normatiu per la regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants
16/02/2015

Dictamen 05/2015
sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment
16/02/2015

Dictamen 04/2015
sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres
16/02/2015

Dictamen 03/2015
sobre l'Avantprojecte de llei del sòl d'ús agrari
16/02/2015

Dictamen 02/2015
sobre l'Avantprojecte de llei del Llibre sisè del codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
02/02/2015

Dictamen 01/2015
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya
09/01/2015

Darrera actualització: 09/04/2024