Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022

Dictàmens

2022

Dictamen 22/2022
sobre el Projecte de decret de desplegament dels títols I, III i IV de la Llei 9/2014, de 31 de juliol de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
19/12/2022

Dictamen 21/2022
sobre la Proposta d’acord pel qual s’aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027
12/12/2022

Dictamen 20/2022
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i es deroguen el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya i el Decret 329/1988, d’11 d’octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques
12/12/2022

Dictamen 19/2022
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
01/12/2022

Dictamen 18/2022
sobre l'Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals
28/11/2022

Dictamen 17/2022
sobre el Projecte de decret de desplegament del procediment sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no-discriminació i les sancions accessòries
28/11/2022

Dictamen 16/2022
sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya
07/11/2022

Dictamen 15/2022
sobre el Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2023 i l'Acord de Govern que aprova el programa i declara d'interès prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidràuliques previstes en aquest programa
24/10/2022

Dictamen 14/2022
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'habitatge i es despleguen els articles 12, 73, 74 i 75 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i sobre el Pla territorial sectorial d'habitatge
10/10/2022

Dictamen 13/2022
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons de joc.
27/09/2022

Dictamen 12/2022
sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya
19/09/2022

Dictamen 11/2022
sobre l'Avantprojecte de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya
19/09/2022

Dictamen 10/2022
sobre l'Estratègia catalana per a l'ocupació de qualitat 2022-2027
18/07/2022

Dictamen 09/2022
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2017, de 25 de juliol, del Consell Català de l'Alimentació
27/06/2022

Dictamen 08/2022
sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi d'Higienistes Dentals de Catalunya
20/06/2022

Dictamen 07/2022
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya
23/05/2022

Dictamen 06/2022
sobre el Projecte de decret del Reglament de la llei de facilitació de l'activitat econòmica
15/03/2022

Dictamen 05/2022
sobre el Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica
28/02/2022

Dictamen 04/2022
sobre el Projecte d'ordre pel qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició
28/02/2022

Dictamen 03/2022
sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya
21/02/2022

Dictamen 02/2022
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova la revisió del Pla cartogràfic de Catalunya
24/01/2022

Dictamen 01/2022
sobre el Projecte de decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de Catalunya
10/01/2022

Darrera actualització: 21/05/2024