Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Naturalesa i funcions

Naturalesa i funcions

Naturalesa

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

La seva composició, amb una àmplia representació institucional, permet que esdevingui un fòrum permanent d’assessorament, anàlisi i debat entre l’Administració i la societat en general. Recull les propostes dels agents socials que hi són representats, alhora que analitza l’adequació de les polítiques governamentals a les necessitats de la societat. Això ha de servir per fomentar la interacció productiva d’idees i propostes i, en definitiva, per reforçar el diàleg social a Catalunya.

Sala de plens

Funcions

 • Emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre:
  • Els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatius que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la Generalitat, amb l'excepció de l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat.
  • Els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.
  • Els avantprojectes de llei o els projectes de disposicions administratives que afecten l'organització, les competències o el funcionament del Consell.
  • Qualsevol altra matèria en què, per precepte exprés d'una llei, sigui obligatori de consultar el Consell.
 • Emetre dictamen sobre els plans i els programes que el Govern pot considerar que tenen una transcendència especial en la regulació de les matèries que es recullen com a pròpies del Consell, i també sobre els assumptes que, facultativament, li sotmetin a consulta el Govern o els consellers o conselleres o bé les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determini per reglament.
 • Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o els consellers o conselleres o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències.
 • Elaborar i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixin les seves consideracions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya, i una reflexió sobre la possible evolució d'aquesta situació.
 • Elaborar i trametre al Govern un informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.
 • Regular el règim d'organització i funcionament intern propi, d'acord amb el que estableix aquesta llei; en especial, elaborar el Reglament intern i, anualment, la proposta de pressupost del Consell.
 • Participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries.
 • Totes les funcions i competències que li siguin assignades per llei.

Darrera actualització: 03/12/2021