Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Normativa reguladora > Decret 43/2007

Decret 43/2007

de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Capítol 1. Naturalesa, règim jurídic i composició del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Article 1. Naturalesa

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, regulat per la Llei 7/2005, de 8 de juny, és l'òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socieconòmiques, laborals i ocupacionals.

Article 2. Règim jurídic

 1. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, regulat per la Llei 7/2005, de 8 de juny, és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats, adscrit al Departament de Treball.
 2. L'organització i funcionament intern del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es regeixen per la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per aquest Reglament, pel Reglament intern, i per les altres disposicions de caràcter reglamentari que per al seu desenvolupament dicti el mateix Consell.

Article 3. Seu

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya té la seva seu a Barcelona i es poden celebrar sessions plenàries en qualsevol altre localitat de Catalunya previ acord exprés del Ple.

Article 4. Composició

 1. El Consell és integrat per trenta-set membres titulars, distribuïts de la manera prevista a l'article 3.1 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
 2. Les organitzacions i entitats que tinguin més d'una persona representant al Consell han de respectar el criteri de paritat entre els homes i les dones en la proposta que facin per al nomenament de llurs representants.
 3. Les designacions i els nomenaments dels membres titulars es faran seguint el procediment establert en els articles 3 i 4 de l'esmentada Llei.
 4. Els membres del Consell i la persona que ocupi la Secretaria Executiva estaran sotmesos al règim d'incompatibilitats previst a l'article 5 de l'esmentada Llei i, si s'escau, quan correspongui, a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 2. Òrgans del Consell i funcions

Article 5. Òrgans del Consell

Són òrgans del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya:

 1. El Ple.
 2. La Comissió Executiva.
 3. Les comissions de treball.
 4. La Presidència.
 5. Les vicepresidències.
 6. La Secretaria Executiva.

Article 6. Funcions del Ple

El Ple és competent per a:

 1. Establir les línies generals de l'actuació del Consell.
 2. Emetre els dictàmens preceptius i no vinculants, previs a la tramitació corresponent, previstos a l'article 2.1.a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 3. Emetre els dictàmens previstos a l'article 2.1.b) de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 4. Aprovar definitivament les propostes, els informes o els estudis elaborats a sol·licitud del Govern o dels consellers o conselleres.
 5. Acordar l'elaboració de propostes, d'informes o d'estudis a iniciativa pròpia sobre les matèries que són pròpies del Consell, i, si escau, aprovar-los.
 6. Aprovar definitivament i trametre, dins el primer semestre de cada any, la memòria a què es refereix l'article 2.1.d) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, un cop elaborada i aprovada per la Comissió Executiva.
 7. Aprovar definitivament i trametre al Govern anualment l'informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya previst a l'article 2.1.e) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, un cop elaborat i aprovat per la Comissió Executiva.
 8. Regular el règim d'organització i funcionament intern del Consell i aprovar-ne el Reglament intern.
 9. Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell, als efectes de l'article 13 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 10. Elegir les persones que ocupen les dues vicepresidències, a proposta cadascuna, dels Grups Primer i Segon, respectivament i entre llurs membres.
 11. Designar els membres de la Comissió Executiva d'acord amb el que disposa l'article 8.1 de la Llei 7/2005, de 8 de juny. Cada grup podrà proposar la substitució dels membres que el representin a la Comissió Executiva en qualsevol moment.
 12. Crear, si escau, comissions de treball de caràcter temporal per tractar qüestions específiques, dins de les matèries de la competència del Consell, i determinar-ne, en el moment de la seva aprovació, la composició que ha de respectar en qualsevol cas els criteris de proporcionalitat i la presència dels diferents grups que integren el Consell, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 i 9.3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny. La creació i dissolució de comissions de treball temporals i específiques requerirà l'acord dels grups que integren el Consell en una votació realitzada a l'efecte, on també es determinarà la durada de la Comissió que es creï.
 13. L'alta direcció de la gestió i control de les funcions que el Consell té encomanades.

Article 7. Funcions de la Comissió Executiva

Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:

 1. Elaborar i aprovar l'avantproposta de pressupost anual.
 2. Elaborar el projecte de memòria anual.
 3. Adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació dels acords aprovats pel Ple.
 4. Elaborar el pla de treball anual.
 5. Qualsevol altra que la Llei 7/2005, de 8 de juny, o el Reglament intern d'organització i funcionament li atribueixin.

Article 8. Funcions de la Presidència

Corresponen a la Presidència les funcions següents:

 1. Representar legalment el Consell i exercir les accions que la Llei i el reglament li atribueixen. 
 2. Dirigir, promoure i coordinar l'actuació del Consell i adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació de les línies generals d'actuació del Consell, aprovades pel Ple.
 3. Determinar la tramitació, la distribució i l'assignació dels dictàmens, els informes, els escrits i les peticions adreçades al Consell entre els seus òrgans, escoltades les vicepresidències.
 4. Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió Executiva i de les comissions de treball i moderar el desenvolupament dels debats.
 5. Preparar les convocatòries del Ple del Consell i establir l'ordre del dia tenint presents les peticions que formulin les persones membres, en la forma que estableixi el Reglament intern d'organització i funcionament.
 6. Ordenar la publicació dels acords, vetllar perquè es compleixin i donar el vist-i-plau a les actes.
 7. Sol·licitar en nom del Consell la col·laboració que estimi pertinent a institucions, autoritats, organismes, entitats, associacions i particulars.
 8. Requerir, en nom del Consell, informació complementària sobre els assumptes que, amb caràcter preceptiu o facultatiu, se li sotmetin a consulta, sempre que aquesta informació sigui necessària per a l'emissió del dictamen, de l'informe o de l'estudi.
 9. Presentar a la Comissió Executiva la proposta inicial de pressupost del Consell, com a tràmit previ a la seva elevació al Ple, i remetre la proposta ja aprovada al Departament d'adscripció del Consell.
 10. Fer la contractació, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments, dins dels límits dels crèdits pressupostaris, sens perjudici que aquesta funció pugui ser delegada en la persona que ocupi la Secretaria Executiva.
 11. Proposar al Ple la plantilla del Consell per a la seva aprovació per part de la Comissió Executiva, i contractar i separar el personal al servei del Consell informant-ne al Ple.
 12. La resta de funcions que li atribueixi el Reglament intern d'organització i funcionament o que assumeixi per delegació de la resta d'òrgans del Consell, amb les limitacions previstes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 9. Funcions de les vicepresidències 

 1. Les persones que ocupen les vicepresidències substitueixen la Presidència, en la forma que determini el Reglament intern d'organització, en els supòsits de vacant, absència o malaltia, i exerceixen les funcions que expressament els delegui la Presidència, amb les limitacions previstes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 2. Aquestes delegacions hauran de ser comunicades al Ple per al seu coneixement.
 3. Les persones que ocupen les vicepresidències prestaran la seva col·laboració a la Presidència en tots aquells assumptes per als quals siguin requerides.

Article 10. Funcions de la Secretaria Executiva

Són funcions de la Secretaria Executiva:

 1. Exercir la direcció administrativa i tècnica dels distints serveis del Consell i vetllar perquè els seus òrgans actuïn d'acord amb els principis d'economia, de celeritat i d'eficàcia.
 2. Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió Executiva i de les comissions de treball.
 3. Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i amb el vist-i-plau de la Presidència del Consell, o de la vicepresidència en el cas que aquesta hagi presidit la reunió, i donar el curs corresponent als acords que es prenen.
 4. Custodiar la documentació del Consell.
 5. Estendre certificació de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots particulars i altres documents confiats a la seva custòdia amb el vist-i-plau de la Presidència.
 6. Assumir la direcció del personal al servei del Consell.
 7. Totes les que són inherents a la seva condició i les que li corresponen d'acord amb el Reglament intern d'organització i funcionament.

Article 11. Les comissions de treball

 1. Són comissions de treball de caràcter permanent les següents:
  1. Economia i Fiscalitat i Unió Europea, amb l'àmbit competencial següent: economia, fiscalitat, Unió Europea i qualsevulla matèria no atribuïda expressament a cap altra comissió permanent.
  2. Mercat de treball i polítiques socials, amb l'àmbit competencial següent: mercat de treball, ocupació, relacions laborals, seguretat i salut laboral, formació ocupacional, immigració, igualtat d'oportunitats, família, salut, educació, cultura i habitatge.
  3. Polítiques sectorials, amb l'àmbit competencial següent: indústria, agricultura, ramaderia i pesca, comerç, consum i turisme, recerca, desenvolupament i innovació.
  4. Desenvolupament territorial i medi ambient, amb l'àmbit competencial següent: urbanisme, ordenació territorial, infraestructures i mobilitat i medi ambient.
 2. El Ple del Consell pot acordar la constitució de comissions de treball temporals i específiques per a la realització d'encàrrecs concrets, dins de les matèries de llur competència, que elaboraran els estudis, els informes i els dictàmens que se'ls encomani en l'acord de constitució.
 3. Les comissions de treball, permanents i temporals, són integrades en la seva totalitat per persones membres del Consell, si bé podran assistir a les seves sessions en qualitat d'expertes o assessores, persones alienes a aquest, prèvia comunicació a la Presidència. Cada grup representat a la corresponent Comissió podrà designar com a màxim a dues persones expertes o assessores a aquests efectes.
  El sistema de designació dels membres de les comissions de treball serà determinat pel Reglament intern d'organització i funcionament.
 4. Les comissions de treball han de respectar en qualsevol cas els criteris de proporcionalitat i la presència dels diferents grups que integren el Consell, d'acord amb el que disposen els articles 9.2 i 9.3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 5. Les comissions de treball permanents han de ser integrades per 12 membres - 4 membres per cada Grup - i la Presidència i assistides per la persona que ocupi la Secretaria Executiva.
  Per a la vàlida constitució de les comissions de treball, permanents i temporals, en primera convocatòria, serà necessària l'assistència, com a mínim, de dos membres de cada Grup i de les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria Executiva o les que les substitueixin legalment. En segona convocatòria, serà suficient l'assistència de sis membres més les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria Executiva o les que les substitueixin legalment.
 6. Els acords de les comissions de treball requeriran el vot favorable de la majoria absoluta de les persones membres assistents d'aquestes, dirimint els empats la persona que ocupa la Presidència mitjançant vot de qualitat.
 7. Són funcions de les comissions de treball permanents, les següents:
  1. Elaborar les propostes dels dictàmens, i les propostes, els informes i els estudis previstos a l'article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
  2. Proposar la realització i promoure la participació del Consell en congressos, jornades, seminaris i conferències relacionades amb matèries de la competència del Consell i promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries.
  3. Realitzar anualment una memòria, la qual exposarà l'actuació de la Comissió de treball permanent de què es tracti, recollirà les observacions i suggeriments que resultin de la seva actuació i proposarà les mesures correctores que consideri oportunes, per elevar-la posteriorment a la Comissió Executiva.

Capítol 3. Constitució del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, renovació, nomenament i cessament dels seus membres

Article 12. Durada del mandat

 1. El mandat de les persones membres del Consell, inclosa la persona que ocupa la Presidència i la que ocupa la Secretaria Executiva, serà de 4 anys, renovable per períodes d'igual durada, el qual comença a computar l'endemà de la publicació del nomenament corresponent al DOGC.
 2. En el cas de les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria Executiva el mandat no els pot ésser renovat més de tres cops consecutius, amb un màxim de quatre mandats consecutius.
 3. Les persones membres del Consell, inclosa la que ocupa la Presidència, han de continuar en l'exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió de les persones membres del nou Consell.
 4. En cap cas la renovació de tots els membres del Consell paralitzarà el funcionament d'aquest i els treballs que s'estiguin desenvolupant.

Article 13. Constitució del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, nomenament i renovació dels membres

 1. Finalitzat el mandat dels membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, les organitzacions sindicals, les organitzacions empresarials i les entitats o associacions esmentades en els apartats 2, 3 i 4.a), b) i c) de l'article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, designaran o proposaran, segons escaigui, els nous representants de cadascun dels grups que integren el Consell, en el termini màxim de 30 dies comptats a partir de la data de venciment del mandat anterior. Aquesta designació o proposta es comunicarà al Govern mitjançant la persona titular del Departament de Treball perquè es nomenin en el termini màxim dels 30 dies següents a la recepció de la notificació. Les entitats i les organitzacions que tinguin més d'una persona representant en el Consell han de respectar el criteri de paritat entre els homes i les dones en la proposta que facin per al nomenament de llurs representants.
 2. Les persones expertes de prestigi reconegut en les matèries que són competència del Consell són nomenades pel Govern, a proposta conjunta del conseller o consellera de Treball i del conseller o consellera d'Economia i Finances, amb consulta prèvia a les organitzacions representades en el Consell, en el termini de 30 dies següents al venciment del mandat dels membres precedents.
 3. Els membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya que hagin finalitzat el seu mandat continuaran en l'exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous membres del Consell.
 4. Qualsevol vacant anticipada en un càrrec que no ho sigui per expiració del mandat ha d'ésser coberta per l'organització a la qual correspon la persona titular del lloc vacant. El mandat de la persona nomenada per ocupar la vacant expira al mateix temps que el de la resta de membres del Consell.

Article 14. Nomenament i renovació de les persones que ocupen la Presidència, les vicepresidències i la Secretaria Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

 1. Nomenada o renovada la composició del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article anterior, el conseller o la consellera de Treball i el conseller o la consellera d'Economia i Finances conjuntament, en el termini de 15 dies següents a la presa de possessió dels nous membres, comunicaran el nom de les persones que proposin per ocupar la Presidència o la Secretaria Executiva.
 2. Quan s'hagin consultat els grups de representació que integren el Consell i les persones proposades per aquests càrrecs tinguin el suport del Consell previst a l'article 4 de la Llei 7/2005, el Consell, en els termes que determini el reglament intern, ho comunicarà al Govern que, en el termini de 15 dies, nomenarà les persones que ocupin la Presidència i la Secretaria Executiva del Consell, sempre que compleixin els requisits establerts per la Llei.
 3. Si les persones proposades per a aquests càrrecs no obtenen el suport requerit dels grups de representació que integren el Consell, el Govern farà una nova proposta en el termini màxim de dos mesos.
 4. El president o la presidenta, en el termini de 15 dies des del seu nomenament, ha de convocar la sessió constitutiva en l'ordre del dia de la qual s'ha d'incloure la designació dels vicepresidents o vicepresidentes, d'acord amb l'article 4.3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, i dels membres de la Comissió Executiva, d'acord amb l'article 8.1 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
  Si en l'ordre del dia de la sessió constitutiva no es pogués incloure la designació dels vicepresidents o de les vicepresidentes, el president o la presidenta tindrà 3 mesos, com a màxim, per incloure la designació dels vicepresidents o de les vicepresidentes en el proper ordre del dia per tal que es debati la qüestió.
 5. La persona que ocupa la Secretaria Executiva podrà ser substituïda en cas de vacant, d'absència o de malaltia, per la persona que designi el president o la presidenta entre el personal adscrit al Consell, un cop escoltada la Comissió Executiva.
 6. La persona que ocupa la Presidència i la que ocupa la Secretaria Executiva estan subjectes al règim d'incompatibilitats establert per als alts càrrecs a la Llei 13/2005.

Article 15. Cessament dels membres del Consell

 1. Les persones membres del Consell cessen per alguna de les causes previstes a l'article 4.6 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 2. La persona que ocupa la Presidència del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya també pot cessar per la votació en contra de dos terços del Ple del Consell en una sessió específica convocada a aquest efecte.

Capítol 4. Dels membres del Consell

Article 16. Drets dels membres del Consell

Les persones membres del Consell tenen dret a:

 1. Participar amb veu i vot a les sessions del Ple i de les comissions dels que formin part.
 2. Accedir a la documentació que figuri en poder del Consell.
 3. Disposar de la informació dels temes o dels estudis que desenvolupin el Ple, la Comissió Executiva, i les comissions de les que formin part.
 4. Proposar, en la forma que es determini pel Reglament d’organització i funcionament, la inclusió de punts en l’ordre del dia de les sessions del Ple.
 5. Proposar al Consell que sol·liciti, a través de la Presidència del Consell, i de conformitat amb l’article 2.2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, tota la informació complementària sobre els afers que preceptivament o facultativament s’hagin sotmès a consulta del Consell, sempre que aquesta informació calgui per a l’emissió del dictamen, i sol·licitar, també a través de la Presidència, la compareixença dels consellers o conselleres, dels alts càrrecs de l’Administració i de les persones que per llur experiència i competència professional resultin adequades.
 6. Presentar observacions, esmenes i suggeriments per a l’adopció d’acords pel Ple o per al seu estudi en les comissions de treball, de conformitat amb el procediment que es regularà en el reglament intern.
 7. Proposar a les comissions de treball o al Ple l’elaboració de propostes, d’informes i d’estudis.
 8. Presentar vots particulars d’acord amb el que preveu aquest Decret.
 9. Percebre les compensacions econòmiques a les que tinguin dret per la seva participació a les activitats del Consell, d’acord amb el que s’estableixi.
 10. Assistir, sense dret de vot, a qualsevol de les comissions de treball en què no estiguin integrades, podent fer ús de la paraula prèvia autorització de la persona que ocupi la Presidència de la Comissió.

Article 17. Deures dels membres del Consell

Els consellers i les conselleres tenen el deure de:

 1. Complir el que disposa la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, aquest Reglament, el Reglament intern, i les altres disposicions de caràcter reglamentari que per al seu desenvolupament dicti el propi Consell.
 2. Assistir a les sessions del Ple i de les comissions a les que hagin estat convocats i participar en els seus treballs.
 3. Guardar la reserva pròpia de llur funció.
 4. No fer ús de la seva condició de conseller o consellera per a l’exercici d’activitats mercantils.   

Article 18. Incompatibilitats

 1. Els membres del Consell han d’observar en tot moment el que estableix l’article 5 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 2. Suscitada la possible situació d’incompatibilitat d’algun membre del Consell, la Comissió Executiva elevarà al Ple, per tal que ho estudiï en la sessió ordinària més propera, la seva proposta al respecte.
 3. Declarada i notificada la incompatibilitat, la persona interessada tindrà 8 dies per optar entre la seva condició de conseller o consellera i el càrrec incompatible. Si no s’exerceix l’opció en el termini assenyalat s’entendrà que renuncia a la seva condició de membre del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Article 19. Absències i substitucions

 1. Els membres del Consell que prevegin que no podran assistir a una sessió del Ple o a una reunió d’una comissió hauran de comunicar-ho prèviament a la persona que ocupi la Presidència del Consell.
 2. Les actuacions a seguir en cas de més de 5 absències consecutives sense causa justificada d’una persona membre del Consell a les
  sessions del Ple o a les reunions de les comissions de les quals en formi part, s’establiran al Reglament intern d’organització i funcionament.
  A aquests efectes, les absències derivades del gaudi dels permisos de maternitat i/o paternitat previstos a l’apartat 4 de l’article 48 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, es consideraran absències amb causa justificada.
 3. Els membres de les comissions de treball que no puguin assistir a una reunió poden ser substituïts per una altra persona membre del Consell en representació de la mateixa organització. En el cas dels membres del Grup Tercer, amb excepció de les persones expertes, podran ser substituïts per un altre membre del Consell integrant d’aquest Grup.

Capítol 5. Funcionament i emissió de dictàmens

Article 20. Compareixença de consellers i conselleres, alts càrrecs i professionals

 1. El Ple del Consell pot sol·licitar, mitjançant la Presidència i quan sigui necessari per a l’emissió dels seus dictàmens, la compareixença dels consellers o conselleres, dels alts càrrecs de l’Administració i de les persones que per llur experiència o competència professional resultin adequades per tal que informin sobre els afers que preceptivament o facultativament els sotmetin a consulta, segons preveu l’article 2.2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 2. Amb caràcter general es comunicarà la sol·licitud de compareixença amb una antelació mínima de 15 dies. Quan es tracti de compareixença per a l’emissió d’un dictamen, el termini d’antelació amb què es comuniqui la compareixença no podrà excedir de les dues terceres parts del temps que el Consell té per a l’emissió del dictamen.
 3. Les persones requerides compareixeran davant de la comissió de treball encarregada d’elaborar la proposta de dictamen i/o en la sessió plenària per a la seva aprovació definitiva, i informaran o respondran a les preguntes que els siguin formulades i que estiguin relacionades amb assumptes de la seva competència.

Article 21. Compareixença de les organitzacions sindicals i empresarials en les comissions de treball

 1. El Consell, a través de les comissions de treball permanents o temporals, ha d’escoltar preceptivament les persones representants de les organitzacions sindicals i empresarials que no tenen representació al Consell però són representatives en un sector productiu o laboral específic perquè superen el 10% de la representació unitària o de la representativitat empresarial, si existeixen les dites organitzacions i en el cas que la comissió discuteixi qüestions que afectin aquests sectors. 
 2. Aquest tràmit d’audiència preceptiu es podrà efectuar per escrit o mitjançant la compareixença de les persones representants de les organitzacions sindicals i empresarials. Si la corresponent comissió acorda la compareixença, aquesta s’haurà de comunicar, a través de la persona que ocupi la Presidència, amb una antelació suficient mitjançant un escrit adreçat a la persona representant de l’organització sindical o empresarial en el qual s’ha d’informar de l’assumpte a tractar.

Article 22. Informació i assistència tècnica

 1. Per poder complir eficaçment les funcions del Consell, la persona que ocupa la Presidència podrà sol·licitar d’altres òrgans, organismes i institucions tota la informació complementària sobre els afers que preceptivament o facultativament li sotmetin a consulta, sempre que aquesta informació calgui per a l’emissió del dictamen. També promourà les actuacions necessàries per millorar l’estudi de les qüestions de la seva competència i sol·licitarà l’assistència tècnica especialitzada que necessiti.
 2. Els membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya podran proposar a la persona que ocupi la Presidència, amb almenys 24 hores d’antelació, la seva assistència a les sessions del Ple acompanyats d’un tècnic o d’una tècnica, expert o experta o assessor o assessora, en funció dels temes que figurin a l’ordre del dia i amb la limitació de dos assessors per grup, d’acord amb el que concreti el reglament intern. 

Article 23. Comunicació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb el Govern

 1. L’òrgan ordinari de relació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb el Govern és la persona titular del Departament de Treball.
 2. Les sol·licituds de dictàmens, de propostes, d’informes o d’estudis que el Govern o els departaments del Govern dirigeixin al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya s’han de presentar a la persona que ocupa la Presidència del Consell a través del conseller o consellera competent per raó de la matèria.
 3. A la sol·licitud de dictamen s’haurà d’adjuntar una memòria i la documentació necessària per poder emetre’l.
 4. En el supòsit que la documentació sigui incompleta o insuficient, el president o la presidenta sol·licitarà a l’òrgan corresponent el detall de la documentació. Mentre no es rebi la documentació esmentada, el termini per a
  l’emissió del dictamen que estableix l’article 2.4 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, quedarà interromput fins que es completi la documentació.
 5. La persona que ocupa la Presidència del Consell remetrà els dictàmens, els estudis o els informes sol·licitats al conseller o consellera sol·licitant, al Departament de la Presidència i al conseller o consellera de Treball. 

Article 24. Emissió de dictàmens de caràcter preceptiu

 1. El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha d’emetre dictàmens amb caràcter preceptiu i no vinculant i previ sobre els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatiu que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, de competència de la Generalitat, d’acord amb el que disposa aquest Decret, amb excepció de la Llei de pressupostos de la Generalitat.
 2. El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha d’emetre els dictàmens amb caràcter preceptiu i no vinculant i previ sobre els projectes de decret del Govern que, pel seu objecte i contingut, tinguin una relació substancial amb les matèries pròpiament socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, excepte aquells que tinguin per finalitat l’estructuració o organització interna dels departaments de la Generalitat, unitats administratives i del seu personal.
 3. El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha d’emetre els dictàmens amb caràcter preceptiu i no vinculant i previ sobre els avantprojectes de llei o els projectes de disposicions administratives que afecten l’organització, les competències o el funcionament del Consell.
 4. El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha d’emetre els dictàmens amb caràcter preceptiu i no vinculant i previ sobre qualsevol altra matèria en què, per caràcter exprés d’una llei, sigui obligatori consultar el Consell. 

Article 25. Emissió de dictàmens de caràcter facultatiu

 1. Els dictàmens facultatius sobre assumptes concrets que se sotmetin a consulta, d’acord amb el que preveu l’article 2.1.b) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, els podrà sol·licitar:
  1. El Govern o els consellers o conselleres, de la manera prevista a l’article 23.2 d’aquest Decret.
  2. Les organitzacions que integren el Consell, mitjançant un escrit adreçat a la Presidència que contingui les signatures dels sol·licitants, l’objecte del dictamen i la seva justificació.
 2. La comissió executiva determinarà, per raons exclusivament formals, la procedència o no del dictamen esmentat, que seguirà el procediment ordinari per a l’emissió de dictàmens previst en aquest Decret. 

Article 26. Procediment ordinari per a l'emissió de dictàmens

 1. Quan es rebi una sol·licitud de dictamen al Consell, la persona que ocupa la Presidència la traslladarà a la comissió de treball corresponent per raó de la matèria tot indicant-li el termini en què s’ha de finalitzar la tasca encomanada, que no podrà excedir dels dos terços del termini global fixat per a l’emissió del dictamen pel Consell.
 2. De l’acord de remissió a una comissió de treball es donarà trasllat a tots els membres del Consell així com de la documentació pertinent per tal que es puguin presentar esmenes i consideracions al text a dictaminar.
  Les consideracions i esmenes al text a dictaminar es presentaran dins el termini fixat al Reglament intern.
 3. Un cop finalitzat el termini de presentació de consideracions i esmenes, aquestes es debatran en la comissió de treball corresponent i s’incorporaran al text les esmenes que hagin tingut el suport de la majoria dels seus membres.
  La formulació de vot particular a la proposta de dictamen s’anunciarà i es presentarà en un termini suficient per tal que pugui ser incorporat a la proposta de dictamen que es presentarà al Ple.
  La comissió de treball nomenarà un ponent o diversos amb les funcions d’elaborar, amb el suport del Gabinet d’Estudis, un informe en què es valorarà el projecte original i les esmenes i consideracions presentades, i de presentar la proposta de dictamen a l’òrgan competent per a la seva aprovació, amb la incorporació de vots particulars i tots els informes que siguin necessaris.
 4. En la sessió del Ple, el ponent exposarà el resultat dels treballs de la comissió.
  En el supòsit que s’hagin formulat vots particulars a la proposta de dictamen, podran intervenir les persones que els hagin presentat per explicar els fonaments del seu vot i també les persones que defensin esmenes rebutjades en la comissió de treball, en la forma que determini el Reglament intern d’organització i funcionament.
  En el debat general sobre el contingut de la proposta, s’analitzaran eventuals esmenes.
 5. El dictamen, i en el seu cas les esmenes totals o parcials, haurà de ser aprovat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents
  a la sessió plenària.
  En cas que el text del dictamen rebi una votació favorable però insuficient per ser aprovat, la persona que ocupa la Presidència del Consell ha de suspendre la sessió com a màxim durant una hora, transcorreguda la qual s’ha de repetir la votació. Si es manté la situació, la persona que ocupa la Presidència ha de remetre al Govern el resultat de les tasques realitzades.
 6. Els vots particulars formulats, individualment o col·lectivament, pels membres del Consell que discrepin del sentit de la majoria quedaran units al dictamen corresponent. Els vots particulars referents a esmenes debatudes al Ple es faran en la forma que determini el Reglament intern d’organització i funcionament.
 7. Els dictàmens es documenten per separat i s’han de distingir els antecedents, la valoració feta i les conclusions, amb la signatura de la persona que ocupa la Secretaria executiva i el vist-i-plau del president o presidenta del Consell.
 8. El Consell ha d’emetre els seus dictàmens d’acord amb l’article 2.4 de la Llei 7/2005, de 8 de juny. El termini comença a comptar a partir de l’endemà de la recepció en el Consell de la petició de dictamen.

Article 27. Procediment d'urgència per a l'emissió dels dictàmens

 1. Si se sol·licita del Consell l’emissió d’un dictamen amb caràcter d’urgència, mitjançant una petició degudament motivada, el president o presidenta del Consell decidirà de manera immediata la seva tramesa a la comissió de treball que correspongui, amb indicació de la data límit de la sessió en què es debatrà el dictamen. El límit per a l’acord o la proposta de dictamen per part de l’òrgan corresponent serà de 48 hores abans que es faci la sessió de debat.
 2. Els dictàmens que es tramitin amb caràcter d’urgència podran ser aprovats per la Comissió Executiva per delegació del Ple, en els supòsits que el reglament intern fixi amb caràcter taxatiu, quan no puguin ser aprovats pel Ple.
 3. Els membres del Consell podran presentar esmenes per escrit als dictàmens afectats pel procediment d’urgència fins dues hores abans de l’inici de la reunió del Ple o, si s’escau, de la Comissió Executiva, de manera que es puguin reproduir i repartir abans del començament de la sessió. 

Article 28. Propostes, informes o estudis a iniciativa pròpia

El Reglament intern d’organització i funcionament determinarà la forma en què el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya plantejarà l’elaboració de propostes, informes o estudis.

Article 29. Sistema d'indicadors de gènere

Els dictàmens, estudis, informes i la memòria anual elaborats pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya han d’aportar la informació necessària i adequada que permeti disposar d’un sistema d’indicadors de gènere qualitatius i quantitatius sobre la situació de les dones a Catalunya que permetin realitzar valoracions de gènere. A aquest efecte, totes les dades es recolliran, tractaran i presentaran desagregades per sexes.

Capítol 6. Organització interna

Article 30. Assistència a les sessions del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Els membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya tenen dret a les compensacions econòmiques que per la seva participació en les activitats dels Consell siguin autoritzades, a proposta del mateix Consell.

Les compensacions econòmiques seran a títol personal a cadascuna de les persones integrants dels diferents òrgans o comissions de treball que es puguin crear.

Article 31. Règim de selecció i contractació de personal

 1. El personal del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, excepte la persona que ocupa la Presidència i la persona que ocupa la Secretaria Executiva, que són nomenats i separats pel Govern, hi és vinculat per una relació subjecta al dret laboral.
 2. La selecció del personal del Consell, llevat dels càrrecs directius, s’ha de fer mitjançant una convocatòria pública i d’acord amb els sistemes basats en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
 3. Els funcionaris i funcionàries públics que passen a prestar llurs serveis en el Consell queden en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats.

Capítol 7. Règim econòmic i financer

Article 32. Règim econòmic, financer, patrimonial i de contractació de béns i serveis

 1. L’actuació econòmica del Consell s’ha de sotmetre a la fiscalització i al control pressupostari, els quals corresponen a la Intervenció de la Generalitat.
 2. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya compta, per al compliment dels seus objectius, amb els recursos econòmics que a aquest efecte es consignin en els pressupostos de la Generalitat, i gaudeix del règim tributari d’aquesta, d’acord amb el que estableix l’article 6 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 3. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per a l’elaboració del seu pressupost, s’ajustarà a l’establert a la normativa pressupostària vigent. L’avantprojecte de pressupost haurà d’observar en la seva formulació el principi de foment de la igualtat de gènere.
 4. La contractació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya s’ha de sotmetre al Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i a la resta de normativa aplicable en matèria de contractació.
 5. El Consell podrà sol·licitar directament a l’òrgan competent en matèria de patrimoni de la Generalitat de Catalunya l’adscripció de béns i drets de patrimoni de la Generalitat per al compliment de les seves finalitats i, a aquest efecte, tindrà sobre aquests béns i drets les mateixes facultats i obligacions que es preveuen per als ens públics de dret privat en el Decret legislatiu 1/2002 de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Patrimoni de Catalunya.

Disposició addicional

Si alguna de les organitzacions representades en el Consell té, segons la normativa d’aplicació, alteració quant a la seva representativitat, el Consell ha d’adaptar la configuració de cadascun dels grups a la nova circumstància en un termini de dos mesos des de l’acreditació de la dita circumstància.

Disposició transitòria

Mentre no es creïn els òrgans de participació institucional que assumeixen les funcions exercides per les antigues àrees de treball del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, les àrees de treball previstes a la disposició transitòria segona de la Llei 7/2005, de 8 de juny, han de continuar exercint la funció de participació, però amb la composició establerta a l’esmentada disposició transitòria segona de la Llei 7/2005, de 8 de juny.

Disposició derogatòria

Resta derogat el Decret 336/2002, de 3 de desembre, de desenvolupament de la Llei 3/1997, de 16 de maig, de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de febrer de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

MAR SERNA CALVO

Consellera de Treball

Darrera actualització: 03/12/2021