Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Normativa reguladora > Llei 7/2005

Llei 7/2005

de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Preàmbul

La Llei 3/1997, del 16 de maig, va crear el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya en exercici de la capacitat d'autogovern i autoorganització i en l'àmbit de les competències assumides per la Generalitat, de conformitat amb els articles 8.2 i 52 de l'Estatut d'autonomia, amb les previsions dels articles 9.2 i 148.1.1a de la Constitució i després de l'anàlisi i la valoració del funcionament del Consell de Treball, del Consell Català de Formació Ocupacional i Col·locació i del Consell Català de Seguretat i Salut Laboral.

En aquell moment, la Llei va recollir la coincidència entre l'Administració i els agents socials de Catalunya, ja que creava i posava en marxa un model de Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya que havia d'articular i aglutinar les funcions consultives i d'assessorament al Govern en matèries sociolaborals i ocupacionals, a més de les matèries socioeconòmiques, i al mateix temps havia d'ésser l'òrgan de participació institucional.

Transcorreguts dos anys d'ençà d'haver-se constituït i després d'avaluar-ne el funcionament, s'inicia la reforma del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya que configura aquesta llei, amb dues finalitats: reforçar i aprofundir la funció consultiva i d'assessorament al Govern pròpia d'aquest organisme i remetre la funció de participació institucional que fins ara ha exercit a les instàncies que correspongui, d'acord amb la regulació que s'aprovi.

Per assolir els dits objectius aquesta llei emprèn una modificació del Consell que n'afecta la naturalesa, la composició i les funcions. En destaca la supressió del Grup Quart, integrat pels representants del Govern, per tal de garantir la independència del Consell en l'emissió de dictàmens i informes, amb la consegüent reducció del nombre de membres del Ple .que passa de quaranta-nou membres a trenta-set., la desaparició de les comissions territorials, previstes però no creades, i la desaparició de les àrees de treball de relacions laborals, ocupació, seguretat i salut laboral i socioeconòmica.

Al mateix temps, una periodicitat més curta del règim de sessions del Ple i de la Comissió Executiva, juntament amb una organització interna més flexible, mitjançant una nova regulació de les comissions de treball, són modificacions que cerquen de potenciar la funció d'òrgan assessor del Govern i la d'observador qualificat de la realitat socioeconòmica i laboral de Catalunya.

Títol I. Naturalesa i funcions

Article 1. Naturalesa jurídica

 1. L'objecte d'aquesta llei és la regulació de la composició, l'organització i les funcions del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
 2. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.
 3. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es configura com un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats, i és adscrit al departament competent en matèria de treball. Els recursos del Consell es consignen en el pressupost de la Generalitat.

Article 2. Funcions

 1. Corresponen al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, d'acord amb la seva naturalesa, les funcions següents:
  1. Emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre:
   1. Primer. Els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatius que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la Generalitat, amb l'excepció de l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat.
   2. Segon. Els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, segons que es determini en les disposicions administratives que es dictin per al desenvolupament reglamentari d'aquesta llei.
   3. Tercer. Els avantprojectes de llei o els projectes de disposicions administratives que afecten l'organització, les competències o el funcionament del Consell.
   4. Quart. Qualsevol altra matèria en què, per precepte exprés d'una llei, sigui obligatori de consultar el Consell.
  2. Emetre dictamen sobre els plans i els programes que el Govern pot considerar que tenen una transcendència especial en la regulació de les matèries que es recullen com a pròpies del Consell, i també sobre els assumptes que, facultativament, li sotmetin a consulta el Govern o els consellers o conselleres o bé les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determini per reglament.
  3. Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o els consellers o conselleres o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències.
  4. Elaborar i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixin les seves consideracions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya, i una reflexió sobre la possible evolució d'aquesta situació.
  5. Elaborar i trametre al Govern un informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya
  6. Regular el règim d'organització i funcionament intern propi, d'acord amb el que estableix aquesta llei; en especial, elaborar el Reglament intern i, anualment, la proposta de pressupost del Consell.
  7. Participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries.
  8. Totes les funcions i competències que li siguin assignades per llei.
 2. El Consell, per mitjà de la seva Presidència, pot sol·licitar tota la informació complementària sobre els afers que preceptivament o facultativament li sotmetin a consulta, sempre que aquesta informació calgui per a l'emissió del dictamen, i pot sol·licitar, amb aquest objectiu, la compareixença dels consellers o conselleres, dels alts càrrecs de l'Administració i de les persones que per llur experiència o competència professional resultin adequades.
 3. El Consell, quan actuï mitjançant les comissions de treball que es decideixi de constituir, ha d'escoltar preceptivament les persones representants de les organitzacions sindicals i empresarials que no tenen representació en aquest òrgan però són representatives en un sector productiu o laboral específic, perquè superen el deu per cent dels delegats i delegades sindicals o de la representativitat empresarial, si existeixen les dites organitzacions i en el cas que la comissió de què es tracti discuteixi qüestions que afecten aquests sectors.
 4. El Consell ha d'emetre els seus dictàmens en el termini que fixin el Govern o els consellers o conselleres, si escau, en l'ordre de tramesa de l'expedient o en la sol·licitud de consulta, el qual no pot ésser inferior a quinze dies hàbils, excepte en el cas que el Govern en faci constar de forma raonada la urgència. En aquest supòsit el termini no pot ésser inferior a deu dies hàbils. Si transcorregut el termini corresponent no s'ha emès el dictamen, s'entén que el tràmit és evacuat. No obstant això, el Consell pot continuar les actuacions i trametre el dictamen posteriorment al Govern.

Títol II. Composició

CAPÍTOL I. MEMBRES DEL CONSELL
Article 3: Composició

 1. El Consell és integrat per trenta-set membres, distribuïts de la manera següent:
  1. La persona que n'ocupa la Presidència.
  2. El Grup Primer, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals.
  3. El Grup Segon, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials.
  4. El Grup Tercer, compost de dotze membres, sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer i el sector de l'economia social, i sis més que han d'ésser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell.
 2. Les persones membres del Consell representants del Grup Primer són designades per les organitzacions sindicals que tenen la condició legal de més representatives, en proporció a llur representativitat a Catalunya.
 3. Les persones membres del Consell representants del Grup Segon són designades per les organitzacions empresarials que tenen la condició legal de més representatives, en proporció a llur representativitat a Catalunya.
 4. Les persones membres del Consell representants del Grup Tercer són proposades, respectivament, per les entitats o les associacions següents:
  1. Les corresponents al sector agrari, per les organitzacions professionals amb implantació en aquest sector.
  2. Les corresponents al sector marítim pesquer, per les organitzacions productores pesqueres amb implantació en aquest sector.
  3. Les corresponents al sector de l'economia social, per les estructures representatives que integren aquest sector.
  4. Les sis persones expertes de prestigi reconegut en les matèries que són competència del Consell són nomenades pel Govern, a proposta conjunta del conseller o consellera de Treball i Indústria i del conseller o consellera d'Economia i Finances, amb consulta prèvia a les organitzacions representades en el Consell.
 5. 5. Les persones membres del Consell, en l'exercici de les funcions que els corresponen, actuen amb plena autonomia i independència.

Article 4: Nomenament, mandat i cessació de membres

 1. La persona que ocupa la Presidència del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és nomenada i separada pel Govern, a proposta conjunta del conseller o consellera de Treball i Indústria i del conseller o consellera d'Economia i Finances, amb consulta prèvia als grups de representació que integren el Consell. El nomenament s'ha de fer entre persones amb reconegut prestigi en l'àmbit socioeconòmic, laboral, ocupacional o acadèmic. La persona proposada per a aquest càrrec ha de tenir el suport de, com a mínim, dos terços de les persones membres del Consell. També pot cessar per la votació en contra de dos terços del Ple del Consell en una sessió específica convocada a aquest efecte.
 2. Les persones membres del Consell designades o proposades per les entitats i les associacions a les quals es refereix l'article 3 són nomenades també pel Govern a proposta del conseller o consellera de Treball i Indústria, a qui aquestes entitats i associacions han de comunicar la designació o la proposta dels membres respectius. Les entitats i organitzacions que tinguin més d'una persona representant en el Consell han de respectar el criteri de paritat entre els homes i les dones en la proposta que facin per al nomenament de llurs representants.
 3. Les persones que ocupen les dues vicepresidències del Consell són elegides pel Ple a proposta, cadascuna, dels grups Primer i Segon, respectivament, i d'entre llurs membres.
 4. La persona que té la responsabilitat de la Secretaria Executiva és nomenada i separada pel Govern, a proposta conjunta del conseller o consellera de Treball i Indústria i del conseller o consellera d'Economia i Finances, amb consulta prèvia als grups de representació que integren el Consell. Pel que fa al nomenament, la persona proposada per a aquest càrrec ha de tenir el suport de, com a mínim, dos terços de les persones membres del Consell.
 5. El mandat de les persones membres del Consell, incloses la que n'ocupa la Presidència i la que n'ocupa la Secretaria Executiva, és de quatre anys, renovable per períodes d'igual durada, el qual comença a computar l'endemà de la publicació del nomenament corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria Executiva, el mandat no els pot ésser renovat més de tres cops consecutius. Les persones membres del Consell, inclosa la que n'ocupa la Presidència, han de continuar en l'exercici de llurs funcions fins a la presa de possessió de les persones membres del nou Consell.
 6. Les persones membres del Consell cessen per alguna de les causes següents: 
  1. Per l'expiració del termini de llur mandat, sens perjudici del que disposa l'apartat 5.
  2. A proposta de les organitzacions que en promogueren el nomenament.
  3. Per renúncia, feta per escrit, acceptada per la Presidència del Consell i, en el cas que hi renunciï el president o presidenta, pel Govern.
  4. Per violació de la reserva pròpia de llur funció, segons l'apreciació del Ple del Consell.
  5. Per condemna per delicte dolós establerta per sentència ferma.
  6. Per mort, o per incapacitat o inhabilitació per a exercir un càrrec públic declarades judicialment per sentència ferma.
 7. Qualsevol vacant anticipada en un càrrec que no ho sigui per expiració del mandat ha d'ésser coberta per l'organització a la qual correspon la persona titular del lloc vacant. El mandat de la persona nomenada per ocupar la vacant expira al mateix temps que el de la resta de membres del Consell.

Article 5: Incompatibilitats

 1. La condició de membre del Consell és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec o activitat que impedeixi el desenvolupament de les tasques que li són pròpies.
 2. La condició de membre del Consell, en particular, és incompatible amb la de:
  1. Membre del Parlament.
  2. Membre del Govern.
  3. Membre d'altres òrgans constitucionals o estatutaris.
  4. Alt càrrec de les administracions públiques.
  5. Membre electe de corporacions locals.
 3. Es mantenen en situació de servei actiu les persones que són funcionàries públiques i que tenen la condició de membres del Consell, si han optat per aquesta situació. Altrament, les persones membres del Consell i la persona que ocupa la Secretaria Executiva que són funcionaris i que per llur dedicació no poden optar per continuar en servei actiu passen a la situació de serveis especials.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DEL CONSELL
Article 6: Òrgans del Consell

Són òrgans del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya:

 1. El Ple.
 2. La Comissió Executiva.
 3. Les comissions de treball.
 4. La Presidència.
 5. Les vicepresidències.
 6. La Secretaria Executiva. 

 

Article 7: El Ple

 1. El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és integrat per totes les persones que en són membres, sota la direcció de la Presidència, i és assistit pel secretari o secretària executiu.
 2. El Ple té una sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada dos mesos, sens perjudici que es tinguin sessions extraordinàries en els termes que el mateix Consell en ple determini.
 3. Per a la constitució vàlida del Ple cal la presència de, com a mínim, divuit membres, a més de les persones que n'ocupen la Presidència i la Secretaria Executiva, o les que les substitueixin legalment. En segona convocatòria, és suficient l'assistència de dotze membres, a més de les persones que n'ocupen la Presidència i la Secretaria Executiva, o les que les substitueixin legalment.
 4. El Ple del Consell pren els acords per majoria absoluta de les persones presents, i dirimeix els empats la persona que n'ocupa la Presidència mitjançant vot de qualitat, a excepció del Reglament intern d'organització i funcionament, que requereix, perquè sigui aprovat, una majoria qualificada de vint-i-cinc vots.
 5. Les opinions del Consell s'expressen sota la denominació de "Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya" i no són vinculants. L'emissió dels dictàmens es fa d'acord amb el que disposa aquesta llei.
 6. El Consell ha de documentar per separat cada un dels dictàmens i distingir-ne els antecedents, la valoració efectuada i les conclusions, amb la signatura de la persona responsable de la Secretaria Executiva i el vistiplau del president o presidenta. Els dictàmens han d'anar acompanyats, necessàriament, dels vots particulars, si n'hi ha.

Article 8: La Comissió Executiva

 1. La Comissió Executiva, sota la direcció de la Presidència i assistida per la Secretaria Executiva, és integrada per dues persones representants del Grup Primer, dues del Grup Segon i dues del Grup Tercer, que són designades pel Ple, d'entre les persones membres del Ple, a proposta de cadascun dels grups.
 2. La Comissió Executiva té una sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada mes, sens perjudici que es tinguin sessions extraordinàries en els termes que el mateix Consell determini.
 3. Per a la constitució vàlida de la Comissió Executiva cal la presència de, com a mínim, quatre membres, a més de les persones que n'ocupen la Presidència i la Secretaria Executiva o les que les substitueixin legalment. En segona convocatòria, és suficient l'assistència de tres membres, a més de les persones que n'ocupen la Presidència i la Secretaria Executiva, o les que les substitueixin legalment.
 4. La Comissió Executiva adopta els acords per majoria absoluta de les persones assistents, i dirimeix els empats la persona que n'ocupa la Presidència mitjançant vot de qualitat.
 5. Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:
  1. Elaborar i aprovar l'avantproposta de pressupost anual.
  2. Elaborar el projecte de memòria anual.
  3. Adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació dels acords aprovats pel Ple.
  4. Elaborar el pla de treball anual.
  5. Qualsevol altra que aquesta llei o el Reglament intern d'organització i funcionament li atribueixin.

Article 9: Les comissions de treball

 1. El nombre de comissions de treball permanents necessàries, i també llur composició i funcions, s'ha de determinar per reglament.
 2. El Ple del Consell, d'acord amb el que es disposi per reglament, pot acordar la creació de comissions de treball per a tractar qüestions específiques, dins les matèries de llur competència.
 3. Les comissions de treball han de respectar en qualsevol cas els criteris de proporcionalitat i la presència dels diferents grups que integren el Consell.

Article 10: Funcions de la Presidència

Corresponen a la Presidència les funcions següents:

 1. Representar legalment el Consell i exercir les accions que la llei i el reglament li atribueixin.
 2. Dirigir, promoure i coordinar l'actuació del Consell.
 3. Determinar la tramitació, la distribució i l'assignació dels dictàmens, els informes, els escrits i les peticions dirigits al Consell entre els seus òrgans, escoltades les vicepresidències.
 4. Convocar les sessions dels diferents òrgans, presidir-les i moderar el desenvolupament dels debats.
 5. Preparar les convocatòries del Ple del Consell i establir l'ordre del dia tenint presents les peticions que formulin les persones membres, en la forma que estableixi el Reglament intern d'organització i funcionament.
 6. Ordenar la publicació dels acords, vetllar perquè es compleixin i donar el vistiplau a les actes.
 7. Fer la contractació, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments, dins els límits dels crèdits pressupostaris.
 8. La resta de funcions que li atribueixi el Reglament intern d'organització i funcionament.

 

Article 11: Funcions de les vicepresidències

Les persones que ocupen les vicepresidències substitueixen la Presidència en la forma que determini el Reglament intern en els supòsits de vacant, absència o malaltia, i exerceixen les funcions que expressament els delegui la Presidència.

Article 12: La Secretaria Executiva

 1. La Secretaria Executiva és l'òrgan d'assistència tècnica i administrativa del Consell i la dipositària de la fe pública dels acords que aquest pren.
 2. Són funcions de la Secretaria Executiva:
  1. Exercir la direcció administrativa i tècnica dels diversos serveis del Consell i vetllar perquè els seus òrgans actuïn d'acord amb els principis d'economia, celeritat i eficàcia.
  2. Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió Executiva i de les comissions de treball.
  3. Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i amb el vistiplau de la Presidència i donar el curs corresponent als acords que es prenen.
  4. Custodiar la documentació del Consell.
  5. Estendre certificació de les actes, els acords, els dictàmens, els vots particulars i altres documents confiats a la seva custòdia amb el vistiplau de la Presidència.
  6. Assumir la direcció del personal al servei del Consell.
  7. Totes les que són inherents a la seva condició i les que li corresponen d'acord amb la normativa de desenvolupament.

Títol III: Règim de funcionament

Article 13. Règim econòmicofinancer i contractació de béns i serveis

 1. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya compta, per al compliment dels seus objectius, amb els recursos econòmics que a aquest efecte es consignin en els pressupostos generals de la Generalitat, i gaudeix del règim tributari d'aquesta, d'acord amb el que estableix l'article 6 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 2. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha d'elaborar la seva proposta d'avantprojecte de pressupost d'ingressos i de despeses d'acord amb les normes que dicti el departament competent en matèria d'economia i finances per a elaborar els pressupostos de la Generalitat, i l'ha de trametre al departament per mitjà del qual es relaciona amb el Govern per tal que aquest, sobre la base d'aquesta proposta, en formuli l'avantprojecte i en tramiti la inclusió en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat. (*)
 3. La contractació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya s'ha de sotmetre al Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i a la resta de normativa aplicable en matèria de contractació.
 4. L'actuació econòmica del Consell s'ha de sotmetre a la fiscalització i al control pressupostari, els quals corresponen a la Intervenció General de la Generalitat.

Article 14. Règim de sel·lecció i contractació de personal

El personal del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya hi és vinculat per una relació subjecta al dret laboral. La selecció del personal del Consell, llevat dels càrrecs directius, s'ha de fer mitjançant una convocatòria pública i d'acord amb els sistemes basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Els funcionaris i funcionàries públics que passen a prestar llurs serveis en el Consell queden en la situació d'excedència voluntària per incompatibilitats.

Disposició addicional

Si alguna de les organitzacions representades en el Consell té, segons la normativa d'aplicació, alteració quant a la seva representativitat, el Consell ha d'adaptar la configuració de cadascun dels grups a la nova circumstància en un termini de dos mesos des de l'acreditació de la dita circumstància.

Disposició derogatòria

Resten derogades la Llei 3/1997, del 16 de maig, de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i les disposicions d'un rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei o la contradiguin.

Disposicions transitòries

Primera
Aplicació del Decret 336/2002

Mentre no es faci el desenvolupament reglamentari previst per aquesta llei, és aplicable el Decret 336/2002 en tot allò que no s'oposi a aquesta llei o la contradigui.

Segona
Exercici transitori de les funcions de participació

Mentre no es creïn els òrgans de participació institucional que assumeixin les funcions exercides per les àrees de treball del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, aquestes han de continuar exercint la funció de participació, però amb la composició establerta per aquesta llei d'acord amb el següent:

 1. L'Àrea de Relacions Laborals, sota la direcció de la Presidència i assistida pel secretari o secretària executiu, és integrada per quatre representants del Grup Primer i quatre del Grup Segon, designats pel Ple d'entre les persones membres del Ple, a proposta de cadascun dels grups, i quatre representants del Govern, un dels quals ha d'estar relacionat amb el sector de l'economia social, per a l'exercici de les seves responsabilitats en la matèria.
 2. L'Àrea d'Ocupació, sota la direcció de la Presidència i assistida pel secretari o secretària executiu, és integrada per quatre representants del Grup Primer, quatre del Grup Segon i quatre del Grup Tercer, designats pel Ple d'entre les persones membres del Ple, a proposta de cadascun dels grups, i quatre representants del Govern per a l'exercici de les seves responsabilitats en la matèria.
 3. L'Àrea de Seguretat i Salut Laborals, sota la direcció de la Presidència i assistida pel secretari o secretària executiu, és integrada per quatre representants del Grup Primer, quatre del Grup Segon, designats pel Ple, d'entre les persones membres del Ple, a proposta de cadascun dels grups, i quatre representants del Govern per a l'exercici de les seves responsabilitats en la matèria.

Tercera
Renovació o confirmació de membres

En el termini d'un mes a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei s'ha de procedir a la renovació o confirmació de les persones membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, d'acord amb els criteris establerts per aquesta llei per a llur elecció.

Disposició final

Primera
Desenvolupament i aplicació

S'autoritza el Govern perquè, en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, dicti les disposicions necessàries per a desenvolupar-la i aplicar-la.

Segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 8 de juny de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep M. Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

(05.159.098)

DOGC 4407, de 16 de juny de 2005

(*) Modificat per l'article 69 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de Mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics

Darrera actualització: 03/12/2021