Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Normativa reguladora > Reglament intern

Reglament intern

del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, aprovat pel Ple del Consell el dia 26 de març de 2007.

Títol I. Règim jurídic

Article 1. Règim jurídic

L’organització i el funcionament interns del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es regeixen per la Llei 7/2005, de 8 de juny; pel Decret 43/2007, de 20 de febrer de 2007, per aquest Reglament i per les directrius i les instruccions que dicti el Consell per al seu desenvolupament.

Títol II. Els membres del Consell

Article 2. Drets

Els membres del Consell tenen dret a:

 1. Participar amb veu i vot a les sessions del Ple i, quan en formin part, a les sessions de la Comissió Executiva, a les sessions de les comissions de treball i a les sessions de les altres comissions que es puguin constituir.
 2. Assistir, prèvia comunicació a la Presidència, a qualsevol de les comissions de treball o de les altres comissions que es puguin constituir, de les quals no formin part. Podran fer ús de la paraula, prèvia autorització de la persona que ocupi la Presidència de la Comissió, però sense dret de vot, a no ser que actuïn com a substituts.
 3. Accedir a la documentació que estigui en poder del Consell, amb subjecció a allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades.
 4. Disposar de la informació dels diferents temes que desenvolupi el Ple, la Comissió Executiva, les comissions de treball de què formin part i de les altres comissions quan expressament ho sol·licitin.
 5. Sol·licitar, mitjançant la Presidència o la Secretaria Executiva del Consell, les dades i els documents que, cas de que no els disposi el Consell, siguin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.
 6. Presentar propostes perquè siguin considerades per l’òrgan del Consell que correspongui.
 7. Percebre les compensacions econòmiques a què tinguin dret per la participació en les activitats del Consell, d’acord amb les directrius que s’estableixin.
 8. Disposar d’una acreditació com a membre del Consell. 

Article 3. Deures

Els membres del Consell tenen el deure de:

 1. Assistir a les sessions del Ple i a les sessions dels altres òrgans del Consell a què hagin estat convocats i participar en les tasques que se’n desprenguin.
 2. Respectar el Reglament i les directrius i instruccions que dicti el Consell.
 3. Guardar reserva sobre les actuacions del Consell que per decisió dels seus òrgans es declarin reservades.
 4. No fer ús de la condició de conseller/a per a l’exercici d’activitats mercantils.

Article 4. Incompatibilitats

 1. Els membres del Consell han de complir en tot moment les normes sobre incompatibilitats establertes a l’article 5 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 2. Els membres del Consell, o qualsevol persona o entitat interessada, han de posar en coneixement de la persona que ocupa la Presidència la possible situació d’incompatibilitat. La persona que ocupa la Presidència ho ha de traslladar a la Comissió Executiva, on s’ha d’estudiar el cas i, si es considera adient, s’ha de sotmetre a la consideració del Ple.
 3. Declarada i notificada la incompatibilitat, la persona interessada tindrà vuit dies per optar entre la seva condició de conseller/a i el càrrec declarat incompatible. Si no s’exerceix l’opció en el termini assenyalat, s’entendrà que renuncia a la condició de membre del Consell.

Article 5. Substitucions, relleus i absències

 1. Els membres titulars de les comissions de treball que no puguin assistir a una reunió poden ser substituïts o rellevats per un altre conseller representant de la seva organització o grup en el cas del grup Tercer, amb excepció de les persones expertes, les quals no poden ser substituïdes ni rellevades.
 2. Els membres de la Comissió Executiva poden ser substituïts, amb caràcter excepcional i per motius justificats, per un altre conseller representant de la seva organització o grup en el cas del grup Tercer.
 3. Les substitucions han de ser comunicades, per escrit, preferentment per mitjans telemàtics, abans de l’inici de la sessió, a la persona que ocupa la Presidència del Consell.
 4. En tots els casos els consellers substituts o que rellevin, ostentaran els mateixos drets que els titulars.
 5. Si un membre del Consell s’ha absentat, sense causa justificada, a més de cinc sessions consecutives del Ple, la persona que ocupa la Presidència podrà, prèvia consulta a la Comissió Executiva, convidar a l’interessat a justificar la seva absència i, en cas de no fer-ho, demanar a l’organització a la qual pertanyi que consideri l’oportunitat de proposar la seva substitució.
 6. Si un membre d’una Comissió de la qual en formi part s’ha absentat a més de cinc reunions consecutives sense causa justificada, la persona que ocupa la Presidència podrà demanar a l’interessat que justifiqui la seva absència i, en cas de no fer-ho, convidar-lo a cedir el seu lloc a una altre membre del Consell per al bon funcionament de la Comissió. 

Article 6. Cessaments i provisió de vacants anticipades

 1. Els membres del Consell cessen per les causes previstes en l’article 4.6 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 2. En cas de vacant anticipada, l’organització a qui correspongui ha de presentar la proposta del nou nomenament a la persona que ocupa la Presidència del Consell, qui l’ha de tramitar com estableix la llei.
  Si la vacant correspon a un dels membres del Consell als quals es refereix l’article 3.4 d) de la Llei 7/2005, la persona que ocupa la Presidència ho ha de fer saber al Govern als efectes legalment previstos.
 3. El mandat de la persona nomenada per ocupar una vacant comença a partir de la publicació del seu nomenament per part del Govern i expira al mateix temps que el de la resta de membres del Consell. 
 4. En cap cas la renovació de tots els membres del Consell pot paralitzar-ne el funcionament i els treballs que s’hi estiguin desenvolupant.

Article 7. Els grups de representació

Els grups de representació que existeixen al Consell poden organitzar el seu funcionament intern i fixar les normes per a la seva representació, respectant en tot cas el que preveu la Llei 7/2005 i el Decret 43/2007.

Títol III. Els òrgans del Consell i el règim de funcionament

CAPÍTOL I. El Ple
Article 8. Ubicació

Els membres del Consell seuen a la sala de sessions d’acord a l’adscripció als seus grups de representació.

Article 9. Convocatòria de sessions

 1. El Ple realitza una sessió ordinària cada 2 mesos; la persona que n’ocupa la Presidència ha de convocar els membres del Consell amb una antelació mínima de set dies.
 2. Les sessions extraordinàries del Ple poden ser convocades per la persona que n’ocupa la Presidència, amb una antelació mínima de setanta-dues hores, en qualsevol d’aquests supòsits:
  1. Per pròpia iniciativa.
  2. Per acord de la Comissió Executiva.
  3. Mitjançant sol·licitud de la tercera part dels membres del Ple o d’un grup del Consell, adreçada al president o a la presidenta, i, a més de les signatures, hi han de constar els motius que justifiquen la convocatòria i l’assumpte del qual es vol parlar.

Article 10. Quòrum de constitució

Per a la vàlida constitució del Ple, a més de la presència de les persones que n’ocupin la Presidència i la Secretaria Executiva, o de les persones que les substitueixin legalment, és necessària: en primera convocatòria, com a mínim, la presència de divuit membres; en segona convocatòria, la de dotze membres.

Article 11. Caràcter de les sessions

 1. Les sessions del Ple del Consell són públiques. Malgrat això, per assistir-hi es requereix l’autorització expressa de la persona que n’ocupa la Presidència.
 2. Per decisió del Ple, a proposta de la Comissió Executiva o de qui hagi sol•licitat el dictamen, determinats debats poden ser declarats reservats.

CAPÍTOL II. La Comissió Executiva

Article 12. Composició i constitució

 1. La Comissió Executiva, sota la direcció de la persona que n’ocupa la Presidència i assistida per la persona que n’ocupa la Secretaria Executiva, consta de sis membres, escollits d’acord amb l’establert a l’article 27 d’aquest Reglament, i s’ha de constituir i ha de començar a treballar en un termini màxim de 10 dies després de la realització de la primera sessió del nou mandat.
 2. A les sessions de la Comissió Executiva poden assistir els dos vicepresidents i un membre del Grup Tercer amb funcions de coordinació del seu Grup, tots ells amb veu i sense vot.
 3. Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:
  1. Col·laborar amb el president o la presidenta en la direcció de l'actuació del Consell.
  2. Aprovar el pla de treball anual.
  3. Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.
  4. Fixar les directrius i disposar tot allò necessari per a l’elaboració de la memòria a què es refereix l'article 2.1.d) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, aprovar-la i elevar-la al Ple dins del primer semestre de l'any.
  5. Fixar les directrius i disposar tot allò necessari per a l’elaboració de la proposta anual d'informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya previst a l'article 2.1.e) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, aprovar-lo i elevar-lo al Ple.
  6. Aprovar la proposta inicial de pressupost del Consell que li presenti la Presidència com a tràmit per a la seva elevació i aprovació pel Ple i conèixer trimestralment la seva execució.
  7. Aprovar la plantilla i l'estructura orgànica del Consell, informant al Ple per tal que doni el seu vist-i-plau.
  8. Aprovar l’Informe de gestió del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que haurà de comptar amb el vist-i-plau posterior del Ple.
  9. Supervisar les activitats del Consell, fixar el seu calendari i coordinar els treballs dels diferents òrgans i comissions de treball.
  10. Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell.
  11. Aprovar la proposta de contractació de consultes o dictàmens externs, a iniciativa pròpia o a proposta del president o presidenta o de les comissions de treball.
  12. Les altres funcions que el Ple li delegui expressament o que la Llei 7/2005, de 8 de juny, o el Decret 43/2007 li atribueixin.

Article 13. Duració del mandat i substitució de membres

La duració del mandat dels membres de la Comissió Executiva ha de coincidir amb la dels membres del Ple. Cada grup pot substituir els membres que el representen en la Comissió Executiva en qualsevol moment, segons el procediment previst a l’article 27 d’aquest Reglament. 

Article 14. Sessions i quòrum de constitució de la Comissió Executiva

 1. La Comissió Executiva, sota la direcció de la persona que ocupa la Presidència del Consell, es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada mes, i pot ser convocada extraordinàriament les vegades que siguin necessàries. Les sessions extraordinàries han de ser convocades pel president o per la presidenta per iniciativa pròpia, a sol·licitud de tres membres, o a sol·licitud d'un grup. 
 2. Per a la constitució vàlida de la Comissió Executiva cal la presència, com a mínim, de quatre membres, més les persones que n’ocupin la Presidència i la Secretaria Executiva, o les persones que les substitueixin legalment. En segona convocatòria, és suficient l’assistència de tres membres més les persones que n’ocupin la Presidència i la Secretaria Executiva, o les persones que les substitueixin legalment. 
 3. Les sessions ordinàries de la Comissió Executiva han de ser convocades pel president o la presidenta almenys amb set dies d’antelació i, les sessions extraordinàries, amb una antelació mínima de setanta-dues hores. 

CAPÍTOL III. Les comissions permanents de treball
Article 15. Composició i designació dels membres

 1. Les comissions de treball permanents estan integrades per 12 membres –4 membres per cada Grup– més la persona que ocupa la Presidència, i assistides per la persona que ocupi la Secretaria Executiva.
 2. Cada organització dels grups Primer i Segon designarà els seus representants a les comissions de treball. El grup Tercer ho farà tot procurant la proporcionalitat del nombre d’experts.

Article 16. Sessions i quòrum de constitució de les comissions permanents de treball

 1. Les comissions de treball es reuneixen en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada dos mesos, i poden ser convocades extraordinàriament les vegades que siguin necessàries. Les sessions extraordinàries han de ser convocades per la persona que n’ocupi la Presidència per iniciativa pròpia, o a sol·licitud de la meitat dels membres, exclosa la persona que n’ocupa la Presidència.
 2. Per a la vàlida constitució de les comissions de treball , en primera convocatòria, serà necessària l’assistència, com a mínim, de dos membres de cada grup, més les persones que n’ocupin la Presidència i la Secretaria Executiva, o les persones que les substitueixin legalment. En segona convocatòria, és suficient l'assistència de sis membres, més les persones que n’ocupin la Presidència i la Secretaria Executiva, o les persones que les substitueixin legalment.
 3. Les sessions ordinàries de les comissions permanents de treball han de ser convocades pel president o per la presidenta almenys amb set dies d’antelació i, les sessions extraordinàries, amb una antelació mínima de setanta-dues hores.
 4. A les reunions de les comissions permanents de treball pot assistir-hi qualsevol altre membre del Consell que pot fer ús de la paraula si així ho autoritza la persona que ocupa la Presidència de la Comissió corresponent però en cap cas no té dret de vot. Els membres d’aquestes comissions podran comptar, prèvia comunicació a la Presidència, amb la presència d’assessors de les organitzacions.
 5. Les comissions de treball poden ser presidides per un/una vicepresident/a que exercirà les funcions que expressament li delegui la Presidència, llevat del vot de qualitat que és indelegable.
 6. Aquestes comissions han de ser assistides pels serveis tècnics i administratius del Consell.  

Article 17. Comissions mixtes

Si una matèria o qüestió plantejada al Consell, excepte en el cas dels dictàmens, té incidència específica en la temàtica de més d’una comissió, la Comissió Executiva és competent per determinar la constitució d’una comissió mixta.

CAPÍTOL IV. Altres comissions

Article 18. Composició

 1. El Ple, mitjançant acord, pot crear altres comissions i ha de determinar-ne el caràcter i funcions que els corresponguin i s’organitzaran en la forma que la Comissió Executiva determini.
 2. La Presidència d’aquestes comissions l’ocuparà la persona, membre del Consell, que decideixi la Comissió Executiva.
 3. Aquestes comissions poden ser assistides pels serveis tècnics i administratius del Consell i podran comptar, prèvia comunicació a la Presidència, amb la presència d’assessors i/o experts de les organitzacions.
 4. Aquestes comissions han d’informar dels resultats assolits a l’òrgan corresponent, per mitjà de la persona que n’ocupi la Presidència.
 5. Si entre els membres de qualsevol de les comissions creades es produeixen apreciacions diferents sobre alguna o algunes de les qüestions tractades, han de quedar recollides a l'acta i aquesta s’ha de trametre, juntament amb el resultat del treball o dels treballs encarregats, a l’òrgan corresponent.

Article 19. Sessions i quòrum de constitució de les comissions

 1. Les comissions han de determinar en la seva sessió constitutiva les normes de convocatòria i funcionament, respectant l’establert en aquest Reglament o en l’acord de creació.
 2. Les sessions de les comissions han de ser convocades per la persona que n’ocupa la Presidència i, per a la vàlida constitució, és necessària la presència de la majoria dels membres i de les persones que n’ocupin la Presidència i la Secretaria Executiva.

CAPÍTOL V. Els grups de treball

Article 20. Creació i funcionament dels grups de treball

 1. Els òrgans del Consell poden crear grups de treball de caràcter tècnic. La composició i les normes de funcionament han de ser determinades per acord de l’òrgan que els hagi creat.
 2. Les organitzacions o entitats del Consell poden designar per a la seva representació les persones que considerin més adients per integrar els grups de treball.
 3. Els grups de treball poden ser assistits pels serveis tècnics del Consell i podran comptar amb la presència d’assessors i/o experts de les organitzacions.

CAPÍTOL VI. La Presidència

Article 21. Nomenament i cessament

 1. La consulta sobre la proposta de president o presidenta es realitza d’acord amb l’establert al procediment regulat en l’article 26 d’aquest Reglament. La conselleria responsable en matèria de treball ha de comunicar a la persona que ocupi la Presidència sortint la proposta de nomenament del president o la presidenta.
 2. Si es produís una finalització anticipada del mandat de la persona que ocupa la Presidència, s’ha de convocar una sessió extraordinària del Ple, amb un únic punt de l’ordre del dia: la verificació que la proposta del nou president o presidenta rep el suport legalment requerit. El procediment ha de ser el que s’estableix en l’article 26 d’aquest Reglament i és el vicepresident o la vicepresidenta que correspongui qui ha de convocar i presidir la reunió.

Article 22. Funcions

Són funcions de la persona que ocupa la Presidència:

 1. Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió Executiva i dels altres òrgans del Consell; dictar les directrius necessàries per al bon funcionament, d’acord amb la Comissió Executiva, i moderar el desenvolupament dels debats.
 2. Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple, d’acord amb les propostes i les peticions formulades per la Comissió Executiva.
 3. Fixar l’ordre del dia de les sessions de la Comissió Executiva, segons les propostes i les peticions formulades pels grups i organitzacions representades en el Consell.
 4. Determinar la tramitació, la distribució i l'assignació dels dictàmens, els informes, les peticions i els escrits dirigits al Consell entre els seus òrgans, escoltades les vice-presidències.
 5. Dirimir els empats que es puguin produir en les votacions amb el vot de qualitat, d’acord amb l’establert en l’article 36 d’aquest Reglament.
 6. Sol·licitar, en nom del Consell, la col·laboració que consideri adient a institucions, autoritats, organismes, entitats, associacions i particulars.
 7. Requerir, en nom del Consell, informació complementària sobre els assumptes que, amb caràcter preceptiu o facultatiu, li sotmetin a consulta, sempre que aquesta informació sigui necessària per a l’emissió del dictamen, de l’informe o de l’estudi.
 8. Demanar a l’òrgan demandant, prèvia consulta als vicepresidents o a les vicepresidentes, i si l’assumpte ho requereix, l’ampliació del termini fixat en l’ordre d’emissió o en la sol·licitud de la consulta.
 9. Presentar a la Comissió Executiva la proposta inicial d’avantprojecte del pressupost anual del Consell, com tràmit previ a l’elevació al Ple, i remetre la proposta d’avantprojecte ja aprovada al Departament d’Economia i Finances.
 10. Instar l’elaboració de propostes, informes o estudis a iniciativa del Consell.
 11. Complir i fer complir aquest Reglament, proposant al Ple que en faci la interpretació en els casos de dubte i la integració en els casos d’omissió.
 12. La resta de funcions que li atorga la Llei 7/2005, el Decret 43/2007 que la desenvolupa, aquest Reglament, les que siguin inherents a la condició de president o presidenta o les que assumeixi per delegació dels altres òrgans del Consell.

CAPÍTOL VII. La Vicepresidència

Article 23. Funcions

 1. Les persones que ocupen les vicepresidències exerceixen les funcions que la persona que ocupa la Presidència expressament els delega.
 2. Als efectes de substitució del president o de la presidenta en els supòsits de vacant, absència o malaltia, s’ha d’establir un torn anual entre les persones que n’ocupin la Vicepresidència, començant per aquell o aquella que la Comissió Executiva designi.
 3. Presidir, si escau, les comissions de treball, en els termes establerts a l’article 16.5 d’aquest Reglament. 

Article 24. Substitució

Per substituir qualsevol dels vicepresidents o de les vicepresidentes cal que els grups als quals pertanyin designin un substitut o una substituta i ho proposin al Ple, d’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 7/2005.

CAPÍTOL VIII. La Secretaria Executiva

Article 25. Nomenament i cessament

 1. La consulta sobre la proposta de secretari executiu o secretària executiva s’ha de realitzar d’acord amb l’establert al procediment regulat en l’article 27 d’aquest Reglament.
 2. El cessament de la persona que ocupa la Secretaria Executiva abans de la finalització del mandat ha de ser a proposta conjunta dels consellers o les conselleres de Treball i d'Economia i Finances, prèvia consulta als grups de representació que integren el Consell.
 3. La persona que ocupa la Secretaria Executiva ha de ser substituïda en cas de malaltia, absència o vacant per un membre del personal tècnic al servei del Consell, designat per la persona que ocupa la Presidència escoltada la Comissió Executiva.
 4. Si es produís una finalització anticipada del mandat de la persona que ocupa la Secretaria Executiva, es convocaria una sessió extraordinària del Ple, amb un únic punt de l’ordre del dia: la verificació que la proposta del nou secretari executiu o secretària executiva rep el suport legalment requerit. El procediment ha de ser el que s’estableix en l’article 27 d’aquest Reglament.

Article 26. Funcions

La Secretaria Executiva és l'òrgan d'assistència tècnica i administrativa del Consell i la dipositària de la fe pública dels acords. Les seves funcions són:

 1. Custodiar la documentació del Consell i posar-la a disposició dels òrgans i dels membres del Consell quan li sigui requerida.
 2. Elaborar la proposta d’avantprojecte inicial del pressupost anual del Consell i elevar-la al president o a la presidenta i preparar informacions periòdiques sobre la seva execució.
 3. Ser la dipositària dels fons del Consell, formular les propostes de despesa i lliurar els pagaments autoritzats.
 4. La resta de funcions que li atorguen la Llei 7/2005, el Decret 43/2007, aquest Reglament, les que siguin inherents al seu càrrec o les que assumeixi per delegació dels altres òrgans del Consell.

Títol IV. Procediment intern

CAPÍTOL I. Constitució i renovació dels membres del Consell
Article 27. Renovació i nomenament dels membres del Consell

 1. Produïda la renovació de tots els membres del Consell, el president o la presidenta sortint ha de convocar una sessió preliminar que es realitzarà en el termini màxim de quinze dies a comptar des del nomenament dels nous membres.
 2. L’ordre del dia de la sessió preliminar té només un punt, la presa de possessió dels membres del Consell.
 3. En el termini dels 15 dies següents a la presa de possessió dels membres, el conseller o consellera de Treball i el conseller/a d’Economia i Finances, conjuntament, comunicaran al president o a la presidenta sortint el nom de les persones proposades per ocupar la Presidència i la Secretaria Executiva.
 4. El president o la presidenta sortint ha de convocar una sessió de consulta que tingui en el ordre del dia presentar la proposta de les persones per ocupar la Presidència i la Secretaria Executiva i votar sobre l’esmentada proposta.
 5. Si la proposta és de renovació del mandat de la Presidència i la Secretaria Executiva, la sessió ha de ser presidida pel membre del Consell de més edat, assistit pel membre del Consell de menys edat.
 6. El president o la presidenta sortint ha de comunicar al Govern, als efectes oportuns, si les persones en qüestió han rebut o no el suport legalment requerit.
 7. El president o la presidenta i el secretari executiu o la secretària executiva prenen possessió del càrrec en la seu del Consell, en presència dels membres del Consell, dintre dels deu dies següents al seu nomenament.

Article 28. Sessió constitutiva del nou mandat

 1. La sessió constitutiva del Consell ha de ser convocada per la persona que ocupa la Presidència i s’ha de realitzar dins dels quinze dies següents al nomenament. En l’ordre del dia ha de constar l’elecció de les persones que han d’ocupar la Vicepresidència, els membres de la Comissió Executiva i els membres de les comissions de treball permanents.
 2. Pel que fa a l’elecció de les persones que han d’ocupar la Vicepresidència, han de ser elegides pel Ple a proposta, cadascuna, dels grups Primer i Segon, respectivament, i d’ entre els membres que els integren. Els noms de les persones proposades han de ser comunicats a la persona que ocupa la Presidència abans de la sessió constitutiva.
  L’elecció es considera vàlida si les persones proposades com a candidates reben el vot de la majoria dels membres del Consell.
  Qualsevol vacant que es produeixi ha de ser coberta d’acord amb aquest apartat, en allò que li sigui d’aplicació. 
 3. Pel que fa a la designació dels membres de la Comissió Executiva, cadascun dels grups ha de comunicar a la persona que ocupa la Presidència, abans de la sessió constitutiva, una proposta de dos membres per formar part d’aquesta Comissió. La proposta ha de ser sotmesa a l’aprovació del Ple.
  Les vacants que es puguin produir han de ser cobertes per un altre membre del Consell del mateix grup i organització que el que origini la vacant.
  Els dos representants, o les dues representants, del Grup Tercer han de ser els proposats per aquest Grup, de conformitat amb els procediments establerts i acordats en el seu si.

CAPÍTOL II. Disposicions generals
Article 29. Convocatòria de les reunions

 1. A la convocatòria de les reunions dels òrgans del Consell, que ha de contenir l’ordre del dia de la sessió, hi ha d’haver també la documentació específica sobre els temes que es vol tractar. Pot ampliar-se l’ordre del dia o trametre’s documentació complementària fins a quaranta vuit hores abans de la celebració de la reunió corresponent.
 2. La convocatòria ha de ser notificada preferentment per mitjans telemàtics.

Article 30. Desenvolupament de les sessions

 1. La persona que ocupa la Presidència obre la sessió, dirigeix els debats i vetlla per l’observança d’aquest Reglament, amb el suport tècnic del secretari executiu o de la secretària executiva.
 2. La persona que ocupa la Presidència modera el temps de què disposa cada membre. Quan a criteri de la Presidència un tema està suficientment debatut, tanca el debat i procedeix a la votació. Les explicacions de vot i les intervencions en general s’han de fer abans de les votacions.
 3. A proposta de la persona que ocupa la Presidència es pot acordar la suspensió de la sessió, fixant el moment en què s’ha de reprendre.

Article 31. Acta de les sessions

 1. Per a cada sessió s’ha de redactar una acta que s’ha de trametre als membres per ser sotmesa a aprovació, amb caràcter general, a la sessió següent de l’òrgan corresponent.
 2. L’acta definitiva ha de ser signada per la persona que ocupa la Secretaria Executiva amb el vistiplau de la persona que ocupa la Presidència.
 3. En l’acta s’ha de fer constar:
  1. Lloc de la reunió.
  2. Dia, mes, any i hora de començament.
  3. Nom i cognom de la persona que ocupa la Presidència, dels membres presents i absents que hagin excusat l’assistència, de la persona que ocupa la Secretaria Executiva o de la persona que els substitueix, com també de les persones que hagin estat cridades a comparèixer.
  4. Caràcter ordinari o extraordinari de la reunió.
  5. Assumptes que figurin a l’ordre del dia.
  6. Resultats de les votacions, dels vots particulars quan hagin estat expressats com a tals, i el contingut dels acords.
  7. Posició o opinió sintetitzada de cadascuna de les diferents intervencions.
  8. Totes les incidències que, a criteri de la persona que ocupa la Secretaria Executiva o de les representacions presents a l'organisme, es produeixin en el transcurs de la sessió.
  9. Hora d'aixecament de la sessió.
 4. Quan no es realitzi la sessió, la persona que ocupa la Secretaria Executiva ha de suplir l'acta per una diligència autenticada amb la seva firma en la qual s’han de fer constar les causes de la no realització i, si escau, el nom dels assistents i dels que s'hagin excusat.
 5. A l’acta s’han d’incorporar com a annexos tots aquells documents que s’hagin lliurat per a la discussió dels temes.
 6. Les actes, una vegada aprovades, han de ser signades per la persona que ocupa la Secretaria Executiva i per la persona que ocupa la Presidència i han de ser incorporades, juntament amb els annexos, al llibre corresponent i emmagatzemades en suports informàtics, i n’ha de quedar garantida la inalterabilitat.

Article 32. Compareixença del Govern, les autoritats i els funcionaris davant dels òrgans del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

La compareixença regulada a l’article 2.2 de la Llei 7/2005 i a l’article 20 del Decret 43/2007, consisteix en una intervenció inicial per informar sobre la qüestió plantejada, continua amb les intervencions dels integrants de l’òrgan que han d’estar relacionades amb l’objecte de la compareixença i finalitza amb les consideracions i les respostes a les peticions realitzades.

Capítol III. Dictàmens, informes i estudis
Article 33. Procediment d’assignació de dictàmens

 1. Quan es rebi al Consell una sol•licitud de dictamen, la persona que ocupa la Presidència l’ha de traslladar a la Comissió de treball corresponent i comunicar en quin termini s’ha de concloure la tasca encomanada.
 2. L’acord de remissió a la Comissió s’ha de traslladar a tots els membres del Consell: també se’ls ha d’informar de les previsions d’inclusió del tema corresponent en l’ordre del dia del Ple o de la Comissió Executiva.

Article 34. Procediment d’elaboració de dictàmens

a. Presentació d'esmenes  i consideracions

 1. Qualsevol membre del Consell pot presentar esmenes i consideracions individualment o col•lectivament per tal d’elaborar els dictàmens.
 2. Les esmenes han de presentar-se dins el termini fixat per la persona que ocupa la Presidència en el moment en què es notifica als membres que s’ha rebut una disposició normativa objecte de dictamen. El termini de presentació d’esmenes ha de permetre que la resta de membres en tinguin coneixement amb temps suficient per analitzar-les.
 3. Les esmenes s’han de formular preferentment per via telemàtica, s’han d’acompanyar d’una breu exposició de motius i han de ser ratificades davant l’òrgan corresponent.
 4. Els serveis tècnics del Consell elaboraran un document de treball amb el total de les esmenes rebudes, el qual serà analitzat en el si del grup de treball compost per les persones designades per les organitzacions. S’informarà al Departament de la Generalitat que ha sol•licitat el dictamen del dia i l’hora que tindrà lloc aquesta reunió i de la conveniència d’assistir-hi per tal d’explicar els objectius i el contingut de la norma a dictaminar.

b. Comissió de treball

 1. Les esmenes del text proposades han de ser debatudes a la comissió de treball corresponent
 2. Durant el debat en les comissions poden formular-se esmenes transaccionals, per ser incorporades al dictamen, a les inicialment presentades. Les esmenes transaccionals han de ser acceptades per l’autor o autora de l’esmena inicial.
 3. Igualment, a les comissions de treball que elaboren la proposta de dictamen s’admetran les esmenes fetes, de forma excepcional, de viva veu.
 4. Quan alguna esmena és aprovada s’inclou en el text i la persona que ocupa la Presidència pot proposar les adaptacions necessàries perquè el text definitiu sigui coherent.
 5. A la sessió de l’òrgan que ha d’aprovar definitivament el dictamen (Ple o, si escau, Comissió Executiva per delegació del Ple). Les organitzacions podran continuar el debat de les seves esmenes les quals hagin estat refusades però hagin obtingut el suport de com a mínim tres consellers/eres presents de dues organitzacions diferents, membres de la comissió de treball i amb la limitació de dues observacions/esmenes per organització integrant de la comissió. A aquests efectes, els sis experts del Grup Tercer es consideren com una organització. En qualsevol cas, com a màxim s’admetran quatre esmenes per grup.
 6. Les esmenes que puguin ser debatudes al Ple (o Comissió Executiva) seran ordenades seguint l’estructura de dictamen i es recolliran en un document separat de la proposta de dictamen.
 7. Les esmenes presentades que no hagin estat defensades per cap membre en la sessió de la Comissió de treball que ha de debatre la proposta de dictamen decauran.
 8. Les esmenes relatives a errors tècnics, terminològics o gramaticals poden formular-se al final del debat.
 9. Les esmenes han de sotmetre’s a votació i posteriorment s’ha de fer una votació sobre la totalitat del text.
 10. La Comissió nomenarà, entre els seus membres, el ponent que haurà de presentar la proposta de dictamen davant del Ple.
 11. Com a norma general, la intenció de formular un vot particular s’ha d’anunciar al final de la sessió en què s’elabora la proposta de dictamen. Resten excepcionats els consellers/eres o organitzacions que no formin part de la comissió, i es preveu la possibilitat que formulin un vot particular fent-lo arribar degudament signat a la Secretaria del Consell. El termini de presentació per escrit del vot particular, en qualsevol dels dos casos, és com a mínim 24 hores abans de l’inici de la sessió de l’òrgan a qui se sotmeti l’aprovació definitiva del dictamen (Ple o Comissió Executiva).
 12. La persona que ocupa la Presidència ha d’incloure en l’ordre del dia de la següent sessió del Ple el resultat dels treballs de la Comissió de treball juntament, si escau, amb els vots particulars i els informes previs o complementaris.

c. Ple

 1. Al Ple també s’admetrà la presentació d’esmenes que tinguin per finalitat transaccionar i que comportin la retirada de l’esmena respecte a la qual es proposa la transacció. A tal efecte les esmenes es lliuraran, per escrit i signades, a la Presidència abans de l’inici de la sessió del Ple.
 2. El conseller/a proposant al Ple d’una esmena refusada a la Comissió corresponent, disposarà d’un primer torn, d’explicació i defensa. A continuació s’establirà un torn en contra, per a aquells que ho sol·licitin.
 3. Debatudes les esmenes, s’ha de fer la votació de cadascuna, incorporant-se al text de la proposta de dictamen les que siguin aprovades. La Presidència pot fer les adaptacions que calgui per aconseguir la coherència del text definitiu.
 4. Les persones que hagin formulat vots particulars poden intervenir en aquesta sessió, abans de la votació, per explicar els fonaments del seu vot.
 5. També es podran presentar vots particulars referents a les esmenes que hagin estat debatudes i aprovades en el Ple o sobre la totalitat del dictamen. En aquest cas, el vot particular s’ha d’anunciar i presentar durant la sessió o bé s’ha d’anunciar durant la sessió i presentar-se com a màxim 4 hores després de la finalització d’aquesta sessió.
 6. La Presidència, atès que té com a funció inherent ordenar i dirigir els debats, si escau, pot concedir, en qualsevol moment, un torn per al·lusions o contradiccions.
 7. Abans de la votació del dictamen, els consellers/eres que ho desitgin podran fer una explicació de la intenció de vot o la seva posició respecte als vots particulars.
 8. Finalment s’ha de fer la votació de la totalitat de la proposta.
 9. En cas que el text del dictamen rebi una votació favorable però insuficient per ser aprovat, la persona que ocupa la Presidència ha de suspendre la sessió com a màxim durant una hora, transcorreguda la qual s’ha de repetir la votació. Si es manté la situació, la persona que ocupa la Presidència ha de remetre al Govern el resultat de les tasques realitzades.
 10. Els membres del Ple poden delegar, preferentment per via telemàtica, en els membres de la Comissió Executiva l’aprovació del dictamen sol·licitat per via d’urgència, en tots els supòsits, d’acord amb el que estableix l’article 27.2 del Decret 43/2007, de 20 de febrer.

Article 35. Propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern

El Govern pot sol·licitar al Consell l’elaboració de propostes, informes o estudis sobre matèries de l’àmbit de la seva competència.

La sol·licitud s’ha de presentar a la persona que ocupa la Presidència, que n’ha d’informar la Comissió Executiva, que és qui decideix el procediment a seguir i els terminis d’aprovació.

La persona que ocupa la Presidència ha de comunicar al Ple la decisió presa.

Article 36. Propostes, informes o estudis per iniciativa pròpia

 1. La persona que ocupa la Presidència, qualsevol membre o qualsevol dels grups poden demanar l’elaboració de propostes, informes o estudis sobre matèries de l’àmbit de les competències del Consell.
 2. La petició s’ha de presentar a la comissió de treball permanent que correspongui per raó de la matèria.
 3. La Comissió Executiva, ha d’aprovar-la i acordar el procediment a seguir i els terminis d’elaboració.
 4. Adoptada la decisió d’elaborar propostes, informes o estudis per iniciativa pròpia, la persona que ocupa la Presidència ho ha de traslladar a l’òrgan corresponent i ha de comunicar l’acord pres en la propera reunió del Ple, per a l’aprovació definitiva. 

Article 37. Elaboració de propostes, informes i estudis

 1. Un cop rebuda al Consell una sol·licitud d’informe o estudi, la Comissió Executiva la traslladarà a la Comissió de treball corresponent.
 2. Les comissions de treball poden proposar a la Comissió Executiva l’elaboració de propostes, informes i estudis per iniciativa pròpia.
 3. La Comissió ha de definir clarament l’objectiu a assolir, l’índex, el termini màxim d’execució i nomenarà el ponent. Les propostes, informes i estudis es realitzaran en el si de la Comissió, mitjançant els treballs de l’equip tècnic del Consell i les aportacions dels seus membres.
  Si la Comissió ho considera oportú, pot constituir un grup de treball.
 4. La Comissió, o el grup de treball si és el cas, ha de planificar i desenvolupar les diferents fases de realització i fer-ne el seguiment.
  El document final serà sotmès a la Comissió permanent per al seu debat i aprovació si escau i posterior elevació al Ple del CTESC.
 5. El ponent ha de ser un membre del Consell i les seves funcions són les de coordinar, vetllar per l’acompliment de la planificació i informar periòdicament la Comissió.
 6. La Comissió de treball pot proposar a la Comissió Executiva la col·laboració amb universitats, institucions o experts aliens al Consell en funció de la especificitat de la matèria a tractar.

CAPÍTOL IV. Adopció d’acords
Article 38. Votacions i adopció d’acords

 1. Els acords dels òrgans del Consell s’adopten per majoria absoluta dels membres assistents.
 2. Les votacions en els diferents òrgans del Consell són: per assentiment, a proposta de la persona que n’ocupa la Presidència; ordinàries a mà alçada; per mitjans electrònics propis del Consell. Quan la votació afecti a membres del Consell, aquesta serà secreta i excepcionalment la majoria dels membres presents podran acordar qualsevol altra fórmula.
 3. En cas d’empat, s’ha de repetir la votació. Si en la segona votació es produeix novament un empat, s’ha de fer una tercera votació. En cas de mantenir-se l’empat en la tercera votació, es dirimeix pel vot de qualitat de la persona que ocupa la Presidència.

Article 39. Vots particulars

 1. Els membres del Consell que discrepin de la majoria, en tot o en part, poden formular individualment o col·lectivament vots particulars, que s’han d’adjuntar a la resolució corresponent.
 2. Els membres assistents a l’òrgan corresponent en què s’hagi aprovat la proposta de dictamen respecte a la qual es vol formular un vot particular han d’anunciar-ne la intenció al final de la sessió de l’esmentat òrgan.
 3. En qualsevol cas, els vots particulars s’han de fer arribar degudament signats a la secretaria del Consell com a mínim vint-i-quatre hores hàbils abans de l’inici de la sessió de l’òrgan a qui se sotmeti l’aprovació definitiva del dictamen, amb les excepcions de l’article 34 b) 11 del present Reglament.

Títol V. Règim econòmic i financer i mitjans al servei del Consell

Article 40. Règim econòmic

 1. En el segon trimestre de l’any, la persona que ocupa la Secretaria Executiva ha d’elaborar la proposta d'avantprojecte inicial de pressupost anual i l’ha d’elevar a la persona que ocupa la Presidència perquè el tramiti com es preveu en aquest Reglament.
 2. Les organitzacions i les representacions que integren el Consell han de tenir el suport i els mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 41. Règim de contractació

 1. El Consell s’ha de dotar dels mitjans materials i personals necessaris per al correcte desenvolupament de les seves funcions, especialment de serveis tècnics, administratius i de documentació.
 2. La plantilla de personal i la seva estructura, seguint les directrius de la Comissió Executiva, ha de ser elaborada per la persona que ocupa la Secretaria Executiva i presentada per la persona que ocupa la Presidència a la mateixa comissió. La contractació i l’acomiadament del personal l’ha d’autoritzar la persona que ocupa la Presidència i l’ha de realitzar la persona que ocupa la Secretaria Executiva.
 3. Aquestes circumstàncies hauran de ser informades i consultades als representants dels treballadors/ores. 

Títol VI. La reforma del Reglament

Article 42. Reforma del Reglament

Qualsevol proposta de reforma d’aquest Reglament l’ha de presentar la persona que ocupa la Presidència a la Comissió Executiva per elevar-la al Ple. Presentada una proposta de reforma, el Ple decideix sotmetre-la a debat i votació en sessió plenària o trametre-la a una comissió que es pot crear específicament per a això, amb la composició que determini el Ple. La Comissió de reforma del Reglament, si escau, ha d’elevar al Ple, en el termini que se li va fixar, una proposta que s’ha de sotmetre a votació en el Ple. Les reformes del Reglament s’han d’aprovar per majoria qualificada de vint-i-vuit vots dels membres del Consell i tenen vigor des del moment de l’aprovació pel Ple.

Barcelona, 26 de març de 2007

El Ple del CTESC

Darrera actualització: 03/12/2021