Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Protecció de dades > Gestió de consellers i conselleres

Protecció de dades

Denominació de l’activitat de tractament
Gestió de consellers i conselleres
Responsable del tractament
Secretaria Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Diputació 284, 3a planta 08009 Barcelona.
Delegat de protecció de dades
Adreça de contacte: protecciodades.ctesc@gencat.cat
Base jurídica
 • Missió realitzada en interès públic.
 • Consentiment de l’interessat/ada.
Finalitat del tractament
 • Disposar de les dades de contacte necessàries per a la convocatòria de les reunions i per al normal funcionament de l’organisme.
 • Complir criteris de transparència informativa mitjançant la pàgina El Consell del web del CTESC.
 • Calcular el quilometratge i fer efectiu el pagament de les dietes per assistència a les reunions del Consell.
 • Elaboració de perfils: No.
Categories de persones interessades
Consellers i conselleres nomenats.
Categories de dades personals
 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIF/Passaport/NIE.
 • Organització a la que representa, si escau.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon.
 • Curriculum vitae breu.
 • Dades bancàries.
 • Fotografia (optativa).
Categories de destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
 • Les dades es comunicaran a l’Agència Tributària, a les entitats bancàries que correspongui i als encarregats de tractament que proveeixin els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de persones destinatàries, excepte en els casos previstos per la llei.
 • Les dades bàsiques d’identificació (nom, cognom, organització a la qual pertany i breu currículum) es publicaran a la pàgina web del CTESC a Internet.
Transferències internacionals
No es fan.
Sèrie documental
OR00016. Organigrames i plantilles
Terminis previstos de supressió de les dades
La sèrie documental no té taula d’accés i avaluació documental (TAAD).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es proposen garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 02/05/2024