Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Transparència

Transparència

Com a entitat del sector públic, el Consell de Treball publica i manté actualitzada la informació d'interès ciutadà que el Catàleg de publicitat activa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic concreta que s'ha de publicar. Així compleix amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Les dates d'actualització específiques apareixen a cada ítem, quan escau, i la data d'actualització general, al peu de la pàgina.

Organització institucional i estructura administrativa

Organització i estructura administrativa del sector públic

Normativa i informació d'interès jurídic

Normativa vigent
Directives, instruccions i circulars amb incidència especial. No en disposem
Respostes a consultes amb incidència especial. No en disposem
Catàleg de procediments administratius. No en disposem
Actes administratius, declaracions responsables i comunicatives prèvies d'especial incidència o interès públic. No en disposem
Revisió d'actes administratius. No en disposem
Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública. No en disposem
Dictàmens emesos per òrgans administratius de caràcter consultiu

Serveis públics

Catàleg de serveis. No en disposem
Cartes de servei i altres sistemes de gestió de la qualitat dels serveis públics. No en disposem
Avaluació de la qualitat dels serveis públics. No en disposem

Plans i programes

Plans i programes generals i sectorials. No en disposem
Plans territorials i urbanístics. No en disposem
Avaluació dels plans i els programes. No en disposem

Govern obert

Resolucions del dret d'accés a la informació pública. No en disposem
Informació més freqüent (IMF). No en disposem

Servidors públics

Relació d'alts càrrecs, personal directiu i les seves retribucions, indemnitzacions i dietes

Agendes públiques, obsequis i invitacions dels alts càrrecs i del personal directiu
Designacions d'alts càrrecs i personal directiu a activitats formatives. No en disposem
Viatges a l'estranger
Relació de llocs de treball dels empleats públics PDF
Plantilla d'empleats públics PDF
Oferta d'ocupació pública. Es publica conjuntament amb les convocatòries d'accés
Convocatòries d'accés i promoció interna

Convocatòries de provisió definitives. No en disposem
Ofertes de treball temporal

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics PDF
Empleats públics admesos a activitats formatives
Acords, pactes i convenis de personal. Al personal del CTESC li és d’aplicació la normativa sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat. Refosa de les condicions de treball actualitzada a 19/01/2024 PDF
Representació sindical. No hi ha alliberats sindicals
Resolucions de compatibilitat dels empleats públics
Agendes públiques, obsequis i invitacions dels llocs de subdirecció general i assimilats. No en disposem

Contractes, convenis i subvencions

Licitacions en tràmit(s'obre en una finestra nova)
Contractes subscrits(s'obre en una finestra nova)

Modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades
Actes de desistiment i renúncia(s'obre en una finestra nova)

Resolucions dels recursos especials i de les resolucions judicials definides en matèria de contractació(s'obre en una finestra nova)
Contractes de concessió d'obres públiques i serveis. No en disposem
Contractació menor(s'obre en una finestra nova) Relació de llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració. No hi ha personal adscrit
Entitats i òrgans de contractació (perfil del contractant)(s'obre en una finestra nova)
Estudis i informes contractats. No en disposem
Retribucions dels òrgans de direcció o administració de determinades entitats privades. No en disposem
Convenis
Encàrrecs de gestió. No en disposem
Subvencions i ajuts públics atorgats. No en disposem
Justificació o rendició de comptes per part de persones beneficiàries de la subvenció o ajut atorgat. No en disposem
Retribucions dels òrgans de direcció o administració de les entitats beneficiàries de subvencions i ajuts. No en disposem

Gestió econòmica i pressupostària

Pressupostos aprovats, executats i liquidats
Comptes anuals
Informes d'auditoria i fiscalització

Patrimoni

Gestió del patrimoni

Gestió de documents, dades personals i dades estadístiques

Quadres de classificació
Registres d'eliminació de documents
Taules d'Accés i Avaluació Documental
Registre d'activitats de tractament de dades personals
Dades estadístiques. No en disposem

Darrera actualització: 15/07/2024