Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Transparència

Transparència

Com a entitat del sector públic, el Consell de Treball publica i manté actualitzada la informació d'interès ciutadà que el Catàleg de publicitat activa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic concreta que s'ha de publicar. Així compleix amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Les dates d'actualització específiques apareixen a cada ítem, quan escau, i la data d'actualització general, al peu de la pàgina.

Organització institucional i estructura administrativa

Informació institucional
 • Activitat dels expresidents de la Generalitat. No en disposem
 • Memòria anual dels expresidents de la Generalitat. No en disposem
 • Organigrama
Organització
 • Entitats i organismes del sector públic de la Generalitat. No en disposem
Arxiu i gestió documental

Normativa i informació d'interès jurídic

Normativa
 • Normativa sectorial vigent. No en disposem
 • Normativa en tràmit. No en disposem
 • Planificació normativa. No en disposem
 • Avaluació normativa. No en disposem
 • Directives, instruccions i circulars. No en disposem
 • Acords del Govern. No en disposem
Informació d'interès jurídic
 • Catàleg de procediments. No en disposem
 • Registre d'activitats de tractament
 • Actes, declaracions responsables i comunicatives prèvies amb incidència sobre el domini públic. No en disposem
 • Actes, declaracions responsables i comunicatives prèvies amb incidència sobre la gestió dels serveis públics. No en disposem
 • Actes d'interès públic especial. No en disposem
 • Revisió d'actes administratius. No en disposem
 • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública. No en disposem
 • Resolucions judicials en matèria de transparència. No en disposem
 • Dictàmens

Ciutadania i polítiques públiques

Ciutadania
 • Catàleg de serveis. No en disposem
 • Cartes de serveis. No en disposem
 • Canals de participació i procediments participatius en tràmit. No en disposem
Polítiques públiques
 • Plans i programes generals i sectorials. No en disposem
 • Plans territorials i urbanístics. No en disposem
 • Avaluació de polítiques públiques. No en disposem
 • Avaluació en matèria de transparència
 • Resolucions de sol·licituds de dret d'accés a la informació pública. No en disposem
 • Estadística oficial. No en disposem
 • Dades estadístiques. No en disposem

Alts càrrecs, personal directiu i funció pública

Direcció pública   Funció pública
 • Relació de llocs de treball PDF
 • Retribucions, indemnitzacions i dietes PDF
 • Convocatòries de promoció interna. No en disposem
 • Alumnes admesos a les activitats formatives
 • Acords, pactes i convenis de personal. Al personal del CTESC li és d’aplicació la normativa sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat
 • Representació sindical. No hi ha alliberats sindicals
 • Cost dels alliberats sindicals. No hi ha alliberats sindicals
 • Resolucions de compatibilitat dels empleats públics. Al personal del CTESC li és de plena aplicació la legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració Pública, en concret la Llei 21/1987, de 26 de novembre
 • Retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pel personal eventual. No en disposem
 • Agendes públiques, obsequis i invitacions dels llocs de sub-direcció general i assimilats. No en disposem
 • Ofertes d'ocupació pública i convocatòries
  • EMT/797/2023. Responsable de Comunicació i Documentació
   • Bases de la convocatòria PDF
   • Sol·licitud de participació en el procés de selecció. Data límit: 14 d'abril de 2023.
   • Llista provisional de persones admeses i excloses. Data límit per a al·legacions: 04.05.2023
   • Llista definitiva de persones admeses i excloses. Fase d'oposició: seu del CTESC, 19.05.2023, 9.30h
   • Qualificacions de la fase d'oposició i data de l'entrevista
   • Qualificació definitiva i proposta de contractació
   • Resolució procés selecció
 • Ofertes de treball temporal de l'Administració de la Generalitat. No en disposem

Contractes, convenis i subvencions

Relació de contractes Informació de la contractació Convenis i encàrrecs de gestió
 • Convenis
 • Encàrrecs de gestió. No en disposem
Subvencions i ajuts
 • Previsió. No en disposem
 • Atorgament. No en disposem
 • Control financer. No en disposem

Economia i patrimoni

Pressupostos Informació econòmica Patrimoni
 • Patrimoni immobiliari. No en disposem
 • Béns mobles de valor especial. No en disposem
 • Gestió del patrimoni. No en disposem
 • Contractació patrimonial. No en disposem
Campanyes i promoció institucional
 • Campanyes i promoció institucional. No en disposem

Darrera actualització: 30/08/2023