Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > MC Mutual

MC Mutual

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Mútua d'accidents de treball i malaties professionals.

Nombre de treballadors/es

1.912 treballadors

Facturació

14.189.558 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE MC Mutual 2019

Àmbit econòmic

 • La memòria d’MC Mutual segueix estàndard G3. GRI.
 • Per a la millora de la eficiència de les instal·lacions s’han realitzat acords de col·laboració amb altres mútues per ús compartit d’instal·lacions.
 • Existència de mecanismes de control de la transparència per garantir el bon ús dels fons públics.
 • MC Mutual forma part del Grup de RS de la fundació Factor Humà i participa a la xarxa NUST (sous usos socials del temps).

Àmbit ambiental

 • Compra centralitzada dels materials que es consumeixen permet fomentar criteris de consum responsable.
 • S’han dut a terme accions de millora d’eficiència energètica (instal·lació de làmpades de baix consum, aires condicionats amb volum refrigerant variable, sensors automàtics d’il·luminació, etc...). Al 2019 el 99% de l'energia elèctrica consumida ha estat generada a partir de fonts d'energia 100% renovables. Els percentatges de reutilització aconseguits el 2019 han permès estalviar 1.963 kg de CO2 que d'altra manera haurien estat alliberats a l'atmosfera.
 • S’eviten desplaçaments de personal a través de videoconferències.
 • Es realitzen accions de sensibilització ambiental.

Àmbit social

 • Així mateix, s’ha redactat un document de criteris ètics de l’entorn sanitari que són pautes d’actuació dels professionals i un pla d’igualtat d’oportunitats.
 • El Programa MC integra incorporació de persones amb discapacitat.
 • MC aposta per l’estabilitat laboral i els beneficis socials. També es realitza una detecció anual de les necessitats formatives de cada col·lectiu. L'any 2019 es van realitzar 23,11 hores de formació per treballador/a. 
 • Es realitzen activitats solidàries de millora del benestar i dels col·lectius més desafavorits. Destaca el Projecte Teaming, els Fons de pensions per als treballadors amb principis per a la inversió responsable.
 • També es disposa d’un codi ètic i d’un comitè d’ètica que es reuneix periòdicament per al seguiment del seu compliment.