Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > B:SM Barcelona de serveis municipals

B:SM Barcelona de serveis municipals

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Corporació de dret públic

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis municipals

Nombre de treballadors/es

1.304 persones treballadores

Facturació

79.228.291,26 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE B:SM Barcelona serveis municipals 2020

Àmbit econòmic

 • L'any 2001 es va implantar el primer Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), a través de la norma internacional ISO 9.001:2008 i el 2006 integrat amb medi ambient (SGQMA), segons el reglament europeu EMAS, que posteriorment es va adaptar a ISO 14.001:2004.
 • S’ha implementat l’SGQ a tota la companyia, s'ha aconseguit una gestió més eficient dels recursos i s'han normalitzat els processos. Aquests sistemes de gestió permeten, a més, ser més eficaços i incorporar la filosofia de la millora contínua al treball diari.
 • B:SM ha assolit les certificacions internacionals en qualitat, medi ambient i RSE. s tracta de les certificacions ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015 i la SGE21, que han estat possibles mitjançant la feina d’unificació en la implantació del Sistema de Gestió Integral (SGI).

Àmbit ambiental

 • El compromís mediambiental, públic i voluntari, de B:SM es relaciona amb l’Agenda 21 de Barcelona. Es remunta a una trajectòria iniciada i treballada amb el primer Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012, signat el 2004 pel Zoo, el 2005 per Montjuïc, el 2007 per Tibidabo seguit de la signatura conjunta de tot B:SM el 2010.
 • També es va aprovar el Pla d’Acció de Sostenibilitat del Zoo en el marc del compromís ciutadà per la sostenibilitat de l’Agenda 21 de Barcelona. Destaquen: Produir compostatge amb les femtes dels animals del Zoo, el projecte “El Zoo millora la terra” (rebut el Premi de la Setmana Europea de Prevenció de residus), entre d'altres.Es va participar al Pla de Prevenció de Residus de l'Ajuntament. Per l’activitat dels diferents negocis de B:SM, l’empresa es considera un gran generador. La seva contribució a la generació de residus a la ciutat és important i per tant, la seva implicació en les actuacions previstes al Pla de Prevenció de Residus també.
 • Electrificació de vehicles: la substitució progressiva de la flota fa palesa l’aposta ferma de BSM per la mobilitat elèctrica, un sistema sostenible que contribueix a la millora de la mobilitat, a la reducció d’emissions de CO2 , a la disminució del soroll i que, en definitiva, fomenta el respecte pel medi ambient. L’any 2020 i per primera vegada, les emissions d’abast 2 (tCO2eq) es redueixen gairebé en un 50 % gràcies a l’increment del percentatge en energia verda, les emissions de la qual són 0.
 •  L'any 2020 es van evitar 16.693 residus amb  projectes d’economia circular i el 70 % de l'energia provenia de fonts renovables.

Àmbit social

 • Anualment, l’Ajuntament estableix una quantia que ha de ser adjudicada a través de la reserva social Persones perceptors de renda mínima d'inserció. Principalment: Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència domèstica, joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors.
 • A B:SM es té la voluntat de fomentar els objectius socials en la contractació. En aquest darrers anys ha incrementat gairebé un 40%.
 • Tot el personal de l'empresa disposa, segons s’inclou al Conveni, de millores de conciliació de vida familiar i laboral com permisos retribuïts per cura de fills o familiars, jornades laborals continuades, reducció de jornada graciable al personal amb jornada intensiva alguns dies de l'any, elecció de centre base/zona, torns específics per facilitat la conciliació...
 • També es disposen d'avantatges com ajuts econòmics per natalici, escolar i per al personal amb fills discapacitats, dies de permís sense remunerar a banda dels dies d’assumptes personals, complement per malaltia o accident, assegurança d'accident, fons d’ajuda econòmica, bestretes, bonificació als aparcaments de la xarxa B:SM, del 50% en rotació i del 35% en abonaments.
 • A B:SM promouen i participen en accions per al benefici de la societat i en col·laboració amb organitzacions sense ànim de lucre per tal de relacionar-se amb la comunitat. B:SM es va adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides, ratificant públicament el compromís de la companyia d'assumir un paper de liderat ge en les àrees de Dret s Humans, Drets Laborals, prot ecció del medi ambient i anticorrupció.