Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Borges - International Group

Borges - International Group

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Alimentació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Fabricació de productes agroalimentaris

Nombre de treballadors/es

1.196 persones treballadores

Facturació

558 M €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Borges 2020-2021

Àmbit econòmic

 • El Grup disposa d'un Codi de Conducta basat en els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i en les convencions de l'Organització Internacional del Treball (OIT), així com en altres valors i principis de Borges Mediterranean Group.
 • També compta amb una estratègia de Responsabilitat Social integral que ajuda a prendre decisions en unes condicions econòmiques, socials i ambientals en contínua evolució. L'estratègia identifica les principals qüestions en matèria de Responsabilitat Social basant-se en una anàlisi de materialitat que defineix les àrees més importants per al Grup i per als seus grups d'interès.

Àmbit medi ambiental

 • A les plantes de Fruits Secs s'han instal·lat nous compressors de cabal variable amb dispositius de freqüència, per a les màquines d'envasament i seleccionadores d'ametlles, que garanteixen estalvi d'energia. També en aquestes plantes s'ha iniciat el procés de canvi d'il·luminació a LED en zones que requereixen llum artificial durant tot el dia, esperant un estalvi elèctric per la seva major durabilitat i una millora qualitativa en la lluminositat d'aquestes zones de treball.
 • La introducció de noves seleccionadores automàtiques d'òptica cromàtica a Borges SAU Divisió Ingredients permet la reducció del rebuig en aquesta selecció i per tant del consum energètic associat al següent reprocessat.
 • S'ha aïllat part de l'assecador en continu a premsa per optimitzar l'aprofitament dels gasos.
 • Es valoritzen gairebé el 100% dels residus. 7.000 tn de clòfies s'han destinat a biomassa.
 • Les principals plantes productives del Grup Borges SAU Divisió Consum, Borges SAU Divisió Ingredients i Olis Borges Pont SAU compten amb estacions depuradores pròpies per tractar les aigües residuals procedents dels seus processos productius. Per altra banda, els residus de Borges SAU i Aceites Borges Pont SAU es gestionen adequadament a través de transportistes i gestors autoritzats per l'autoritat competent de la Generalitat de Catalunya: Agència de Residus de Catalunya. En general, els residus són seleccionats i segregats potenciant la valorització dels mateixos enfront de la resta d'operacions d'eliminació.

Àmbit social

 • Borges disposa d’un ampli ventall de mesures de conciliació de la vida personal i laboral com per exemple: ampliació del permís de maternitat, possibilitat de jornada intensiva tots els divendres de l'any i vigílies dels dies festius assenyalats de determinats col·lectius, teletreball parcial durant una part de la jornada. Durant el període de la memòria van realitzar 11.800 hores de formació, aproximadament.
 • Hi ha diferents canals de comunicació, iniciatives com la "Bústia de suggeriments" per la qual tots els empleats/des poden aportar les seves idees i propostes per aconseguir un funcionament més eficient de l'empresa.
 • La gestió de la prevenció de riscos laborals està plasmada en el Pla de Prevenció i establerta en el sistema general de gestió de l'empresa. El Pla també recull la Política Preventiva del Grup la qual es basa en el compromís de l'empresa de proporcionar un entorn de treball segur i saludable a tots els seus col·laboradors.
 • En els darrers anys Borges ha estat treballant amb diferents associacions i entitats sense ànim de lucre com per exemple amb el Banc d'Aliments de Catalunya (per al període comprès a la memòria ha donat més de 35 tn d'aliments), la campanya de donació de sang amb l'ajuda del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i és mecenes de la Fira de Tàrrega, entre d’altres.