Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Universitat Pompeu Fabra

Universitat Pompeu Fabra

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Educació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Educació

Nombre de treballadors/es

2.301 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Universitat Pompeu Fabra 2019

Àmbit de bon govern

 • El subapartat de governança ens mostra, entre d’altres, la composició, el funcionament i la normativa dels òrgans de govern; la informació sobre les polítiques retributives, les ràtios de retribucions mitjanes, el conflicte d’interessos i la informació sobre la transmissió de preocupacions, propostes i dubtes per part dels grups d’interès.
 • Ètica i integritat recull, entre d’altres, informació sobre els valors, els principis,  els estàndards i els codis de conducta ètics de la UPF, així com els espais de consulta relacionats amb aquests aspectes.
 • Finalment, el subapartat sobre la UPF, oberta al món local i global inclou, entre d’altres, informació sobre els serveis que la Universitat ofereix a la ciutadania, els principis o declaracions que subscriu, les associacions o organitzacions a què està afiliada i els aspectes relacionats amb la internacionalització en relació amb el personal, l’oferta acadèmica, l’alumnat o la mobilitat.

Àmbit econòmic i laboral

 • El Pla Estratègic recull com un àmbit estratègic el finançament i la governança que pretèn “Garantir la sostenibilitat financera necessària per mantenir la qualitat del servei públic”. “Compromís amb una gestió econòmica eficient i transparent” ofereix informació sobre el pressupost de la Universitat, l’acompliment i els impactes directes i indirectes de la UPF, aspectes relacionats amb l’anticorrupció i les implicacions derivades de l’emergència climàtica.
 • El 100% de les persones treballdores estan cobertes per les lleis de la funció pública i pels convenis del personal laboral.
 • La UPF disposa de: Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i assetjament, Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia.
 • El segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022) aprofundeix en les polítiques d’igualtat iniciades ara fa deu anys a la Universitat Pompeu Fabra, quan es va aprovar el Primer Pla. L’avaluació d'aquest Primer Pla i els resultats de l'informe diagnòstic que ha precedit l’elaboració del Segon Pla d’Igualtat mostren que, malgrat els avenços assolits en alguns àmbits, encara queda camí per recórrer per desenvolupar una cultura d’igualtat que impregni el conjunt de la institució, per incorporar de manera efectiva la dimensió de gènere a la docència i a la recerca, per fomentar la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament professional, per impulsar la paritat en els espais de participació i de presa de decisions, i per eradicar la violència masclista i la LGBTIfòbia de l’entorn universitari.
 • Polítiques de conciliació de la vida personal i professional. Com a administració pública la Universitat compleix amb la legislació sobre conciliació vigent, tant estatal, autonòmica com pròpia.
 • L’any 2018 es va fer l'enquesta de riscos psicosocials i clima laboral "TU FAS UPF, la teva opinió compta", la qual és una iniciativa que va néixer en el marc del Pla Estratègic 2016-2025, amb l'acord del Consell de Govern.
 • Quant als comportaments i als hàbits saludables del personal i dels estudiants de la Universitat, es realitzen diferents actuacions per promocionar la salut (web d’Actius saludables).
 • En relació amb el PAS, el PDI i el PSR, PrevenControl, SA fa els exàmens de salut a el 100% de les persones treballadores.
 • La diagnosi de la igualtat efectiva de dones i homes (2008-2015), publicada l’any 2016, inclou un apartat de resum de l’avaluació per indicadors on es poden veure en els diferents eixos el nivell d’acompliment i la informació, entre d’altres, de l’impacte sobre la incidència de les càrregues familiars en la carrera professional, la segregació vertical o la bretxa retributiva.

Àmbit mediambiental

 • A l'apartat Compromís amb l’entorn ambiental es mostra el compromís de la UPF amb l'entorn ambiental amb indicació de diferents estratègies, declaracions i actuacions dutes a terme per reduir el seu impacte així com dades sobre el consum de materials, d’energia o d’aigua; les emissions directes o indirectes o la biodiversitat, considerat una qüestó emergent per als grups d’interès.
 • Pel que fa a l'avaluació social i ambiental dels proveïdors, les administracions públiques estan sotmeses a la normativa vigent en matèria de contractes, i la UPF, com la resta d’administracions públiques, està sotmesa a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. En aquest sentit, la Universitat no fa una avaluació social i ambiental específica dels proveïdors; però sí una contractació socialment responsable incorporant, des de l’any 2013, criteris ambientals i socials en els seus contractes.

Àmbit social

 • El Pla Estratègic 2016-2025 recull que la UPF vol ser una universitat de recerca amb vocació de transformació social, on els resultats de la recerca i la innovació es projectin cap a la societat i siguin visibles.
 • Pel que fa als estudiants, es disposa d’un Servei d’Assessorament Psicològic per a estudiants de grau i de postgrau de la UPF que necessiten orientació psicològica i/o psicopedagògica. A més, la Universitat està participant en un estudi, UniverSal, que pretén identificar els factors associats al benestar psicològic i la salut mental en els joves que inicien els seus estudis universitaris.
 • Diversitat i igualtat d’oportunitats. En les sessions informatives que fa la Universitat en els centres de secundària i en les Jornades de Portes Obertes fa explícit el suport a l'alumnat amb necessitats especials i en risc d’exclusió social i a esportistes d’alt nivell.
 • A través del Pla d’inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, aprovat pel Consell de Govern el 27 de febrer del 2017, la UPF ofereix suport i acompanyament a l'alumnat amb necessitats educatives especials, els quals disposen durant tota l’estada a la Universitat d’un seguiment acadèmic a través de la figura del tutor de necessitats educatives especials.