Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Consorci Sanitari Integral

Consorci Sanitari Integral

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis i atenció sanitaris

Nombre de treballadors/es

3.402 persones treballadores

Facturació

15,93 milions €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE CSI 2020

Àmbit econòmic

 • Pel que fa a la gestió econòmica, es tracta d’una entitat jurídica publica de la Generalitat de Catalunya, i com a tal es troba finançada amb capital públic i els seus comptes es troben publicats.
 • En quant als seus professionals, trobem paritat als seus òrgans de direcció 50-50%. A partir del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que es va implantar al maig de 2010.
 • També han participat en la creació de la Guia de prevenció de la violència i de l’assetjament al centre de treball en el sector d’atenció a la dependència de la Unió Catalana d’Hospitals.
 • En quant a formació, realitzen un pla formatiu amb pressupost propi i itineraris diferenciats en funció dels grups professionals.
 • Compten amb indicadors per a la matèria de seguretat i salut i un protocol de gestió d’incidències per a la totalitat del personal.

Àmbit mediambiental

 • Disposen d’un  protocol de gestió de residus classificant-los segons centre de treball, tipologia i mètode d’eliminació, també realitzen una classificació d’aquests segons tipus de contaminació.
 • En relació al volum de residus valoritzats, l'any 2020 es van reciclar 111.165 Kg de paper/cartró, plàstic i vidre. Cal ressaltar l’increment de reciclatge de paper/cartró, plàstic i de vidre en l'Hospital Dos de Maig.

Àmbit social

 • Tenen molt presents els valors de la Creu Roja, ja que aquest consorci neix des dels hospitals de la Fundació. Actualment mantenen convenis de col·laboració amb diferents entitats de voluntarietat.
 • Recullen les reclamacions, suggeriments i agraïments dels usuaris de manera anual.
 • Compten amb un voluntariat al consorci que té com a finalitat donar suport afectiu i acompanyament als pacients o les famílies per millorar el seu benestar durant l’estada al centre.
 • Han creat un servei de mediació intercultural per a  millorar l’atenció sanitària de qualitat i afavorir l’equitat en l’accés, més enllà de l’origen o cultura de l’usuari. Aquesta mediació actua en tres àmbits, és una acció transversal i universal per a qualsevol professional o usuari del consorci.
 • També disposen de la Unitat Funcional de Seguretat del Pacient on tenen com a finalitat vetllar per la seguretat dels pacients, amb uns indicadors definits.
 • L'any 2020 van realitzar formació un total de 2.812 professionals del Consorci.