Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Bureau Veritas

Bureau Veritas

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Societat Mercantil

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis vinculats a la normativa en matèria de qualitat, salut i seguretat, protecció del medi ambient i RSE

Nombre de treballadors/es

1.791 persones treballadores a Espanya

Facturació

11.678 M €

Documentació i resum

Resum

Memòria d'RSE Bureau Veritas 2021

Àmbit de Bon Govern

 • Han creat un Comitè d'RSE i Sostenibilitat (persones designades per l’Alta Direcció que representen diferents àrees de gestió de la organització).
 • Tenen publicat al web el Codi Ètic.
 • Existeix un codi d’alerta per detectar possibles incidències de risc i un procediment de control, incloent auditories internes i externes i una auditoria interna específica per revisar el sistema d’anticorrupció, podent-se  aplicar sancions.
 • Disposen d'un procediment de denúncia d’infraccions ètiques internes i externes.
 • Tenen publicat al web un Codi de Conducta dels Socis Comercials (BPCC) que estan obligats per contracte a aplicar-lo en les seves relacions amb l’empresa. El BPCC inclou l’exigència d’evitar la corrupció, el tràfic d’influències i els conflictes d’interessos. Un incompliment pot comportar l’extinció del contracte i la reclamació de danys i perjudicis.
 • Canals de comunicació: Clients: enquestes de satisfacció, bústia queixes i reclamacions, Portal del client, etc. Treballadors/es: avaluació del desenvolupament anual, campanyes internes de comunicació, intranet, newsletters, etc. Proveïdors: codis ètics, clàusules de compliance, formacions, etc.

Àmbit econòmic

 • L’estratègia d’aprovisionament responsable es basa en un pla de responsabilitat social i mediambiental i conducta empresarial ètica com a condicions generals de compra. Com a indicadors de compra responsable s’indica que un 96% dels proveïdors han acceptat el BPCC, i el 2020 un nombre de 146 proveïdors van acceptar respondre els qüestionaris ECOVADIS (plataforma que avalua als proveïdors en termes de sostenibilitat i RSE).

Àmbit mediambiental

 • Han elaborat un pla d’acció per a la consecució de la disminució de la petjada de carboni en un 2% de forma anual.
 • Disposen d'indicadors per avaluar la reducció de les emissions de CO2 i les emissions per persona treballadora (tones per any) i la proporció d’energies renovables en el consum total d’electricitat.
 • Tenen implementat un sistema de gestió integrat d’acord amb les normes internacionals ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 i ISO 45001.
 • Els residus generats per l’empresa són emmagatzemats per a la seva recollida per gestors autoritzats.
 • Celebració del dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny): Realitzen una campanya adreçada a la reducció del consum de plàstic. 
 • Han signat el Pacte d’Economia Circular.

Àmbit laboral i social

 • L'any 2017 van obtenir la certificació del segell BEQUAL que l’acredita com a empresa socialment responsable i compromesa amb l'ocupabilitat de les persones amb diversitat funcional. A més, dins del Pla de Diversitat i Inclusió, s'hi inclouen accions encaminades a la sensibilització i formació dels seus treballadors/es sobre prejudicis inconscients, lideratge inclusiu, conscienciació contra el racisme i lluita contra la discriminació. L’empresa compleix amb la quota de reserva a través de la contractació directa.
 • Fomenta l’accessibilitat universal en tots els llocs de treball.
 • Té publicada la Política de l’empresa de denuncia d’irregularitats detectades pel personal empleat o per terceres persones en matèria d’inclusió.
 • L’any 2017 també van obtenir el certificat GEEIS (Estàndard Europeu i Internacional d'Igualtat de Gènere) que els permet mesurar els resultats de la seva política d'igualtat, mitjançant diversos indicadors clau i establir nous reptes en aquesta àrea.
 • Té publicat el compromís de l’empresa de garantir la igualtat salarial i les mateixes possibilitats de desenvolupament professional.
 • Té la ISO 45001 (compromís de millora continua de les condicions de feina treball de la plantilla).
 • Mesures de conciliació. Destaquen: la reducció de la jornada ordinària de treball, permetent que es realitzi de manera continuada, preferència en l'elecció del període de vacances per a aquells treballadors i treballadores amb fills/filles menors de 14 anys, possibilitat de gaudir del període de vacances fora del període general establert, flexibilitat horària dins de la jornada establerta, foment de l'ús de videoconferències, evitant en la mesura que sigui possible els desplaçaments, beneficis per acords amb guarderies properes als centres de treball, ampliació de la borsa d'hores destinades a acompanyament de menors de manera proporcional al nombre de fills i filles, jornada intensiva a partir del sisè mes d embaràs, període de lactància de 15 dies laborables i teletreball, entre altres. També s'inclou una nova llicència per a víctimes de violència de gènere.
 • Pel que fa a la formació: diferents Plataformes de formació i aprenentatge com ara MyLearning (corporativa) o Go Fluent (idiomes), o la Plataforma per a qualificació de BVBS (formació tècnica) i facilita mitjançant la Intranet de Bureau Veritas l'accés als plans de formació anuals o altres documents relacionats. L'any 2021 es van realitzar un total de 72.324 hores de formació.
 • Dia de la Dona a l'Enginyeria (25 de juny): campanya per visibilitzar el paper de la dona dins de l'enginyeria.
 • Han realitzat campanyes de voluntariat corporatiu adreçat a dos col·lectius: majors a residències de la tercera edat i menors en risc d'exclusió social.
 • S’ha dotat als empleats de mitjans per donar la seva opinió i expressar queixes o denúncies: Un línia telefònica i un lloc web gestionat externament; responsables interns d’ètica; interlocutors de RRHH assignats a cada empleat; accés als alts càrrecs; canal obert “All hands call”; òrgans de representació dels treballadors (comitè d’empresa, comissions específiques; i comitès de salut i seguretat).
 • El grup es troba certificat sota la norma ISO 45001 en sistemes de seguretat i salut en el treball.
 • Programa de pràctiques laborals: universitats, instituts FP, Centres de Formació Ocupacional, etc.
 • Tenen com a indicador per avaluar els ajuts per al creixement de les comunitats locals, l’import de donacions i el temps dedicat a voluntariat.